[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-085
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sistosel ve Stres İnkontinansta Polypropylene Mesh Sonuçları
Cüneyt Eftal TANER, İlkan KAYAR, Ömer BAŞOĞUL, Gülin OKAY, Ayşe Gül KEBAPCILAR
İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Hastalıkları, İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Polypropylene dörtkollu mesh, sistosel, stres inkontinans

Amaç: Sistosel ve stres inkontinans saptanan olgularda kullanılan polypropylene mesh sonuçlarının değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunu sistosel ile birlikte stres inkontinans saptanan 26 olgu oluşturdu. Internatinal Continence Society (ICS) sınıflamasına göre sistoselleri evre 2 veya daha fazla idi. Tüm olgulara rutin testler ile birlikte ürodinamik incelemeler yapıldı. Tüm olgularda 4 kollu polypropylene mesh ile midüretra ve mesane desteği sağlandı. Postoperatif 1. ayda ICIQ-SF doldurtuldu. Hastalar postoperatif komplikasyonlar açısından 1 yıl takip edildi.

Bulgular: Yirmi altı olgunun yaş ortalaması 52.3±11, postoperatif ortalama takip süresi 13.1±8.7 ay idi. Postoperatif sistosel rekurrensi veya stres inkontinans semptomları izlenmedi. Post operatif başarı oranı %100 olarak kabul edildi. Üç olguda (%11.5) vaginal erozyon, iki olguda (%7.7) disparauni, iki olguda uyluk ağrısı ve bir olguda genitofemoral alandaki giriş yerinde enfeksiyon ve sinus formasyonu izlendi. ICIQ-SF skorları 14.9±2.4'den postoperatif 1. ayda 5.2±4.7'ye düştü (p< 0.01).

Sonuç: Sistosel ve stres inkontinanslı olgularda tek bir polypropylene mesh ile mesane ve midüretra takviyesi başarılı, etkili, düşük morbiditeli ve iyi tolere edilen bir yöntem olarak kabul edilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]