[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-072
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlık Çalışanlarında Bel Ağrısı Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Müjgan SOLAK KABATAŞ, Meryem KOCUK, Öznur KÜÇÜKLER
Ege Üniversitesi, Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, bel ağrısı, Oswestry Sorgulama Formu

Amaç: Bu çalışma sağlık çalışanlarında bel ağrısı görülme sıklığı ve bel ağrısını etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta olan 167 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Evrenin hepsine ulaşmak hedeflendiği için ayrıca örneklem seçimine gidilmemiştir. Veri toplama aracı olarak sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerine ilişkin soru formu ve Oswestry Bel Ağrısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde T-Testi, Mann-Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının, %22.5'i hekim, %58.3'ü hemşire, %7,5'i ebe %11.7'si sağlık personeli olup, yaş ortalaması±standart sapması 35.11 ± 7.13'dür. Elde edilen bulgulara göre sağlık çalışanlarının %45'inde engellilik olmadığı, %40'ında hafif, %3.3'ünde ciddi derecede bel ağrısı şikayetleri olduğu belirlenmiştir. Oswestry Sorgulama Formu'na göre yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda; meslek, en uzun süre yaşanılan yer, cinsiyet, ekonomik durum ve ağrı başlama zamanı ile ağrı sorgulama puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p <0.05).

Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; bel ağrısının daha çok çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıktığı ve diğer sağlık çalışanlarına göre hemşirelerde daha fazla görüldüğü belirlenmiştir. Bel ağrısı yönünden riskli oldukları belirlenen sağlık çalışanlarına bel sağlığını korumaya yönelik etkin eğitim programları geliştirilmesi önerilmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]