[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-053
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Geçici Neonatal Tirozinemi Olgularında Uzamış Yenidoğan Sarılığı
Nilay HAKAN1, Mustafa AYDIN2, Fatma Tuğba EMİNOĞLU3, Ayşegül ZENCİROĞLU4, Nurullah OKUMUŞ5
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Muğla, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeni Doğan Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
5Yıldırım Beyazıd Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Uzamış yenidoğan sarılığı, etiyoloji, geçici tirozinemi, metabolizma
Özet
Amaç: Yenidoğan döneminde 4-hidroksifenilpiruvik asit dioksigenaz enzimi gibi bazı metabolik enzimlerin geçici immatüritesi yüksek plazma tirozin düzeylerine yol açabilir. Çoğu bebek asemptomatiktir; ancak bazı olgularda uykuya eğilim ve zayıf beslenme gibi semptomlar görülebilir. Bununla birlikte, yenidoğanın geçici tirozinemisi ile uzamış sarılık arasındaki ilişkiyi gösteren yeterli sayıda makale yoktur. Bu nedenle, çalışmamızda etiyolojisinde geçici tirozinemi saptanan uzamış sarılıklı yenidoğan bebeklerimizin demografik ve klinik özelliklerini sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 ile Aralık 2010 tarihleri arasında yenidoğan polikliniğimize uzamış sarılık nedeniyle başvuran bebeklerden kan aminoasit kromatografisindetirozin yüksekliği saptananların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Tirozin düzeyinin 150 umol/L’den yüksek (normal: 2-150 μmol/L) olması ve 4-6 hafta sonunda normal düzeye geri dönmesi “yenidoğanın geçici tirozinemisi” olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 10 bebeğin 8’i (%80) erkek, 2’si (%20) kızdı. Olguların tümü zamanında doğan bebekler olup ortalama doğum ağırlığı 3443±357 g (sınır: 2860-4075 g) idi. Ortalama zirve total bilirubin düzeyi 15.3±2.4 mg/dL (sınır:11.3-20.8 mg/dL), ortalama sarılık süresi ise 48.8±11.8 gün (sınır: 30-72) idi. Tanı anında ortalama serum tirozin düzeyi 190.1±28.5 μmol/L (sınır: 158-238 μmol/L), 4-6 hafta sonraki kontrol serum tirozin düzeyi ise 94.7±35.0 μmol/L (sınır: 47-144 μmol/L) bulundu. Olguların tümünde uzamış sarılık nedenlerine yönelik olarak yapılan tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, tiroid fonksiyon testleri, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim düzeyleri ve idrar tetkikleri normaldi.

Sonuç: Uzamış sarılığın etiyolojisinde geçici tirozineminin de bulunabileceği unutulmamalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Sarılık, yenidoğan döneminde sık karşılaşılan bir sorundur. Yaşamın ilk haftasında term yenidoğan bebeklerin %60-70’inde ve prematüre bebeklerin %80’inde sarılık mevcuttur. Tüm yenidoğanların yaklaşık %5-10’u uzamış sarılık nedeniyle tetkik edilmektedir 1. Uzamış yenidoğan sarılığına bazı ciddi patolojiler neden olabileceği gibi yenidoğanın geçici tirozinemisi gibi daha nadir bazı bozukluklar da neden olabilir. Yenidoğanın geçici tirozinemisi tüm bebeklerin yaklaşık %0.5-10 kadarında görülür. Başlangıç yaşı yaşamın 2-4. haftaları arasındadır. Etiyolojisi multifaktöriyel olup patogenezinde tirozini p-hidroksifenilpürivik asite çeviren 4-hidroksifenilpiruvat dioksigenaz (4-HPPD) enziminin geçici immatüritesi yanında yüksek protein alımı ve relatif askorbik asit eksikliği rol oynamaktadır. Prematürite, düşük doğum ağırlığı ve zamanında doğan bebeklerde ise yüksek protein alımı başlıca risk faktörleridir. Vakaların çoğu fenilketonüri taraması sırasında Guthrie testi ile rastlantısal olarak saptanırlar. Bu olgular tedavi edilmeseler bile 4-6 hafta içerisinde kendiliğinden düzelirler 2-4.

