[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-113
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
2005-2007 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki Kistik Ekinokokkoz Olguları
Mustafa KAPLAN1, Erhan AYGEN2, Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN3, Ünal BAKAL4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkoz, retrospektif inceleme
Özet
Bu çalışmada Fırat Üniversitesi Hastanesinde kistik ekinokokkozun (KE) son yıllardaki durumunun belirlemesi amaçlanmıştır. Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel cerrahi, Çocuk cerrahisi ve Göğüs cerrahisi kliniklerinde 01. 01. 2005-31. 12. 2007 tarihleri arasında tedavi uygulanan 84 KE hastası geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaların 62'si Genel cerrahi, 12'si Çocuk cerrahisi ve 10'u Göğüs cerrahisi kliniklerinde tedavi edilmiş olup 46'sı kadın 38'i erkektir. Hastalardan 51'i Elazığ, 14'ü Bingöl, 9'u Tunceli ve 8'i Muş, 1'i Diyarbakır ve 1'i diğer illerden gelmişti. 84 hastanın 62'si il merkezinde, 18'i ilçe merkezinde ve 4'ü köyde yaşamakta idi. Kistik ekinokokkozun en sık yerleştiği organlar 67 ve 13 hasta ile karaciğer ve akciğerdi. Bunları karaciğer + akciğer + sürrenal yerleşimli ve dalak yerleşimli birer hasta izledi. Tedavi edilen kistlerin 81'i Primer, 3'ü ise Sekonder kist olarak değerlendirildi. Tanı için 33 hastada serolojik testlerin kullanılmasına gerek görülmediği buna karşılık tüm olgularda bir veya birkaç radyolojik yöntemin uygulandığı görüldü. Olguların cerrahi tedavilerinde daha çok parsiyel kistektomi ve kistektominin uygulandığı saptandı. Fırat Üniversitesi Hastanesinde 2005-2007 yılları arasında KE sıklığının 2-4/100,000 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre Elazığ'da KE hala önemli bir sağlık sorunudur.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kistik ekinokokkoz (KE); insan ile koyun, keçi ve sığır gibi çiftlik hayvanlarında Echinococcus granulosus'un (E.granulosus) larval formlarının neden olduğu kronik seyirli zoonotik bir enfeksiyondur. E. granulosus'un esas konağı olan köpeklerin dışkısı ile atılan yumurtalar hem çiftlik hayvanları hem de insanlardaki enfeksiyonların asıl kaynağıdır. E. granulosus'un yaşam döngüsü esas olarak koyun ve sığır gibi çiftlik hayvanları ile köpekler arasında sürer. Ancak insanlar da ara konak olarak döngüde yer alır 1. Gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle koyun beslenen bölgelerde KE halen önemini koruyan büyük bir halk sağlığı problemidir.

  Echinococcus granulosus dünyada geniş bir coğrafik dağılım gösterir. Dünyada KE sıklığının bölgesel değişiklik gösterdiği 0-79/100,000 arasında değiştiği bildirilmektedir. Bazı ülkelerde eradike edildiği 2-5 bildirilmekte ise de birçok bölgede yüksek oranda görülmektedir 4-8.

  Ülkemizde insanlarda KE görülme sıklığı hakkındaki veriler genellikle seroepidemiyolojik çalışmalar ile hastane kayıtlarından bildirilen verilerdir 9-13.

  Ülkemizdeki seroepidemiyolojik araştırmalara göre insanlarda KE sıklığının 14-291/100.000, 10, 11 hastane kayıtlarına göre ise 0-11/100.000 arasında değiştiği bildirilmektedir 11-13.

  Özellikle kırsal kesimdeki kaçak hayvan kesimleri, son yıllarda azalmakla birlikte kontrolsüz hayvan hareketleri ve kaçak hayvan girişi gibi nedenlerle bölgemizde hem kasaplık hayvanlarda hem de insanlarda KE görülme sıklığının yüksek oranlarda olduğu bildirilmektedir 14-16.

