[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-037
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Pes Planus ile Ağrı, Hipermobilite ve Denge Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öznur BÜYÜKTURAN, Buket BÜYÜKTURAN, Caner KARARTI
Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kırşehir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pes planus, ağrı, hipermobilite, postüral denge ve koordinasyon
Özet
Amaç: Pes planus (PP), genç yetişkinlerin %5’ini etkileyen bir sağlık sorunudur. PP’ye bağlı olarak muskulo-skeletal ağrılar ortaya çıkmaktadır. PP’li bireylerde muskulo-skeletal ağrılara hipermobilite, denge ve koordinasyon bozuklukları da eşlik etmektedir. Bu çalışmanın amacı 18 ile 24 yaş arası sağlıklı, genç yetişkinlerde PP ile ağrı, hipermobilite ve denge arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem: 35 kadın ve 33 erkek olmak üzere toplam 68 birey dahil edilmiştir. Tüm bireylerin demografik bilgileri kaydedilmiştir. PP derecesi Feiss çizgisi yöntemi ile, genel eklem hipermobilitesi Beighton hipermobilite skorlaması ile, ağrı skoru visual analog skala ile ve denge performansları da tek bacak denge testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalamaları 19.97±1.23 yıl, ağrı seviyeleri 1.03±0.90, Beighton hipermobilite skorları 3.24±2.41, denge performansları 55.60±15.12 saniye olarak bulunan bireylerin %64.7’sinde 1.derece, %26.5’inde 2. derece ve %8.8’inde 3.derece PP tespit edilmiştir. PP derecesi ile bireylerin ağrı seviyeleri arasında pozitif yönde, istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (r= 0.493; P= 0.015). PP derecesi ile hipermobilite arasında (r= 0.083; P= 0.503) ve PP derecesi ile denge performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (r= -0.012; P= 0.922).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre PP ile ağrı arasında ilişki bulunmuşken, PP ile genel eklem hipermobilitesi ve denge performans skorları arasında herhangi bir korelasyon tespit edilmemiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Pes planus (PP) genç yetişkinler arasında alt ekstremitede sıklıkla görülen biyomekaniksel bozukluklardan biridir 1. PP’ye bağlı olarak ortaya çıkan sorunların, her yaştan bireyin yaşantısını ve aktivitelerdeki yeterliliklerini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir 2-4. Ayrıca PP, yürüme sırasında arka ayakta meydana gelen valgus, orta ayakta medial longitudinal ark (MLA) yüksekliğinin azalması veya kaybolması, ön ayakta ise arka ayağa göre ortaya çıkan supinasyon olarak da tanımlanır 5. Esas problem subtalar eklemde görülmektedir. Özellikle ağırlık aktarmada calcaneus aşırı eversiyondadır. Talusa göre calcaneusta valgus açılaşmasının yanında eksternal rotasyon ve dorsifleksiyon meydana gelir. Yüksekliği 15 ile 18 milimetre arasında olması gereken MLA’nın tepesini oluşturan navicula, talus başına göre dorsifleksiyon ve abduksiyondadır 6. Eklem pozisyonlarında meydana gelen bu bozukluklar sonucu MLA yüksekliği azalır ya da kaybolur. Bu durumun sonucunda kişide PP meydana gelir 5.

  Erişkinlerde PP fleksible ve rijit olarak iki gruba ayrılır. Fleksible PP’de esnek talocalcaneal eklem nedeniyle ayak hipermobildir. Rijit PP’de ise vertikal talus görülür 7. Klinikte, dinamik ağırlık verilerek fleksible ve rijit PP ayrımı yapılmaktadır. Fleksible PP erişkinlerde genellikle bilateral görülmesine karşın unilateral de ortaya çıkabilir. Sıklıkla kısa aşil tendonu ve kısa gastro-soleus ile karakterizedir. Rijit PP’de görülen vertikal talus sonucu ayağın yapısal bütünlüğü bozulur, gastro-soleus çekiş açısı değişir 8.

  PP’li genç yetişkinlerde en çok görülen semptomlardan biri ağrıdır. Spahn ve ark, 2368 adolesan ile yapmış oldukları çalışmada PP varlığının ağrıda önemli bir etken olduğunu göstermişlerdir 9. PP’de görülen ağrı, sadece ayağa özgü değildir. Kosashvili ve ark. 10, 97279 kişi üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda, özellikle 2. ve 3. derece PP’nin, alt ekstremite ile ilişkili algılanan ağrıda artışa sebep olduğunu ortaya koymuşlardır. PP’nin klinik belirtilerinde ağrının yanı sıra denge bozuklukları ve genel eklem hipermobilitesi (GEH) de görülmektedir 2. Yaşları 18 ile 45 arasında değişen 100 birey ile yapılan bir çalışmada PP’si olmayan bireylerde denge süresinin PP’li bireylere göre daha yüksek olduğunu saptanmıştır. PP derecesi arttıkça bireylerin dengede kalma süresinin azaldığını tespit etmişlerdir 11.

