[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-008
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri
Mergül ÇOLAK1, Ebru ÇETİN2
1Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Erzincan, TÜRKİYE
2Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Isınma, bayan, eklem hareket genişliği, esneklik

Çalışma, bayanlara uygulanan dört farklı ısınma çeşidinin eklem hareket genişliği ve esneklik üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan 41 sağlıklı, gönüllü bayan öğrenci çalışmaya katılmıştır. Dört farklı ısınma grubuna ayrılan öğrencilerin ısınma protokollerinden önce ve sonra KAH (Kalp Atım Hızı), kalça fleksiyonu, diz fleksiyonu ve esneklik testi değerleri alınmıştır. İstatistiksel analizde SPSS 13,0 paket programı kullanılmıştır. Grup içi değerlendirmelerde Paired sample t- testi, gruplar arası değerlendirmelerde ise One Way ANOVA testi uygulanmıştır. Grupların ön test-son test ölçümleri arasında; A (Dinamik egzersiz) ve B (Dinamik egzersiz+sıçrama) grubunda KAH ve diz fleksiyonunda, C (Germe egzersizi) grubunda esneklik, diz ve kalça fleksiyonunda, D (Masaj) grubunda ise sadece esneklik değerinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar tespit edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda, son testlerde KAH değerinde A-B, B-C, A-C, A-D ve B-D, kalça fleksiyonunda A-C, B-C ve C-D, diz fleksiyonunda ise A-D, B-D ve C-D grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuç olarak bayanlara uygulanan dört farklı ısınma protokolünden en çok 5 dakikalık joggingi müteakiben yapılan 15 sn süreli germe egzersizlerinin (stretching) eklem hareket genişliği değerleri üzerine daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]