  Bu çalışmada 2005-2007 yılları arasında Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezi'ndeki KE olgularının geriye dönük olarak incelenmesi ve önceki yıllara ait verilerle ve ülkemizde diğer bölgelerden bildirilen verilerle karşılaştırılarak KE'nin bölgemizdeki durumu hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Araştırmaya Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezi, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi kliniklerinde 01. 01. 2005-31. 12. 2007 tarihleri arasında cerrahi girişim uygulanan toplam 84 KE hastası alınmıştır. Hastalara ait kayıtlar geriye dönük olarak incelenmiştir. Tedavi yöntemi, yatış süresi ve komplikasyon bulgularının karşılaştırılmasında kikare yöntemi kullanılmış ve 0.05'den büyük p değerleri istatistiksel yönden anlamlı kabul edilmiştir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Üç yıllık dönemde cerrahi girişim uygulanan 84 KE hastanın yaşları 5-89 (39±22) arasında değişmekteydi. Hastaların 46'sı kadın 38'i erkekti. Hastaların cins, yaş grubu, yaşadıkları yerler ve tedavi edildikleri kliniklere göre dağılımı Tablo 1'de sunulmuştur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hastaların cins, yaş grubu, yaşadıkları yerler ve tedavi edildikleri kliniklere göre dağılımı.

  Kistik ekinokokkozun en sık yerleştiği organlar 67 hasta ile karaciğer ve 13 hasta ile akciğerdi. Opere edilen kistlerin 81'i primer, 3'ü ise sekonder kist olarak değerlendirildi. Hastalardaki kistlerin özellikleri ile tanı ve uygulanan cerrahi tedavilerine göre dağılımı Tablo 2'de sunulmuştur. KE olgularının tedavi yöntemleri ve yatış sürelerine göre dağılımı Tablo 3'de, komplikasyon gelişen olguların tedavi yöntemleri ve yatış sürelerine göre dağılımı ise Tablo 4'de sunulmuştur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: KE olgularının kist özellikleri, tanı ve tedavilerine göre dağılımı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: KE olgularının tedavi yöntemleri ve yatış sürelerine göre dağılımı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Komplikasyon gelişen KE olgularının tedavi yöntemleri ve yatış sürelerine göre dağılımı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Echinococcus granulosus dünyada oldukça yaygın bir dağılım gösterir. Avrupa'da KE sıklığının bölgesel değişiklik gösterdiği ve 0-11,14/100,000 arasında değiştiği bildirilmektedir. Genel olarak Kuzey ve orta Avrupa ülkelerinde düşük, Doğu ve Güney Avrupa'da, özellikle Akdeniz'e kıyı ülkelerde yüksek oranda görülmektedir 4, 6. Asya ülkelerinde KE görülme sıklığının 1-42/100,000 arasında Güney Amerika ülkelerinde 6-79/100,000 arasında, Kuzey ve Doğu Afrika ülkelerinde ise 0-22/100.000 arasında değiştiği bildirilmektedir 7, 8. İzlanda ve Grönland Adalarında KE'nin tamamen, Yeni Zelanda, Tazmanya ve Kıbrıs Adalarında geçici olarak eradike edildiği bildirilmektedir 2-5.

  Ülkemizdeki KE sıklığı hakkında kesin bir istatistik bilgi verilmesinin zorluğuna karşılık hastane kayıtlarına göre 0-11/100.000 arasında değiştiği bildirilmektedir 11-13. Elazığ'da hastane kayıtlarına göre ise 1998-2000 yılları arasında 33 KE olgusu bildirilmiştir 15. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adrese dayalı yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre Elazığ'ın nüfusu 541.258 olarak açıklanmıştır. Buna göre hastanemizde cerrahi tedavi uygulanan KE sıklığı 2005 yılında 17 olgu ile 3/100.000, 2006 yılında 12 olgu ile 2/100.000 ve 2007 yılında 22 olgu ile 4/100,000 olarak hesaplanmıştır.

  Kistik ekinokokkoz görülme sıklığının kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğunu bildiren yayınlar 1, 17-20 yanı sıra erkeklerde daha yüksek olduğunu bildiren yayınlar 19, 21 da bulunmaktadır. Olgularımızda kadınların oranı daha yüksek bulunmuştur (46 kadın, 38 erkek).

