[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 097-102
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Prematüre Bebek Ağrı Profili: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği
Esma AKCAN1, Rana YİĞİT2
1Melikşah Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kayseri, TÜRKİYE
2Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, ağrı, prematüre bebek ağrı profili, geçerlilik, güvenirlilik
Özet
Amaç: Prematüre bebeklerde ağrının yetersiz değerlendirilmesi kalıcı bir klinik sorundur. Bu araştırmanın amacı prematüre bebeklerde ağrıyı değerlendirmede klinisyenler ve araştırmacıların kullanabileceği Prematüre Bebek Ağrı Profilinin (PIPP) geçerlik ve güvenirliliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma toplam 50 prematüre yenidoğan ile yapıldı. Bu çalışmada gebelik yaşları 26–36 hafta arasında, doğumsal anomalisi olmayan ve solunum desteği almayan, cerrahi işlem uygulanmamış, sepsis şüphesi ya da sepsisi olmayan, sedatif ya da analjezik ilaç almayan yenidoğanlar çalışmaya dahil edildi. Ağrıyı değerlendirmek için video kamera, monitör ve kan alma işleminde bebeğin davranışsal ve fizyolojik yanıtlarını değerlendirmek amacıyla Prematüre Bebek Ağrı Profili (PIPP) kullanıldı. Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS for Windows 11.5 programı kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Araştırma grubundaki prematüre bebeklerin PIPP puanı invaziv girişim öncesi sırası ve sonrası 4.0, 15.0 ve 7.0'dir. PIPP ögeleri arasında tutarlılık 0.68–0.78 arasında, homojenlik 0.48-0.95 arasında bulundu. Değerlendiriciler arası güvenirlilik 0.85–0.99 arasında bulundu.

Sonuç: Bu çalışma klinik uygulamada preterm ve term yenidoğanlarda girişimsel ağrıyı değerlendirmek için PIPP'in yapı geçerliliği ve değerlendiriciler arası ve PIPP puanları arasındaki güvenirliliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Eşzamanlı geçerlilik çalışmaları dikkate alınmalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  İnsanları fiziksel, duygusal ve sosyal yönleri ile etkileyen korku, anksiyete ve depresyon gibi ciddi duygusal sorunları beraberinde getiren ağrı, özellikle yenidoğan ve çocuklarda travma, hastalık ya da çeşitli tıbbi girişimlere bağlı en sık yaşanan deneyimlerden biridir1-3. Ayrıca çocukların yaşı, gelişim düzeyi, bilişsel ve iletişim becerileri, önceki ağrı deneyimleri ve inançları ağrı algılamasını etkilemektedir4. Uzun süreli ya da sık ağrı deneyiminin, ağrı algılamasını değiştirdiği, kronik ağrı sendromları ve somatik şikayetleri arttırdığı, tekrarlayan ağrılar sonucunda ilerleyen dönemde öğrenme bozuklukları, davranışsal sorunlar ve dikkat eksikliği görüldüğü belirlenmiştir2,5-11.

  Yenidoğanların kendilerini ifade edememesi nedeniyle, ağrıyı davranışsal ve fizyolojik yollarla gösterdikleri belirlenmiştir3,12. Yenidoğanda ağrı ile ilgili fizyolojik değişiklikler; kalp hızı, solunum hızı, kan basıncı ve kandaki oksijen ve karbondioksit düzeyindeki değişiklikleri içerir. Ağrı ile ilgili davranışsal değişiklikler ise ağlama, yüz ifadeleri, motor hareketler, davranışsal durum değişikliklerini içerir13. Bunlara ek olarak ağrıda biyokimyasal, hormonal ve metabolik değişiklikler test edilebilir14. Ağrıya gösterilen metabolik tepkiler; katekolaminlerin (norepinefrin ve epinefrin), glukagon, büyüme hormonu, kortizol, aldesteron ve kortikostreoidlerin salınımında artmayı içermektedir15,16. Bu değişikliklerin yorumlanması ile yenidoğanda ağrının varlığı, derecesi ve tedaviye verilen yanıt değerlendirilebilmektedir17.

