[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4
Yazarlara Bilgi


 1. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi’nde; Tıp alanındaki deneysel ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, davetli derlemeler ve editöre mektuplar yayınlanır.
 2. Dergi, yılda 3 kez yayınlanır. Derginin Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) 1308-9315 (online) olup, http://tip.fusabil.org/  linkinden derginin sayfasına erişilebilmektedir.
 3. Yazar olarak belirtilen isimler, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)” (http://www.icmje.org)’nin Rehberi’nde tanımlanan yazarların rol ve sorumlulukların tamamına sahip olmalıdır.
 4. Dergiye gönderilen yazılar daha önceden yayınlanmamış (kongre bildirileri hariç) ve orijinal olmalı, eşzamanlı olarak incelenmek üzere başka dergilere gönderilmiş olmamalıdır. Daha önce kongrelerde sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu özelliği belirtilmek üzere kabul edilebilir.
 5. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, “Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Yazım Kuralları”na göre hazırlanmalıdır. Yazılar sadece online sistem aracılığıyla gönderilir.
 6. Makaleler “Online Makale Gönderme” sekmesinden (http://tip.fusabil.org) makale üst verileri girilerek gönderilmelidir. Sistemde talep edilen tüm alanlar doldurulmalı ve gerekli dosyaların sisteme yüklendiğinden emin olunmalıdır.
 7. Dergi yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik ve bilimsel standartlarda olması şartını benimsemektedir. Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar ve/veya yazarlara aittir. Editör kurulu bilimsel ve etik ihlallerden sorumlu tutulamaz. Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 8. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no), ‘’Araştırma ve Yayın Etiği‘’ yan başlığı şeklinde gereç ve yöntem bölümünde yer verilmelidir. Ayrıca Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
 9. Gönderilen yazının yayınlanabilmesi için, yayın kurulunca tayin edilen danışmanlar tarafından uygun bulunması şarttır. Kabul edilen makaleler online olarak yayınlanmaktadır. Dergide makale süreçlerinin yürütülmesi için gönderim ücreti talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen ya da yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler için de yayınlama ücreti alınmamaktadır. Ayrıca makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmemekte ve ayrı bir basım (reprint) kopyası verilmemektedir. Kabul edilmeyen yazılar ve ekleri, aksi belirtilmediği taktirde iade edilmez.
 10. Derginin yayın dili Türkçe’dir. İngilizce, yazılmış yazılar da kabul edilmektedir. Makalede -di’li geçmiş zaman ve birinci şahıs kipi üzerinden ifadeler yer almamalı ve akademik yazım diline uygun bir dil ve zaman dilimi kullanılmalıdır. Türkçe makalelerin yazımının Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü (https://sozluk.gov.tr/) ile Yazım Kılavuzu’na (https://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu/) uygun olması gerekmektedir. Ayrıca hem makalenin hem de anahtar kelimelerin yazımında Türkiye Bilim Terimleri (TBT) (www.bilimterimleri.com) esas alınmalıdır. Her yayının başında bir Türkçe Özet ve İngilizce "Abstract" verilmelidir. Kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.
 11. Makale başvurusu sırasında online sisteme yüklenen ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış olan orijinal ıslak imzalı “Yayın Hakkı Devir Formu ", derginin yazışma adresine posta yolu ile de iletilmelidir. Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, Yayın Hakkı Devir Formu’nda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralamaları esas alınmaktadır.
 12. Makalede yer alan tüm yazarların bir bilimsel araştırmacı tanımlama sistemi olan ORCID ID (Open Researcher and Contributor Identifier) kayıt numarası bilgisini makale gönderilme aşamasında sisteme yüklemesi gerekmektedir. ORCID ID kaydı, http://orcid.org adresinden ücretsiz yapılabilir.
 13. Yazışma adresinde belirtilen yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların matbaa provasının düzeltilmesinden sorumludur.
 14. Makale tüm kenarlardan 2.5 cm boşluklu sayfaya (iki yana hizalı), Arial karakterinde 1,5 satır aralıklı, tek sütun ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Makale açık ve anlaşılır bir dil ile Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Makalenin kapak sayfası hariç, her sayfası numaralandırılmalı ve 16 sayfayı aşmamalıdır.
 15. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi’ne gönderilen yazılar, aşağıdaki sıraya göre (Başlık, Özet, Metin, Kaynaklar, Tablolar ve Şekiller) düzenlenmeli, Tablo ve Şekiller ayrı sayfalarda yer almalı.
 16. Başlık sayfası: Başlık kısa, açık, tüm harfleri büyük ve yazı için uygun olmalıdır. Makalenin sadece başlığı, (yazar ve kurum adresi vermeksizin) yazılmalıdır. Bu yöntem, yazıların hakemlerce tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
 17. Özet: Türkçe yazılarda Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. İngilizce yazılarda Türkçe özet de gereklidir. Özet, 250 kelimeden daha uzun olmamalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır: Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç. Özetlerin altına 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)” ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com ). İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)” e uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html ).
 18. Metin: Araştırma çalışmalarında; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri, olgu sunumlarında ise; Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümleri olmalıdır. Bölüm başlıkları büyük harflerle yazılmalıdır. Araştırmaya finansman sağlayan kuruluşa veya çeşitli katkıları için ilgili kişilere kurumları belirtilerek “Teşekkür” edilmeli ve bu bölüm Tartışma ile Kaynaklar arasında yer almalıdır. Yazılarda “Systeme International (SI)” birimleri kullanılmalıdır.
 19. Kaynaklar: Metin içindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve atıf yapıldığı yerde tek aralık verildikten sonra, parantez içine alınarak gösterilmelidir. Kullanılan kaynakların tümü metin sonunda bir liste halinde sunulmalı ve kaynakların tümü metin içinde kullanılmış olmalıdır. Altı yada daha fazla yazar olduğu durumlarda;üçüncü isimden sonra “ve ark.” (İngilizce kaynaklarda “et al’’) ifadesi kullanılmalıdır. Dergi kısaltmaları Index Medicus ile uyum içerisinde olmalıdır. Kaynakların yazımındaki hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Kişisel görüşler ve yayımlanmamış yazılar kaynak gösterilmemelidir.

