[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-162
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
PROSTAT KANSERİNDE C-MYC GEN AMPLİFİKASYONU VE KROMOZOM 8 KAZANCININ ÖNEMİ
Ebru ETEM1, Halit ELYAS1, Hüseyin YÜCE1, Nusret AKPOLAT2, Mustafa Kemal ATIKELER3
1Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, Fırat University, Elazığ - TÜRKİYE
2Department of Pathology, Faculty of Medicine, Fırat University, Elazığ - TÜRKİYE
3Department of Urology, Faculty of Medicine, Fırat University, Elazığ - TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, gen amplifikasyonu, FISH, c-myc, PIN.

Son zamanlarda yapılan sitogenetik ve moleküler genetik çalışmalarla, 8q24’de lokalize olup özellikle ilerlemiş ve rekürrent prostat kanserlerinde amplifiye olan c-myc geni tanımlanmıştır. Bu çalışmada amacımız, prostat karsinogenezinde kromozom 8 kazancı ve c-myc’nin rolünü tanımlamak ve prostatik intraepitelial neoplazi (PIN) ve prostat kanseri arasındaki genetik ilişkiyi değerlendirmektir. 9 adenokarsinom, 6 PIN ve 15 benign prostatik hiperplazi (BPH)olmak üzere toplam 30 örnek Fluoresans in situ Hibridizasyon (FISH)’le değerlendirildi. Adenokarsinomların %88.8’inde tanımlanan kromozom 8 kazancı metastatik prostat kanseriyle beraberlik göstermektedir. PIN ve karsinomada en sık görülen anomali kromozom 8 kazancıdır ve bu anomalinin varlığı yüksek Gleason skoruyla beraberlik göstermektedir. C-myc geninin aşırı ekspresyonunda temel mekanizmanın amplifikasyon olmayabileceğine inanmaktayız. Bulgularımız c-myc gen ekspresyonunda temel mekanizmanın kromozom 8’in basit kazancı veya 8q’nun kazancından kaynaklanabileceğini göstermektedir. Sonuçlarımız PIN’nin karsinomanın prekürsörü olduğunu söyleyen diğer yazarların bulgularıyla tutarlıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]