  Ağrının etkili ve yeterli tedavi edilebilmesi için ağrı yanıtlarının doğru biçimde değerlendirilmesi gerekir18,19. Ancak ağrının değerlendirilmesinde, yenidoğanın gebelik yaşı, sağlık durumu, gelişimi, daha önce yaşadığı ağrı deneyimi, çevresel faktörler, ilaçlar, ailenin desteği gibi bazı faktörlerin ağrı deneyimini etkilediği de unutulmamalıdır20. Bu etkenler göz ardı edildiğinde tam ve doğru bir değerlendirme yapmak mümkün değildir6.

  Ağrı yanıtları tek boyutlu ve çok boyutlu ağrı değerlendirme araçları ile değerlendirilebilir. Tek boyutlu araçlar, genellikle girişimsel olmayan uygulamalarda ağrı ile ilgili hızlı bilgi almak ve ağrının varlığını değerlendirmek için kullanılır. Çok boyutlu araçlar ise ağrıyı duyusal ve duygusal yönüyle açıklamak için kullanılır13. Ancak bir ölçüm aracı, yenidoğanda her türlü ağrılı girişimi değerlendiremediği için değişik alanlarda kullanılabilen ölçüm araçları geliştirilmektedir (Tablo 1). Her ölçüm aracında, ağrı yanıtlarına farklı düzeyde ağırlık verilmektedir13,21. Çocuklar ve yenidoğanlarda en çok çalışılan ağrı değerlendirme araçları; “Yenidoğan Yüz Kodlama Sistemi (NFCS)”,


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Ağrı türlerine göre ağrı değerlendirme araçları13,21

  “Yenidoğan Bebek Ağrı Ölçeği (NIPS)” ve “Prematüre Bebek Ağrı Profili (PIPP)”'dir13. Bu bağlamda bu makalede çok kullanılan ağrı değerlendirme araçlarından biri olan “Prematüre Bebek Ağrı Profili”’nin Türkçe geçerlilik güvenirlilik çalışmasının yapılarak kullanımının sağlanması amaçlanmıştır.

  Stevens ve ark.22 tarafından geliştirilen PIPP ölçeği bebeğin ağrısını değerlendirmek amacıyla gestasyon yaşı, davranışsal durum, en yüksek kalp atım sayısı değeri, en düşük oksijen doygunluğu değeri, alın kırıştırma, gözleri kısma ve burun kanatlarında genişleme gibi 7 öğeyi sorgulamaktadır. Her öğe; 0, 1, 2 ve 3 olarak iyiden kötüye doğru puanlanmaktadır.

  Premature Bebek Ağrı Profili’ne göre, gebelik yaşı; 28 ile 36 hafta arasında, davranışsal durum; bebeğin aktif-sakin, uykulu-uyanık, gözlerin açık–kapalı olması ve yüz hareketlerinin varlığı–yokluğu şeklinde değerlendirilmiştir. Yüz hareketleri “Yenidoğan Yüz Kodlama Skalası”’na (NFCS) göre değerlendirilmiştir. Bu skalaya göre alın kırıştırma; alında kabarma, kaşların çatılması, alın çıkıntısı şeklinde, göz kısma; gözün kısılması ile gözün yağ yastıklarının kabarıklaşması olarak, burun kanatlarında genişleme; burun kanatlarından dudak köşelerine doğru nazolabial oluğun belirginleşmesi olarak tanımlanmaktadır23. Kalp atım hızındaki artış; dakikada 0–25 atım, O2 saturasyonundaki azalma ise dakikada %2.4 ile %7.5 arasında değerlendirilmektedir.