  Yukarıda sözü edilen çalışmalar PP’li bireylerde ağrı ve denge üzerine yoğunlaşmışken hipermobilite ile PP arasındaki ilişkinin incelendiği çalışma sayısı yetersizdir 12. Bu nedenle, sağlıklı genç yetişkinlerde PP ile ağrı, hipermobilite ve denge arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bu çalışma planlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Yaşları 18 ile 24 yaş arasında değişen, 35 kadın ve 33 erkek olmak üzere toplam 68 birey çalışmaya dahil edilmiştir. Dahil edilme kriterleri; 18 ile 24 yaş arasında olup tanı koyulmuş PP’ye sahip olmak; sistemik, lokomotor ve ayak ile ilişkili herhangi bir hastalığa, duyu kaybına, diyabetik ve periferik nöropatiye sahip olmamak ve ayak ile ilgili herhangi bir cerrahi operasyon geçirmemiş olmaktır. Kronik inflamasyon varlığı, kemik metabolizma hastalıkları, alt ekstremiteye ait kırık öyküsünün varlığı, sistemik veya lokomotor herhangi bir disfonksiyona sahip bireyler çalışma dışı bırakılmıştır 13-16. Çalışmaya başalamdan önce; G*POWER programında (G*Power, Ver. 3.1.9.2, Axel Buchner, Universitat Kiel, Germany) |r| : 0,29 etki genişliğinde, %80 güç elde edebilmek için toplam olgu sayısının en az 68 olması gerektiği hesaplanmıştır.

  Bu çalışma, bireylerden yazılı ve sözlü onam alınarak, Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’ne uygun şekilde yapılmıştır. Çalışma kapsamında, aşağıdaki değerlendirmeler ve metodlar kullanılmıştır;

  1. Sosyo-demografik Değerlendirme: Bireylerin cinsiyet, yaş ve vücut kütle indeksleri (VKİ) kaydedilmiştir.

  2. PP Derecesi: “Feiss çizgisi” tekniği kullanılmıştır. “Feiss çizgisi” medial malleol ile 1.metatarsofalangeal eklem merkezinin birleştirilmesi ile oluşan çizgidir. Normal bir ayakta navicula kemiğinin skafoid tüberkülü Feiss çizgisi üzerine düşer. PP dereceleri, skafoid tüberkülün bu çizgiden ayrılıp yere doğru yaklaşmasına göre değerlendirilir. Eğer tüberkül, Feiss çizgisi ile yer arasındaki uzaklığın 1/3’i kadar düşmüşse 1.derece, 2/3’si kadar düşmüşse 2.derece, tamamen yere değiyorsa 3.derece PP olarak yorumlanır 17.

  3. Hipermobilite: Beighton hipermobilite skorlaması (BHS) ile tespit edilmiştir. Bu skorlamada en düşük skor 0, en yüksek skor 9 olarak değerlendirilir. Bireyin aldığı puanlar yükseldikçe, eklem hipermobilitesi de artar. Dört ve üzeri alınan skorlar Benign Eklem Hipermobilite Sendromu olarak değerlendirilir 18.

  4. Ağrı: Bireylerin ağrı değerlendirmesinde VAS kullanılmıştır.10 santimetre (cm)’lik bir çizgide bireylerden, PP sebebiyle algıladıkları ağrı seviyelerini işaret ederek belirtmesi istendi. “0” değeri hiç ağrının olmadığını, “10” değeri ise dayanılmaz ağrıyı tariflemektedir 19.

  5. Denge: Tek Bacak Denge Testi kullanılmıştır. Gözler açık veya kapalı şekilde, bireyin durabildiği kadar uzun süre tek bacak üzerinde durması istenir ve saniye cinsinden sonuç kayıt edilir 20. Bu çalışmada, gözler açık şekilde test yapılmıştır.