Kaynak dergilerde yayınlanmış ise:

Sharp H, Russell AT, Baykal K, et al. Effect of systemic L-DOPA administration on extracellular dopamine levels in the striatum. Eur J Neurosci 1998; 29: 469-489. *Türkiye'de yayınlanan dergilerin adları (PubMed'de indekslenenler hariç) tam olarak yazılmalıdır.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise:

Emmerson BT. Gout and renal disease. In: Massry SG, Glassock RJ (Editors). Textbook of Nephrology. 1st Edition, Baltimore: Williams and Wilkins, 1989: 756-760.

Kaynak bir kitap ise:

Özcan R. Kalp Hastalıkları.1.Baskı, İstanbul: Sanal Matbaacılık, 2003: 185-194.

Çeviri Kitaptan Alıntı için:

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

Kaynak bir tez ise:

Polat C. Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Uzmanlık Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997.

Kaynak bir internet adresi ise:

Wilson AT. “Environmental pollution and breast cancer”. http://www.who.int/en/ 29.05.2002. Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.

 1. Tablo ve Şekiller: Her türlü çizim, grafik, resim, mikrograf ve radiograf “şekil” olarak adlandırılır. Metin içinde yazıdaki tüm şekil ve tablolara atıfta bulunulmalıdır. Şekiller sisteme ayrı bir .jpg veya .gif dosyası (yaklaşık 500x400 piksel, 8 cm genişliğinde ve en az 300 dpi çözünürlük) olarak eklenmelidir. Şekiller için altyazı ve tablolar için başlık çift aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Her kısaltma altyazının sonunda açıklanmalıdır. İçerikte tanımlanan ve şekilde kullanılan kısaltmaları tanımlayan her şeklin altına bir başlık yerleştirilmelidir. Şeklin belirli kısımlarına işaret eden semboller, oklar veya harfler kullanılabilir.
 2. Yayının baskı öncesi matbaa provası yazışmadan sorumlu yazara gönderilir ve üç gün içerisinde kontrol edilerek dergiye geri gönderilmesi istenir.
 3. Makalelerin PDF türü tam metin dosyalarına, derginin web sayfasından erişilebilir: http://tip.fusabil.org/


[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]