[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 301-306
[ English ] [ PDF ]
PARATİROİD LEZYONLARININ LOKALİZASYONU VE CERRAHİ TEDAVİSİ
Yavuz Selim İLHAN1, Ziya ÇETİNKAYA1, Erhan AYGEN1, Nurullah BÜLBÜLLER1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Paratiroid adenomu, paratiroid hiperplazisi, paratiroid karsinomu, cerrahi tedavi.

Primer hiperparatiroidinin tedavisi cerrahi olup tecrübeli ellerde başarı ile gerçekleştirilmektedir. Görüntüleme yöntemleri paratiroid bezindeki patolojileri lokalize etmede faydalıdır. Asemptomatik hiperparatiroidizm olgularında cerrahi tedavi uygulanıp uygulanmayacağı ve peroperatif yaklaşım halen tartışmalıdır. Bu çalışmada primer hiperparatiroidi nedeniyle opere edilen hastalar preoperatif teşhis yöntemleri, lokalizasyon çalışmaları, peroperatif yaklaşım, ek patolojiler ve komplikasyonlar yönünden değerlendirildi. 1996-2001 yılları arasında kliniğimizde 20 olguya uygulanan 21 boyun eksplorasyonu retrospektif olarak incelendi. En sık rastlanılan şikayetler halsizlik ve eklem ağrısı idi. Boyun ultrasonografisi (USG) en sık uygulanan görüntüleme yöntemi olup, paratiroid lezyonunu lokalize etmede %74 oranında başarılı olmuştur. Semptomatik olgularda P değerleri düşük ve PTH, Ca++, ALP değerleri ise yüksek olup postoperatif dönemde bu değerlerde anlamlı düşüşler oldu. 21 boyun eksplorasyonunun 11’i (%52) bilateral, 10’u (%48) unilateraldi. Bir olgu rekürren hiperparatiroidizm nedeniyle reopere edildi. Dört olgu asemptomatik olup komplikasyon gelişmeden opere edildi. Hastalarda saptanan en sık ek patoloji MNG olmuştur. Boyun USG noninvaziv, ucuz ve başarılı bir yöntem olmuştur. Lokalizasyonu başarı ile yapılan ve tiroidde ek patolojisi olmayan primer hiperparatiroidizmli olgulara unilateral boyun eksplorasyonu yeterli olmaktadır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]