  Kistik ekinokokkoz olgularında kistin en sık karaciğere yerleştiği bilinmektedir 1. Olgularımızda da Kistik ekinokokkozun en sık yerleştiği organlar karaciğer (67 hasta) ve akciğerdi (13 hasta). Üç olguda birden fazla organda yerleşim saptanmıştır. Olgularımızın %59,5'inde tek bir kist görülürken %40,5'inde birden fazla kist saptanmıştır. Olgularımızın %3,5'i sekonder kist olup %96,5'i primer kisttir. Yine olgularımızın %9,5'inde rüptür, %5,9'unda ise fistül geliştiği görülmüştür.

  Cerrahi girişim KE tedavisinde ilk seçenek olarak yerini korumaktadır. Kistin yerleşim yeri ve sayısı uygulanacak olan tedavi yöntemini belirlerken, seçilen tedavi yöntemi de hastanede kalış süresini ve komplikasyon gelişme sıklığını etkilemektedir 22-24. Olgularımızın tedavisinde %78,5 oranı ile en sık kistektomi kullanılırken %14,2'sinde sadece medikal tedavi uygulanmıştır. Olgularımızda tedavi yöntemine göre hastanede kalış süresi ve komplikasyon gelişme sıklığının değiştiği (Tablo 3) ve komplikasyon gelişen olgularda hastanede kalış süresinin de artırdığı görülmüştür (Tablo 4).

  Hastanemizde tedavi uygulanan KE olgularının %39,2'sinde tanı için serolojik yöntemlere gereksinim duyulmamış olup %60,8'inde ise tanı serolojik yöntemlerle desteklenmiştir. Tanı için en çok kullanılan görüntüleme yöntemi ultrason + bilgisayarlı tomografi olmuştur.

  Kistik ekinokokkoz olgularının hastanede yatış süresi uygulanan tedavi yöntemi ve ilave cerrahi girişim gerekip gerekmediğine veya komplikasyon gelişip gelişmediğine göre değişmektedir 22-24. Perkütanöz drenaj gibi konservatif yöntemlerde 1 güne kadar inerken radikal tedavilerde ortalama 10-21 gün arasında değişmektedir 22-24. Çalışmamızda medikal tedavi ve/veya drenaj gibi konservatif minimal invaziv tedavi uygulanan olgu sayısı 14 ve hastanede yatış süreleri ortalama 5,1 gündür. Buna karşılık 72 olguya parsiyel kistektomi veya kistektomi gibi klasik minimal cerrahi uygulanmış olup hastanede yatış süreleri ortalama 10,8 gün olmuştur.

  Sonuç olarak, hastanemizde cerrahi tedavi uygulanan KE sıklığı 2-4/100,000 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre ilimizde ve bölgemizde KE'un bir sağlık sorunu olarak önemini koruduğu kanısındayız. Ayrıca, KE olgularında tedavi yöntemlerinin seçiminde daha çok konservatif ve invaziv olmayan yöntemlerin tercih edilmesi ile hem komplikasyon gelişiminin hem de hastanede yatış sürelerinin azalabileceği görülmektedir. Bunun da tedavi maliyetini azaltacağı ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayabileceği kanısındayız.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Özbilgin A, Kilimcioğlu AA. Kistik Echinococcosis. In: Özcel MA (Editör). Özcel'in Tıbbi Parazit Hastalıkları. 1. baskı, İzmir: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını no 22, 2007: 541-565.

  2) Torgerson PR, Karaeva RR, Corkeri N, Abdyjaparov TA, Kuttubaev OT, Shaikenov BS. Human cystic echinococcosis in Kyrgyzstan: an epidemiological study. Acta Trop 2003; 85: 51-61.

  3) Moro PL, Schantz PM. Cystic echinococcosis in the Americas. Parasitol Int 2006; 55: S181- S186.

  4) Eckert J, Schantz PM, Gasser RB, et al. Geographic distribution and prevalence. In: Eckert J, Gemmell MA, Meslin FX, Pawłowski ZS. (Editors). WHO/OIE Manual on Echinococcosis in Humans and Animals: a Public Health Problem of Global Concern. 2001; Chapter 4: 101-143.

