[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 237-244
[ English ]
KORONER KALP HASTALARI İLE ETİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİ TAŞIYAN BİREYLERDE PARAOKSONAZ AKTİVİTELERİ VE FENOTİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Mehmet ÖZDİN, Funda GÜLCÜ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Paraoksonaz, fenotip, koroner kalp hastalığı, arilesteraz.

Bu çalışmada KKH etiyolojisi olan farklı bireylerde serum Paraoksonaz (PON1), Arilesteraz (ARE) aktiviteleri ve PON fenotipleri ile diğer lipid bileşenleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Çalışma grupları yaş ortalaması 53.2±10.35 olan 185 (80 KKH, 20 hipertansif ve 30 anjina pektoris, 40 NIDDM ile 15 aşırı sigara içen) birey ile yaş ortalaması 47.8±11.2 olan 90 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubundan meydana gelmiştir. Her iki gruptaki bireylerde serum PON1, PON1(+NaCl) ile ARE aktiviteleri ve lipid parametreleri araştırılmıştır. Fenotip belirlemede PON1(+NaCl)/ARE aktivite oranları kriter olarak alınmıştır. KKH’ları, hipertansifler, komplikasyonlu NIDDM hastaları ile sigara içenlerde PON1, PON1 (+NaCl) ve ARE aktiviteleri, sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Hasta ve kontrol gruplarında 3 fenotip tespit ettik. Düşük aktiviteli PON fenotipini taşıyan [AA fenotip] KKH’larında serum PON1 aktivitesi ile ölçülen diğer parametreler arasında anlamlı farklılıklar görülmezken (p>0.05); yüksek aktiviteli PON fenotipini taşıyan [BB fenotip] KKH’larında serum PON1 aktivitesi ile HDL düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak; KKH tanısı açısından oldukça önemli parametreler olarak kabul edilen serum lipidleri yanısıra PON1 aktivitesi ile PON fenotiplerinin ölçülmesinin KKH ve etiyolojik risk faktörleri açısından anlamlı biyokimyasal belirteçler olduğu saptanmıştır.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]