[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 199-204
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
PEPTİK ÜLSERE BAĞLI ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMALI OLGULARDA HELICOBACTER PYLORI ERADİKASYONUNUN FEKAL ANTİJEN TESTİ İLE TESPİTİ
Hüseyin ATASEVEN1, Ali DEMİR2, Muzaffer KEÇECİ3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Konya – TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, HpSA, Üst GİS kanama.

Biz bu çalışmada üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamalı olgularda Helicobacter pylori (Hp) eradikasyon tedavisinden sonra Hp’yi HpSA (Helicobacter pylori stool antigen test) ile izlemeyi ve tedavi sonrası HpSA kullanımı için optimum zamanı tespit etmeyi planladık.

Üst GİS kanaması ile yatan (yaş ortalaması 45.4±15.2, 22 erkek, 20 kadın) toplam 42 hasta çalışmaya alındı. Olguların hepsine yatış anında endoskopi yapılarak korpus ve antrumdan biyopsiler alındı, hızlı üreaz testi ve histolojik olarak Hp varlığı değerlendirildi. Tüm olguların dışkı örnekleri alınarak –20ºC’de saklandı. Hp pozitif olgulara 7 gün süreyle Maastricht konsensusuna uygun olarak proton pompa inhibitörü 2x1 + klaritromisin 500 mg 2x1 + amoksisilin 1 gr 2x1 yada ranitidin-bizmut sitrat 500 mg 2x1 + klaritromisin 500 mg 2x1 + amoksisilin 1 gr 2x1 verildi. Tedavi bitiminden itibaren 3, 7, 14 ve 28. günlerde dışkı örnekleri alınarak HpSA bakıldı. Tanı yöntemlerinden histolojik olarak Hp değerlendirilmesi altın standart olarak kabul edildi.

İlk endoskopilerinde 28 olguda (%66.7) duodenum ülseri, 14 olguda (%33,3) mide ülseri tespit edildi.Hastaların 30’unda (%71.4) histoloji ile Hp pozitif bulundu. Eradikasyon tedavisi alan 25 olgunun 18’inde (%72) Hp eradike edildi, 7 hastada (%32) eradikasyon sağlanamadı. Tüm olgularda 3. gün HpSA değerlerinde hızlı bir düşüş izlendi. Başarılı eradikasyon sağlanan 18 olgunun 3, 7, 14 günün sonunda HpSA değerinin cut-off altında kalanların oranı sırası ile;%61.1, %94.5, %100’dü. Eradikasyon sağlanamayan 7 olgunun 3, 7, 14 gün sonra HpSA değerinin cut-off üstünde olanların oranı sırası ile;%71.4, %85.7, %85.7’di.

Sonuç olarak fekal antijen testi ile üst GİS kanamalı hastalarda tedavi sonrası 2 hafta gibi kısa bir dönem sonrasında Hp eradikasyonun tespiti mümkündür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]