  Prematüre Bebek Ağrı Profili'ne göre bebeğin ağrısı toplam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Buna göre en yüksek 21 puan ve en düşük 0 puandır. Prematüre Bebek Ağrı Profili 0–6 puan arasında ise ağrı hafif düzeyde, 7–12 puan arasında orta şiddette, 13-21 puan arasında şiddetli olarak değerlendirilmektedir (Tablo 2)22 .


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: PIPP puanlama değerlendirmesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Karşılaştırmalı, tek körlemesine, randomize kontrollü yapılan çalışma 50 prematüre bebek ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; bir üniversitenin araştırma ve uygulama hastanesi YYBÜ’de Şubat-Aralık 2006 tarihleri arasında tedavi ve bakım alan, araştırma ölçütlerine uygun, ulaşılabilen bebekler oluşturmuştur. Bu yenidoğanların yaşları 0-28 gün, gebelik yaşı 26-36 hafta 6 gün ve genel durumu stabildir. Bu bebekler ventilatör desteğine maruz kalmamış, doğumsal anomalisi, doğuştan sinir sistemi hastalığı ve sepsisi olmayan, cerrahi işlem uygulanmamış ve analjezik opioid kullanılmamış bebeklerdir.

  Kan alma işlemi YYBÜ’nün yerleşik uygulaması çerçevesinde yapılmıştır. Damardan ya da topuktan kan alma işlemi yenidoğan sessiz uyanık durumda iken sırt üstü pozisyonda, kuvözde ya da beşikte hekim tarafından yapılmıştır. Bebeğin cilt temizliği alkol ile yapılmıştır. Topuktan kan almak için standart lanset, damardan kan almak için ise 22 guage iğne kullanılmıştır. Bebeklere girişimin üç saat öncesinden itibaren herhangi bir ağrılı girişim veya analjezik uygulanmamıştır.

  İnvaziv girişim öncesi bir dakika süreyle, girişim süresince ilk üç dakika ve girişim sonrası ilk iki dakika süreyle bebeklerin ağrıya verdikleri yanıt araştırmacı tarafından video kameraya (model: DCR-HC17E, Sony) kayıt edilerek toplanmıştır. Kalp atım hızı ve O2 doygunluğu gibi fizyolojik değişkenler monitör (Petaş-KMA–800) ile sürekli takip edilmiştir.

  Bebeklerin ağrılı girişim sırasında video kameraya kaydedilen görüntüleri üç uzman tarafından (çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı-yan dal asistanı, anesteziyoloji öğretim üyesi ve yenidoğan kliniğinde çalışan hemşire) birbirinden bağımsız bir şekilde değerlendirilerek PIPP skorları belirlenmiştir. Değerlendirmenin objektif yapılması için uzmanlara bebeğin özelliği hakkında bilgi verilmemiştir. Monitör ile izlenen fizyolojik değişkenler araştırmacı tarafından kaydedilmiştir.

  Premature Bebek Ağrı Profili’nin geçerlilik güvenirlilik çalışması kapsamında dil geçerliliği, yapı geçerliliği ve gözlemciler arası güvenirliliği incelenmiştir. Bu kapsamda uzmanlar tarafından tüm bebeklerin ağrı değerlendirmeleri yapılıp PIPP skorları belirlendikten sonra elde edilen veriler kodlanıp bilgisayar ortamında SPSS v11.5 (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde; uygun tanımlayıcı istatistikler, Cranbach α-tutarlılık katsayıları, madde toplam puan korelasyon analizi, Intra-class Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Karşılaştırmalarda güven aralığı %95 ve istatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Annelerin %54’ü 17-29 yaş aralığında, %50’si ilköğretim mezunu, %84’ü ev hanımı ve %84’ü sigara kullanmamaktadır. Babaların %64’ü 17-34 yaş aralığında, %36’sı 35 yaş ve üzerindedir, %50’si ilköğretim mezunu, %42’si memur olarak çalışmakta ve %92’sinin sağlık güvencesi vardır. Ailelerin %84’ünün aylık geliri asgari ücretin üzerindedir (01.01.2006–31.12.2006 tarihleri arası asgari brüt ücret 531.00 YTL) ve %88’i çekirdek aile tipindedir. Annelerin %84’ü sezaryen ile doğum yapmıştır ve %54’ünün ilk bebeğidir.

