[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 205-212
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Özcan SAYGIN1, Yahya POLAT2, Kürşat KARACABEY3
1Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muğla – TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri – TÜRKİYE
3Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gaziantep – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hareket eğitimi, fiziksel uygunluk, çocuklar

Araştırmada, 10-12 yaş erkek çocuklara 16 hafta süresince uygulanan hareket eğitiminin fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmaya, yaşları 10 ile 12 yaş arasında bulunan, 80 deney ve 122 kontrol grubu olarak toplam 202 öğrenci gönüllü olarak alınmıştır. Hareket eğitiminin etkisini araştırmak için boy, vücut ağırlığı, kavrama ve bacak kuvveti, dikey sıçrama ve anaerobik güç maks. VO2, esneklik, beden kompozisyonu ve sprint ölçüm ve testleri yapıldı. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Kontrol ve deney grubu arasındaki farklılığı bulmak için independent t, hem kontrol hem de deney grubunun ön ve son testleri arasındaki farklılığı bulmak için paired t testleri uygulanmıştır.

Deney ve kontrol grubu öntest değerleri arasında, kavrama kuvveti parametresinde (p<0.01) anlamlı farklılık bulunurken, diğer tüm değişkenlerde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Deney ve kontrol grubu son test değerleri arasında, bacak kuvveti parametrelerinde (p<0,05), maks. VO2, dikey sıçrama, anaerobik güç, esneklik, beden kitle indeksi (BKİ) ve vücut yağ yüzdesi (VYY) parametrelerinde (p<0,01) anlamlı farklılık bulunmuştur. Deney grubu ön-son test değerleri arasında, anaerobik güç parametresinde (p<0,05), kilo, Maks. VO2, dikey sıçrama, maksimal kavrama kuvveti, esneklik, BKİ ve VYY parametreleri arasında (p<0,01) anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Sonuç olarak, düzenli ve uzun süreli uygulanan hareket eğitiminin, 10-12 yaş çocuklarda fiziksel uygunluk özelliklerini anlamlı düzeyde geliştirebileceği anlaşılmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]