  5) Seimenis A. Overview of the epidemiological situation on echinococcosis in the Mediterranean region. Acta Trop 2003; 85: 191-195

  6) Eckert J. Epidemiology of Echinococcus multilocularis and E. granulosus in central Europe. Parassitologia 1997; 39: 337-344.

  7) Tashani OA, Zhang LH, Boufana B, Jegi A, McManus DP. Epidemiology and strain characteristics of Echinococcus granulosus in the Benghazi area of eastern Libya. Ann Trop Med Parasitol 2002; 96: 369-381.

  8) Anonim. The surgical incidence rate of hydatidosis in Tunisia (1988-1992). Report of the D.S.S.B. (Direction de Sante´ et des Soins de base), Ministry Public Health; 1993. Tunis.

  9) Altıntaş N, Yazar S, Yolasığmaz A, ve ark. A sero-epidemiological study of cystic Echinococcosis in İzmir and its surrounding area, Turkey. Helmintologia, 1999; 36: 19-23.

  10) Cetinkaya Z, Ciftci IH, Demirel R, Altindis M, Ayaz E. A seroepidemiologic study on cystic echinococcosis in Midwestern region of Turkey. Saudi Med J 2005; 26: 350-351.

  11) Yazar S. Kayseri'de Kistik Ekinokokkozis. Türkiye Parazitol Derg 2002; 26: 180-182.

  12) Yazar S. Kayseri'de Kistik Ekinokokkozisin Son Altı Yıldaki Durumu. Türkiye Parazitol Derg 2005; 29: 241-243.

  13) Merdivenci A, Aydınlıoğlu K. Hidatidoz (Hidatik Kist Hastalığı). İstanbul, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak Yayınları No: 2972/97, 1982.

  14) Kaplan M, Kuk S. 1998-2000 yılları arasında Elazığ ELET Aş kesimhanesinde saptanan kistik ekinokokkozun ekonomik kayıp yönünden irdelenmesi. Fırat Tıp Dergisi 2002; 7: 619-622.

  15) Kaplan M, Gödekmerdan A, Kuk S, Burma S. 1998-2000 yılları arasında Elazığ ilinde saptanan üniloküler kistik ekinokokkoz olguları. Türkiye Parazitol Derg 2001; 25: 139-141.

  16) Çebi K, Kaplan M. “Uniloküler kist hidatik: Bir olgu sunusu. Fırat Tıp Dergisi 2001; 2: 326-328.

  17) Üstün Ş, Girginkardeşler N, Çetinkaya Z, Türk M. Ege bölgesinde cystic echinococcosis. 3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi 6-9 Eylül 2006, Samsun. Kongre özet kitabı; 23.

  18) Taylan Özkan A, Yazar S, Ertek M. İç Anadolu bölgesinde cystic echinococcosis. 3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi 6-9 Eylül 2006, Samsun. Kongre özet kitabı; 25.

  19) Miman Ö, Atambay M, Aydın NE, Daldal N. Opere kistik ekinokokkozisli 91 olgunun klinik morfolojik ve serolojik özellikleriyle irdelenmesi. XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi 18-23 Kasım 2007, Kayseri ve Ürgüp. Kongre özet kitabı; 235.

  20) Günlügür U, Özçelik S, Günlügür TE, ve ark. Sivas'ta kistik ekinokokkozis'in yıllık cerrahi insidansı. XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi 18-25 Eylül 2005, İzmir. Kongre özet kitabı; 195.

  21) Koltaş İS, Koç Z, Demirci M, Aktaş H, Parsak CK, Özerdem D. Akdeniz bölgesinde cystic echinococcosis. 3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi 6-9 Eylül 2006, Samsun. Kongre özet kitabı; 24.

  22) Yagci G, Ustunsoz B, Kaymakcioglu N, ve ark. Results of surgical, laparoscopic, and percutaneous treatment for hydatid disease of the liver: 10 years experience with 355 patients. World J Surg 2005; 29: 1670-1679.

  23) Gourgiotis S, Stratopoulos C, Moustafellos P, et al. Surgical techniques and treatment for hepatic hydatid cysts. Surg Today 2007; 37: 389-395.

  24) Aygün E, Sahin M, Ödev K, ve ark. The management of liver hydatid cysts by percutaneous drainage. Can J Surg 2001; 44: 203-209.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]