[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-037
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Pes Planus ile Ağrı, Hipermobilite ve Denge Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öznur BÜYÜKTURAN, Buket BÜYÜKTURAN, Caner KARARTI
Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kırşehir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pes planus, ağrı, hipermobilite, postüral denge ve koordinasyon

Amaç: Pes planus (PP), genç yetişkinlerin %5’ini etkileyen bir sağlık sorunudur. PP’ye bağlı olarak muskulo-skeletal ağrılar ortaya çıkmaktadır. PP’li bireylerde muskulo-skeletal ağrılara hipermobilite, denge ve koordinasyon bozuklukları da eşlik etmektedir. Bu çalışmanın amacı 18 ile 24 yaş arası sağlıklı, genç yetişkinlerde PP ile ağrı, hipermobilite ve denge arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem: 35 kadın ve 33 erkek olmak üzere toplam 68 birey dahil edilmiştir. Tüm bireylerin demografik bilgileri kaydedilmiştir. PP derecesi Feiss çizgisi yöntemi ile, genel eklem hipermobilitesi Beighton hipermobilite skorlaması ile, ağrı skoru visual analog skala ile ve denge performansları da tek bacak denge testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalamaları 19.97±1.23 yıl, ağrı seviyeleri 1.03±0.90, Beighton hipermobilite skorları 3.24±2.41, denge performansları 55.60±15.12 saniye olarak bulunan bireylerin %64.7’sinde 1.derece, %26.5’inde 2. derece ve %8.8’inde 3.derece PP tespit edilmiştir. PP derecesi ile bireylerin ağrı seviyeleri arasında pozitif yönde, istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (r= 0.493; P= 0.015). PP derecesi ile hipermobilite arasında (r= 0.083; P= 0.503) ve PP derecesi ile denge performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (r= -0.012; P= 0.922).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre PP ile ağrı arasında ilişki bulunmuşken, PP ile genel eklem hipermobilitesi ve denge performans skorları arasında herhangi bir korelasyon tespit edilmemiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]