  Araştırma kapsamına alınan prematüre bebeklerin %54’ü erkek, %46’sı kızdır. Bebeklerin %10’u 26-29, %62’si 30-32 ve %26’sı 33-35 haftalık gebelik yaşına sahiptir. Bebeklerin %74’ü prematürite ve solunum problemleri nedeniyle YYBÜ’ye yatırılmıştır. Bebeklerin %58’i anne sütü ile beslenmektedir. Bebeklerin doğum ağırlığı ortalamalarının 1669529 gram, boy ortalamalarının 423 cm, baş çevresi ortalamaların 302 cm olduğu belirlenmiştir. Bebeklerin ortalama 31.62 hafta gebelik yaşına sahip, birinci dakika apgar puanı ortalamasının 6.81ve beşinci dakika apgar puanı ortalamasının 8.51 olduğu görülmüştür.

  Şekil 1’de Araştırma grubundaki prematüre bebeklerin PIPP puanı invaziv girişim öncesi 4.0’dür. Bebeklerin PIPP puanları; girişim sırası 1. 2. ve 3. dakika sırasıyla 15.0, 15.5 ve 15.0’dir. İnvaziv girişim sonrasında ise 1. ve 2. dakika sırasıyla 12.5 ve 7.0’dir. Bu bağlamda bu araştırmada prematüre bebeklerde ağrı değerlendirildiğinde, bebeklerin ağrılı girişim sırasında şiddetli ağrı, girişim sonrasında; orta şiddette ağrı hissettiği görülmüştür. Yapılar benzer çalışmalarda bu çalışmanın bulgularını desteklemektedir22,26.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Bebeklerin PIPP puanlarının zamana göre dağılımı

  Dil Geçerliliği için Hemşirelik, Tıp ve İngiliz Ana Bilim Dallarından altı öğretim üyesi ile değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirmede üç ayrı uzman tarafından İngilizceden Türkçe’ye çeviri yapılmış ve bu çeviriler araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonrası oluşturulan form farklı üç ayrı uzman tarafından Türkçe’den İngilizce’ye çevirilmiştir. Araştırmacılar tarafından son değerlendirme yapıldıktan sonra yapı geçerliliği ve gözlemciler arası güvenirlilik değerlendirilmiştir.

  Premature Bebek Ağrı Profili ögeleri arasında tutarlılık ve homojenliği incelemek amacıyla cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları ve madde toplam puan korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı, herhangi bir test veya ölçekte bulunan soruların birbiriyle bir bütün oluşturup oluşturmadığını incelemektedir. Bir ölçeğin alfa katsayısı ne kadar yüksek olursa testte bulunan soruların birbirleriyle o kadar tutarlı olduğu kabul edilir. İç tutarlılığın yeterli olabilmesi için  değerinin 0.7’den büyük olması gerekmektedir24. Bu çalışmada invaziv girişim sırasının 1. 2. ve 3. dakikasında sırasıyla cronbach alfa değeri,0.68, 0.78 ve 0.75 olarak bulunmuştur. Stevens ve ark.22’nın çalışmasında iç tutarlılık 0.59-0.76 arasında tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre invaziv girişim sırasında PIPP ögeleri arasında iç tutarlılığın yüksek olduğu söylenebilir.

