[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 255-260
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alt Ekstremite Periferik Arter Hastalığı Olan Hastalarda Tam Kan Viskozitesi Amputasyonu Ön Gördürebilmektedir
Nail Burak ÖZBEYAZ1, Engin ALGÜL2, Hilal ERKEN PAMUKCU2
1TR Ministry of Health, Pursaklar State Hospital, Cardiology Clinic, Ankara, TURKIYE
2TR Ministry of Health, Etlik City Hospital, Cardiology Clinic, Ankara, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Tam kan vizkozitesi, periferik arter hastalığı, kritik ekstremite iskemisi, amputasyon

Amaç: Bu çalışmada amaç; alt ekstremite periferik arter hastalığı olan ve cerrahi ya da perkütan yöntemlerle revaskülarize edilemeyen hastaların 1 yıl içerisinde gelişen amputasyon olaylarının tam kan vizkozitesi (TKV) ile ilişkisini bulmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kritik ekstremite iskemisi olan 261 tane AE-PAH hastasının verileri retrospektif olarak incelenerek yapılmıştır. Hastaların TKV değerleri alınan kan örneklerindeki total protein ve hematokrit değerlerinden elde edilen bir formülasyon ile bulunmuştur. Analiz için SPSS 23.0 programı kullanılmıştır.

Bulgular: 51 (19.6%) hastada amputasyon gelişmiştir. Amputasyon gelişen hastaların hemoglobin, hematokrit, beyaz kan hücresi sayısı, nötrofil, platelet, yüksek kesme oranında (YKO) TKV (16.58±2.13 vs. 15.74±1.47, p<0.001) ve düşük kesme oranında (DKO) TKV (100.15±14.97 vs. 92.84±13.39, p=0.002) değeri daha yüksek bulunmuştur. Çoklu regresyon analizi sonucunda YKOTKV (OR: 1.096 95%CI (1.067-1.182), p=0.002) ve DKOTKV (OR: 6.481 95%CI (4.102-9.486), p<0.001) amputasyon gelişimini gösteren bağımsız risk faktörleri olarak bulunmuştur. Yapılan alıcı işlem karakteristikleri eğrisi analizi sonucunda YKOTKV için amputasyonu gösteren kesme değeri 16.34 (%69 sensitivite, %68.6 spesifite ve eğri altında kalan alan (EAA): 0.728(0.532-0.823), p=0.005), DKOTKV için amputasyonu gösteren kesme değeri 97.48 (%71.5 sensitivite, %70.2 spesifite ve EAA: 0.736(0.551-0.842), p=0.003) olarak bulunmuştur.

Sonuç: Kesme oranlarına göre her iki TKV değeri de kritik ekstremite iskemisi olan ve revaskülarize edilemeyen hastalarda amputasyon gelişimini öngördüren değerler olarak bulunmuşlardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]