[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-113
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
2005-2007 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki Kistik Ekinokokkoz Olguları
Mustafa KAPLAN1, Erhan AYGEN2, Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN3, Ünal BAKAL4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkoz, retrospektif inceleme

Bu çalışmada Fırat Üniversitesi Hastanesinde kistik ekinokokkozun (KE) son yıllardaki durumunun belirlemesi amaçlanmıştır. Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel cerrahi, Çocuk cerrahisi ve Göğüs cerrahisi kliniklerinde 01. 01. 2005-31. 12. 2007 tarihleri arasında tedavi uygulanan 84 KE hastası geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaların 62'si Genel cerrahi, 12'si Çocuk cerrahisi ve 10'u Göğüs cerrahisi kliniklerinde tedavi edilmiş olup 46'sı kadın 38'i erkektir. Hastalardan 51'i Elazığ, 14'ü Bingöl, 9'u Tunceli ve 8'i Muş, 1'i Diyarbakır ve 1'i diğer illerden gelmişti. 84 hastanın 62'si il merkezinde, 18'i ilçe merkezinde ve 4'ü köyde yaşamakta idi. Kistik ekinokokkozun en sık yerleştiği organlar 67 ve 13 hasta ile karaciğer ve akciğerdi. Bunları karaciğer + akciğer + sürrenal yerleşimli ve dalak yerleşimli birer hasta izledi. Tedavi edilen kistlerin 81'i Primer, 3'ü ise Sekonder kist olarak değerlendirildi. Tanı için 33 hastada serolojik testlerin kullanılmasına gerek görülmediği buna karşılık tüm olgularda bir veya birkaç radyolojik yöntemin uygulandığı görüldü. Olguların cerrahi tedavilerinde daha çok parsiyel kistektomi ve kistektominin uygulandığı saptandı. Fırat Üniversitesi Hastanesinde 2005-2007 yılları arasında KE sıklığının 2-4/100,000 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre Elazığ'da KE hala önemli bir sağlık sorunudur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]