[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 093-096
[ English ] [ PDF ]
MESANE KANSERİ TEDAVİSİ: 5O OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Arslan ARDIÇOĞLU, Fatih YALÇINKAYA, İrfan ORHAN, Rahmi ONUR, Emin MURAT, Can BAYDİNÇ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mesane T, TUR-T, DEK

Mesane tümörü (T) ülkemizde ve dünyada sıklığı gittikçe artan bir hastalık olarak önemini hala korumaktadır. Bu çalışmada, Temmuz 1997- Temmuz 1999 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezi Üroloji Kliniği’ne başvurarak mesane T’ü tanısı alan ve tedavi uygulanan 50 hastayı retrospektif olarak inceledik. Hastaların ortalama takip süresi 16 (4—28) ay idi. Histopatolojik inceleme sonrasında 49 (%98 ) ’unda değişici epitel karsinomu, 1 (%2)’inde de skuamöz hücreli karsinom saptandı. Olguların 31 (%62)’i yüzeyel karsinomlu, 14 (%28)’ü kas tutulumu bulunan ve 5 (%10)’i de metastatik evredeki hastalardı. Tedavi modeli olarak olgulara, transüretral tümör rezeksiyonu (TUR-T); sistektomi, intravezikal immunoterapi ve kemoterapi ile sistemik kemoterapi uygulandı. Hastalardan 2 (%4 )’sinde nüks gözlenirken, 4 (%8)’ü ise yaşamını yitirdi . Bu çalışmada mesane tümörlü olguların retrospektif sonuçlarını incelemeyi amaçladık.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]