[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Postmenopozal Dönemde Overin Granüloza Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Mine GENÇ1, Berhan GENÇ2, Berrrin KORKUT3, Arzu TURAN3, Sefa KURT4
1Şifa Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
2Şifa Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
3Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
4Ege Doğumevi, İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Granüloza hücreli tümör, over, postmenopozal vaginal kanama

Granüloza hücreli tümörler (GHT) overin seks kord stromal tümörleridir ve tüm over malignitelerinin %2-3'ünü oluşturur. Bu tümörler tipik olarak düşük malign potansiyelli, yavaş büyüme hızı ve östrojen gibi seks steroidleri salgılayabilen hormon aktif seks kord stromal tümörlerdir. Serum tümör belirteci olarak inhibin ve östrodiol tanıda kullanılabilir. Postmenopozal dönemde, düşük FSH düzeylerinden de tanısal belirteç olarak yararlanılabilir. Hastaların tümör tarafından uzun süre östrojen salgılanmasına maruz kalması sonucu olarak uterin kanser ve endometrial hiperplazi gelişebilir ve vaginal kanama görülebilir. Bu çalışmada operasyon öncesi atipisiz endometrial hiperplazisi ve sağ ovarian ağrısız kitlesi olan bir olgu sunulmuştur. Operasyon esnasında sağ ovarian kitlenin frozene gönderilmesi sonucu granüloza hücreli over tümörü tanısı konulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]