  Çalışmada invaziv girişimin 1. 2. ve 3. dakikasındaki madde toplam puan korelasyon katsayısı değerleri sırasıyla, davranışsal durum 0.89, 0.95, 0.93; alnını kırıştırma 0.50, 0.66, 0.60; gözlerini kısma 0.49, 0.66, 0.60; burun kanatlarında genişleme 0.48, 0.64, 0.60; en yüksek kalp atım hızı 0.62, 0.70, 0.70 ve en düşük O2 doygunluğu 0.60, 0.70, 0.64 olarak bulunmuştur (Tablo 3). Stevens ve ark.22 yaptıkları çalışmada madde toplam puan korelasyon katsayısı değerleri; davranışsal durum 0.59; alnını kırıştırma 0.74; gözlerini kısma 0.76; burun kanatlarında genişleme 0.72; kalp atım hızı 0.64 ve O2 doygunluğu 0.66 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada PIPP ögeleri arasındaki iç tutarlılık Stevens ve ark.22’nın bulgularıyla benzerdir. Bu durumda zamanından önce doğmuş bebeklerin hissettiği ağrıyı değerlendirmede PIPP’in geçerli bir araç olduğunu söylenebilir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: PIPP puanlama sisteminin iç tutarlılık ve madde güvenirliliği analizi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Değerlendiriciler arasındaki güvenirliliği belirlemek için invaziv girişim öncesi, sırası ve sonrası, aynı koşullarda üç gözlemci tarafından bağımsız olarak elde edilen PIPP puanları, sınıf içi korelasyon katsayısı (intra-class correlation coefficient (ICC)) hesaplanarak yapılmıştır. ICC değerleri invaziv girişim öncesi 0.85, girişim sırası 1. 2. ve 3. dakika sırasıyla 0.98, 0.99, 0.94 ve girişim sonrası 1. ve 2. dakika 0.98 olarak bulunmuştur (Tablo 4). ICC’de birden fazla değerlendirici arasındaki uyum 0.75’in üzerinde ise yeterli olarak kabul edilmektedir25. Stevens ve ark.22’nın çalışmasında gözlemciler arası güvenirlilik 0.90 üzerinde, tespit edilmiştir. Ballantyne ve ark. (26)’nın çalışmasında güvenirlilik analizi 0.93-0.96 arasında değerlendirilmiştir. Benzer olarak Şener Taplak27 çalışmasında 0.93-0.97 arasında değerlendiriciler arası güvenirlilik bulunmuştur. Stevens ve ark.21’nın bir çalışmasında beş araştırmada PIPP’nin güvenirliliğinin 0.89’un üzerinde tespit edildiği belirtilmiştir. Bu bilgilere göre PIPP’in geçerlilik ve güvenirliliği yüksek ve klinik kullanım için uygun bir ölçüm aracı olduğu söylenebilir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: PIPP puanlama sisteminin sınıf içi korelasyon analizi

  Sonuç olarak araştırmada zamanından önce doğan bebeklerin ağrısını değerlendirmek amacıyla çok boyutlu değerlendirme yöntemlerinden biri olan PIPP’in geçerlik ve güvenirliliği araştırılmış ve yapılan analizlerle PIPP’in klinik kullanım için uygun geçerli ve güvenilir bir araç olduğu görülmüştür.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Sağkal T, Eşer E, Uyar M. The effect of reiki touch therapy on pain and anxiety. Spatula DD 2013; 3: 141-146.

  2) Asadi-Noghabi F, Tavassoli-Farahi M, Yousefi H, et al. Neonate pain management: What do nurses really know? Glob J Health Sci 2014; 6: 284-293.

  3) Faye PM, De Jonckheere J, Loogie R, et al. Newborn infant pain assessment using heart rate variability analysis. Clin J Pain 2010; 26: 777-782.

  4) Srouji R, Ratnapalan S, Schneeweiss S. Pain in children: Assessment and nonpharmacological management. Int J Pediatr 2010; 2010: 1-11.

  5) Sarvis AL. Assessment and Documentation of Newborn Pain an Intervention and Longitudinal Evaluation. Thesis of Master, Florida University Nursing School, 2004.

