[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-075
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kars İli Hastane Çalışanlarında Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı ve Metisilin Direncinin Araştırılması
Funda KARDAŞ ÖZDEMİR1, Mitat ŞAHİN2
1Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, nazal taşıyıcılık, metisilin direnci, sağlık çalışanları

Bu çalışmada, Kars ili sağlık çalışanlarının nazal Staphylococcus aureus ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) taşıyıcılığı oranlarının araştırılması amaçlandı.

Çalışma 1 Temmuz 2005 ile 30 Mart 2006 tarihleri arasında Kars Devlet Hastanesi ve Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi'ne yapıldı. Staphylococcus aureus olarak identifiye edilen kökenlerin metisilin ve diğer bazı antibiyotiklere duyarlılığı NCCLS önerilerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırıldı. Çalışma kapsamına alınan bireylerin 29'unda (%15.1) Staphylococcus aureus taşıyıcılığı saptandı. Taşıyıcı olan 29 bireyin birinde ise MRSA saptandı (tüm MRSA taşıyıcılığı %0.5).

Taşıyıcılık oranları hekimlerde %16, hekim dışı personelde %12.5 ve yardımcı personelde de %22 olarak bulundu ve nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı açısından meslek grupları ve klinikler arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmadı. Antibiyotik direncine en fazla penisilin-G' de (%100) rastlandı. Mupirosin ve vankomisine karşı direnç bulunmadı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]