[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 243-248
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sistemik C Vitamini Takviyesinin Peri-İmplant Kemik Rejenerasyonu ve Osseointegrasyon Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Deneysel Bir Çalışma
Merve YILMAZ BOZOĞLAN1, Serkan DÜNDAR2, Alihan BOZOĞLAN2, Tuba TALO YILDIRIM2, Erhan Cahit ÖZCAN3, Mustafa KIRTAY4, Can Ayhan KAYA5, Osman HABEK6
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Elazig, TURKIYE
2Fırat University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontics, Elazig, TURKIYE
3Fırat Üniversitesi, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Elazig, TURKIYE
4Private Practice Physician, Oral and Maxillofacial Surgery, Ontario, KANADA
5Dicle University, Diyarbakır Agricultural College, Dairy and Livestock Program, Diyarbakir, TURKIYE
6Private Practice Physician, Oral and Maxillofacial Surgery, Sanliurfa, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Ossoeintegrasyon, kemik implant kaynaşması, yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, vitamin c, vitamin supplementation

Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu (YDR), dental implant çevresi kemik doku defektlerinde kemik gelişimini arttırmak için kullanılan bir ağız cerrahisi prosedürüdür. Bu çalışma, YDR ile implant yerleştirme cerrahisinden sonra diyetle C Vitamini (Vit C) takviyesinin osseointegrasyon ve periimplant kemik rejenerasyonu üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladı. Çalışmaya 30 Sprague Dawley rat dahil edildi ve denekler kontrol, Vit C 1 ve Vit C 2 olarak eşit 3 gruba ayrıldı. Vit C uygulanan deney gruplarına iki farklı doz (5 mg/kg ve 10 mg/kg) Vit C uygulandı. Osseointegrasyon ve implant çevresi rejenerasyon tersine tork analiz yöntemi ile analiz edildi. Gruplar arasında biyomekanik ters tork analizinde istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Vit C 1 grubunda osseointegrasyon sayısal olarak daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi (P>0.05) (P:0.920). C vitamini takviyesi, GBR ile osseointegrasyonu artırmadı. Bulgularımızdaki istatistiksel olarak gruplar arasında fark olmasa da sayısal artışın anlamlı olması implant cerrahisi planlanan hastalara C vitamini takviyesinin önerilmesini düşünülebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]