  6) Ludington-Hoe SM, Hosseini R, Torowicz DL. Skin-to-skin contact (kangaroo care) analgesia for preterm infant heel stick. AACN Clinical Issues 2005; 16: 373-387.

  7) Lima J De, Carmo KB. Practical pain management in the neonate. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 2010; 24: 291-307.

  8) Anand KJS. Analgesia for skin-breaking procedures in newborns and children:What Works best? CMAJ 2008; 179: 11-12.

  9) Huang C, Tung W, Kuo L, et al. Comparision of pain responses of premature infants to the heelstick between containment and swaddling. Journal of Nursing Research 2004; 2: 31-39.

  10) Debyshire SWG. Can fetuses, feel pain? BMC 2006; 332: 909-912.

  11) Simons SHP, Tibboel D. Pain perception development and maturation. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 2006; 11: 227-231

  12) Gardner S, Hagedorn MIE, Dickey LA. Pain and pain relief. In: Merenstein BG, Gardner SL. Handbook of Neonatal Intensive Care. Philadelphia: Mosby Elsevier, 2006.

  13) Melo GM, Lélis AL, de Moura AF, et al. Pain assessment scales in newborns: Integrative review. Rev Paul Pediatr 2014; 32: 395-402.

  14) Halimaa SL, Vehviläinen-Julkunen K, Heinonen K. Knowledge, assessment and management of pain related to nursing procedures used with premature babies: Questionnaire study for caregivers. Int J Nurs Pract 2001; 7: 422-430.

  15) Çağlayan N, Balcı S. Preterm yenidoğanlarda ağrının azaltılmasında etkili bir yöntem: Cenin Pozisyonu. FN Hem Derg 2014; 22: 63-68.

  16) Ünaldı N. Yenidoğanlarda Ağrılı İşlemlerde Uygulanan Ötektik Karışımın ve Sukrozun Ağrı Algısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.

  17) Köroğlu ÖA, Özek E. Yenidoğan Döneminde Ağrı ve Tedavisi. İstanbul 2005;1-41.

  18) Akcan E, Yiğit R, Atici A. The effect of kangaroo care on pain in premature infants during invasive procedures. Turk J Pediatr 2009; 51: 14-18.

  19) Cignacco E, Hamers JP, Stoffel L, et al. The efficacy of non-pharmacological interventions in the management of procedural pain in preterm and term neonates. A systematic literature review. European Journal of Pain 2007; 11: 139-152.

  20) Reyes S. Nursing assessment of infant pain. Journal of Perinatal & Neonatal Nursing: Academic Research Library 2003; 17: 291-303.

  21) Stevens BJ, Gibbins S, Yamada J, et al. The premature infant pain profile-revised (PIPP-R): Initial validation and feasibility. Clin J Pain 2014; 30: 238-243.

  22) Stevens B, Johnston C, Patrica P, et al. Premature infant pain profile: Devolopment and initial validation. Clinical Journal of Pain 1996;12: 13-22.

  23) Grunau RV, Whitfield MF, Petrie JH. Pain sensivity and temperament in extremely low-birth-weight prematüre todlers and preterm and full term controls. Pain 1994; 58: 341-346.

  24) Gibson PR. Hope in multiple chemical sensitivity: Social support and attitude towards healthcare delivery as predictors of hope. Journal of Clinical Nursing 1999; 8: 275-283.

  25) Kanık A, Erdoğan S. Değerlendiriciler arası uyumun saptanması. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5: 430-437.

  26) Ballantyne M, Stevens B, McAllister M, et al. Validation of the premature infant pain profile in the clinical setting. Clin J Pain 1999; 5: 297-303.

  27) Şener Taplak A. Prematüre Retinopati Muayenesinde Ağrıyı Azaltmada Anne Sütü ve Sukrozun Etkisi. Yükse Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]