  İstatistiksel değerlendirmelerde “SPSS 22.0 for Windows” programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, normal dağılım gösteren sayısal değişkenler için ortalama ±standart sapma olarak, normal dağılım göstermeyen sayısal değişkenler için de ortanca ve persentil olarak ifade edilmiştir. Normallik değerlendirmesinde Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Sayımla belirlenendeğişkenler için yüzde (%) değeri hesaplanmıştır. PP derecesi ile ağrı, hipermobilite ve denge arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak P<0.05 kabul edilmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Bu çalışmaya yaş ortalaması 19.97±1.23 yıl, VKİ’si 23.01±3.03 kg/m2 olan 68 kişi katılmıştır. Bireylerin PP sebebiyle hissettikleri ağrıları 1.03±0.90 cm, tek ayak denge testi süreleri ise 55.60±15.12 sn olarak bulunmuştur (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Olguların sosyo-demografik ve fiziksel özellikleri

  PP derecesi ile ağrı arasında (r=0.493; P=0.015), hipermobilite ile ağrı arasında (r=-0.475; P=0.023) istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Ancak, PP derecesi ile denge arasında (r=-0.012; P=0.922), PP derecesi ile hipermobilite arasında (r=0.083; P=0.503), ağrı ve denge arasında (r=0.049; P=0.643), denge ve hipermobilite arasında (r=0.044; P=0.719), istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmemiştir (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Sağlıklı, genç yetişkinlerde pes planus ile ağrı, hipermobilite ve denge arasındaki ilişki

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu çalışmanın sonuçlarına göre PP derecesi ile ağrı arasında ve hipermobilite ile ağrı arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Ancak, PP derecesi ile denge, PP derecesi ile hipermobilite, ağrı ile denge ve hipermobilite ile denge arasında bir korelasyon bulunmamıştır.

  PP’ye sahip bireylerde alt ekstremite kaynaklı ağrı birçok çalışmada gösterilmiştir 21,22. Francesco ve ark. 21 459 birey ile yaptıkları çalışmada ayak ağrılarının sebeplerini incelemişlerdir. PP’li bireylerde PP’si olmayan bireylere göre daha fazla ağrı olduğunu saptamışlardır. Schubert ve ark. 22, 20 birey ile yaptıkları çalışmada hipermobilite ve ağrı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Eklem hipermobilitesi olan bireylerin, olmayan bireylere göre daha fazla ağrıdan şikayetçi olduklarını, aynı şekilde ağrısı fazla olan bireylerin de hipermobilitelerinin yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada ise PP ile hipermobilite arasında ilişki bulunmazken, PP ile ağrı arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Hipermobilite sonucu bireylerde PP gelişmesi olası bir durumken 22-24, çalışmamızda PP ile hipermobilite arasında herhangi bir ilişkinin olmamasının sebepleri arasında, çalışma popülasyonunun sağlıklı genç yetişkinlerden oluşturulmuş olması söylenebilir.

  Alt ekstremiteye ait patolojilerin birçoğunda denge problemleri gözükmektedir 15. PP ile denge arasındaki ilişki incelendiğinde, PP’nin derecesinin artmasıyla denge performansının bozulduğu gösterilmiştir 25. Kim ve ark. 15 tarafından farklı özelliklerdek tabanlıkların statik denge üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında, PP’li bireylerin statik denge performanslarının kötü olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada da, literatür ile uyumul olarak denge ile PP arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.

  PP’ye bağlı olmaksızın hipermobilite ve ağrı arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Ayrıca hipermobilite genç yetişkinlerde ağrı için önemli bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir 14,15,26. Benzer şekilde hipermobilitenin eşlik ettiği PP’li olgularda da hipermobilite ile ağrı birbirleriyle ilişkilidir 27. Hipermobilite ve ağrı arasında anlamlı ilişki bulunan bu çalışmanın literatür ile uyumlu olduğu görülmüştür.

  Genç yetişkinlerde sıklıkla görülen PP deformitesinin 1, erken dönemde ilerlemesinin önlenmesi ve ileride oluşabilecek muskulo-skeletal ağrıların en aza indirilmesi amacıyla PP ile ilgili değerlendirmelerin fizik muayenede ihmal edilmemesinin ve ayak sağlığı ile ilgili koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlara erken dönemden itibaren önem verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu konuyla ilgili daha geniş vaka grubunun ve daha ileri analizlerin yapıldığı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Michael SL, John VV, James LT, et al. Diagnosis and treatment of adult flatfoot. Clinical Practice Guideline Adult Flatfoot Panel. J Foot Ankle Surg 2005; 44: 78-113.

