[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Jinekolojik Kanserlerde (Endometriyum, Over, Servik ve Vulva) Yeni Serum Adipokin Düzeylerinin İncelenmesi
Nevzat GÖZEL1, Ali GÜLER 1, Erkan ÇAKMAK1, Emine KAÇAR2, Asude AKSOY3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Onkoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Jinekolojik malignite, speksin, metrnl, asprosin, kispeptin

Amaç: Jinekolojik kanserler başlıca endometrium, over, serviks ve vulva kanserlerinden oluşmaktadır. Yeni serum adipokinlerinden asprosin, speksin, metrnl ve kisspeptin düzeyleri tümör varlığında değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışmada serum adipokin düzeyleri ile jinekolojik maligniteler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma öncesi bir üniversitesi hastanesinin girişimsel olmayan araştırmalar etik kurulundan etik onayı alındı. Jinekolojik kanser tanısı almış toplam 38 kişiden oluşan hasta grubu ve sağlıklı gönüllülerden oluşan 38 kişilik kontrol grubu oluşturuldu. Tüm katılımcıların boy, kilo ve Body Mass İndeks (BMI) verileri kayıt altına alındı. Kan örneklerinden Karsinoembriyojenik Antijen (CEA) ve Kanser Antigen 125 (CA-125) ölçümleri yapıldı. Yine kan örneklerinden speksin, asprosin, metrnl ve ksipeptin düzeyleri ELİSA yöntemi ile çalışıldı. Sonuçlar istatiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 24’de (%63.2) over kanseri, 11’de (%28.9) endometrium kanseri, 2’ sinde (%5.3) serviks kanseri ve bir hastada ise (%2.6) vulva kanseri mevcuttu. Yaş ortalamaları hasta grubunda 57.1±15.6, kontrol grubunda ise 52.5±13.1 idi (p=0.162). Gruplar arasında boy (p=0.785), kilo (p=0.433) ve BMI (p=0.383) açısından anlamlı farklılık görülmedi. Hasta grubunda bulunanların CEA (p=0.045) ve CA - 125 (p<0.001) düzeyleri kontrol grubundan anlamlı şekilde yüksek bulundu. Hasta grubunda serum kisspeptin (p<0.001), metrnl (p<0.001) ve asprosin (p<0.001) düzeyleri kontrol grubundan anlamlı şekilde daha düşük bulundu. Gruplar arasında spekin düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.308).

Sonuç: Jinekolojik malignitelerde serum adipokin düzeyleri değişiklik göstermektedir. Serum asprosin, kispeptin ve metrnl düzeyleri jinekolojik kanserlerde daha düşük bulundu fakat speksin düzeylerinde değişiklik tespit edilmedi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]