  2) Uzunca K, Taştekin N, Birtane M. Erişkin tip pes planusta ağrı ve dizabilitenin radyografik ve pedobarografik parametreler ile ilişkisi. Romatizma Dergisi 2006; 21: 91-95.

  3) Leveille SG, Guralnik JM, Ferrucci L, et al. Foot pain and disability in older women. Am J Epidemiol 1998; 148: 657-665.

  4) Galli M, Cimolin V, Pau M, et al. Relationship between flatfoot condition and gait pattern alterations in children with Downs yndrome. J Intellect Disabil Res 2014; 58: 269-276.

  5) Şenaran H. Çocuklarda pes planus tanımı, doğal seyri ve tedavi seçenekleri. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi 2006; 5: 27-33.

  6) Bayar A, Keser S. Çocukluk çağında flexibl pes planus. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2003; 12: 424-426.

  7) Staheli LT, Chew DE, Corbett M. The longitudinal arch. A survey of eight hundred and eighty-two feet in normal children and adults. J Bone Joint Surg Am 1987; 69: 426-428.

  8) Staheli LT. Evaluation of planovalgus foot deformities with special reference to the natural history. J Am Podiatr Med Assoc 1987; 77: 2-6.

  9) Spahn G, Schiele R, Hell AK, et al. The prevalence of pain and deformities in the feet of adolescents. Results of a cross-sectional study. Z Orthop Ihre Grenzgeb 2004; 142: 389-396. 10. Kosashvili Y, Fridman T, Backstein D, et al. The correlation between pes planus and anterior knee or intermittent low back pain. Foot Ankle Int 2008; 29: 910-913.

  11) Kızılcı HM, Erbahçeci F. Pes planus olan ve olmayan erkeklerde fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2016; 27: 25-33.

  12) Kevin JM. Hypermobility disorders in children and adolescents. Best Pract Res Clin Rheumatol 2006; 20: 329-351. 13. Buldt AK, Murley GS, Butterworth P, et al. The relationship between foot posture and lower limb kinematics during walking: A systematic review. Gait Posture 2013; 38: 363-372. 14. Banwell HA, Mackintosh S, Thewlis D. Foot orthoses for adults with flexible pes planus: A systematic review. J Foot Ankle Res 2014; 7: 23. 15. Kim EK, Kim JS. The effects of short foot exercises and arch support insoles on improvement in the medial longitudinal arch and dynamic balance of flexible flatfoot patients. J Phys Ther Sci 2016; 28: 3136-3139. 16. Sung PS. Kinematic analysis of ankle stiffness in subjects with and without flatfoot. Foot (Edinb) 2016; 26: 58-63.

  17) Beynnon BD, Renström PA, Alosa DM, et al. Ankle ligament injury risk factors: A prospective study of college athletes. J Orthop Res 2001; 19: 213-220.

  18) Beighton P, Solomon L, Soskolne CL. Articular mobility in an African population. Ann Rheum Dis 1973; 32: 413-418.

  19) Wewers ME, Lowe NK. A critical review of visual analogue scales in the measurement of clinical phenomena. Res Nurs Health 1990; 13: 227-236.

  20) Riley PO, Mann RW, Hodge WA. Modelling of the biomechanics of posture and balance. J Biomech 1990; 23: 503-506.

  21) Francesco B, Luigi F, Jack MG, Salvatore G, Alberto B. Foot pain and disability in older persons: An epidemiologic survey. J Am Geriatr Soc 1995; 43: 479-484.

  22) Schubert HE, Ohman A, Kyllerman M, Beckung E. Pain, balance, activity, and participation in children with hypermobility syndrome. Pediatr Phys Ther 2012; 24: 339-344.

  23) Everman DB, Robin NH. Hypermobility syndrome. Pediatr Rev 1998; 19: 111-117.

  24) Booshanam DS, Cherian B, Premkumar C, et al. Evaluation of posture and pain in persons with benign joint hypermobility syndrome. Rheumatol Int 2011; 31: 1561-1565.

  25) Paik-Ling H, Chris L. Relationship between pes planus foot type and postural stability. Indian J Physiother Occup Ther 2017; 65: 238-245. 26. Tobias JH, Deere K, Palmer S, et al. Joint hypermobility is a risk factor for musculoskeletal pain during adolescence: Findings of a prospective cohort study. Arthritis & Rheumatism 2013; 65: 1107-1115. 27. Yazgan P, Geyikli İ, Zeyrek D, et al. Is joint hypermobility important in prepubertal children. Rheumatol Int 2008; 28: 445.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]