  Çoğu bebek asemptomatiktir, ancak bazı olgularda zayıf beslenme ve uykuya eğilim gibi semptomlar görülebilir 5. Ancak, yenidoğanın geçici tirozinemisi ile uzamış sarılık arasındaki ilişkiyi gösteren yeterli sayıda makale yoktur. Bu nedenle, bu çalışmada etiyolojisinde geçici tirozinemi saptanan uzamış sarılıklı yenidoğan bebeklerimizin demografik ve klinik özelliklerini sunulması amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışma Ocak 2010 ile Aralık 2010 tarihleri arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Yenidoğan polikliniğimize uzamış sarılık nedeniyle getirilen hastalar arasında kan aminoasit kromatografisinde geçici tirozin yüksekliği saptanan olguların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Tüm olguların demografik özellikleri (gebelik yaşı, doğum ağırlığı, doğum şekli, cinsiyet), beslenme şekli, klinik özellikleri ve sarılık için tedavi alıp almadığı araştırıldı. Bu bebeklerin detaylı öyküleri ve fizik muayenelerinin ardından uzamış sarılık etiyolojisine yönelik tetkikleri yapıldı. Uzamış sarılık etiyolojisine yönelik olarak bu hastalardan tam kan sayımı, kan grubu analizi, direkt Coombs testi, retikülosit sayısı, serum total ve direkt billirubin düzeyleri, karaciğer fonksiyon testleri (alanin aminotransferaz, aspartat aminotransfera, gama glutamil transpeptidaz ve alkalen fosfataz), tiroid fonksiyon testleri, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim düzeyi, tam idrar tetkiki ve idrar kültürü tetkikleri istenmektedir. Uzamış sarılık etiyolojisini açıklayacak herhangi bir neden saptanamayan olguların kan subgrup analizi ve metabolik tarama testleri (kan aminoasit kromatografisi) gibi ileri tetkikleri yapılmaktadır.

  Total bilirubin düzeyinin postnatal 14. günden sonra 10 mg/dL’nin üzerinde olması “uzamış sarılık” olarak kabul edildi. Tirozin düzeyinin 150 μmol/L’den yüksek (normal: 2-150) saptanması ve 4-6 hafta içinde bu değerin normale dönmesi ise “yenidoğanın geçici tirozinemisi” olarak tanımlandı.

  Kan aminoasit kromatografisi özel kâğıda (Guthrie kâğıdı) emdirilmiş kan örneklerinde Tandem Mass Spektrometri yöntemi (Quadripol Tandem Mass; Quattro LC, Waters Quattro Premier XE) ile çalışıldı. Çalışma tanımlayıcı istatistiklerle sunulmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya alınan 10 bebeğin 8’i (%80) erkek, 2’si (%20) kızdı. Olguların tümü zamanında doğan bebekler olup ortalama doğum ağırlığı 3443±357 g (sınır: 2860-4075 g) idi. Bu olguların 5’i (%50) sezaryen, diğer 5’i ise (%50) normal vaginal yolla doğmuştu. Bebeklerin tümü sadece anne sütü ile beslenmekteydi. Hastalardan 4’ünün (%40) annesi ile babası arasında akrabalık vardı. Ortalama zirve total bilirubin düzeyi 15.3±2.4 mg/dL (sınır: 11.3-20.8 mg/dL), ortalama sarılık süresi ise 48.8±11.8 gün (sınır: 30-72 gün) idi. Tanı anında ortalama serum tirozin düzeyi 190.1±28.5 μmol/L (sınır: 158-238 μmol/L), 4-6 hafta sonraki kontrol serum tirozin düzeyi ise 94.7±35.0 μmol/L (sınır: 47-144 μmol/L) bulundu. Uzamış sarılık nedenlerine yönelik olarak yapılan tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, tiroid fonksiyon testleri, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim düzeyi ve idrar tetkikleri olguların tümünde normal idi. Olguların hiçbirinin annesi ile arasında kan grubu uygunsuzluğu saptanmadı. Olgulardan üçü (%30) sarılık nedeniyle erken yenidoğan döneminde fototerapi almıştı; fakat bu olguların hiçbirinde kan değişimi öyküsü yoktu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Yenidoğan bebeklerin çoğunda klinik olarak sarılık görülmektedir. Genellikle fizyolojik olarak kabul edilen sarılık sıklıkla hafif olup, kendini sınırlayıcı özelliktedir. Ancak bazen sarılık gerilemez ve uzamış sarılık ortaya çıkabilir 6. Term bebeklerde iki haftadan, preterm bebeklerde ise üç haftadan uzun süren >10 mg/dL hiperbilirubinemi varlığı “uzamış sarılık” olarak tanımlanmaktadır 7. Uzamış sarılıkta çoğunlukla bu durumu açıklayacak etiyolojik bir neden bulunmamaktadır. Öne sürülen en sık etkenlerden biri geç anne sütü sarılığıdır. Anne sütü sarılığı dışında hemolitik hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, hipotiroidi, pilor stenozu, Gilbert sendromu, Crigler-Najjar sendromu, damar içindeki kanın ekstravazasyonu ve bazı metabolik hastalıklar (alfa-1 antitripsin eksikliği, galaktozemi, tirozinemi, kistik fibrozis, Zellweger sendromu, Niemann-Pick hastalığı) uzamış sarılık nedenleri arasında yer almaktadır 8. Metabolik bozukluklar arasında yenidoğanın geçici tirozinemisi de uzamış sarılığın önemli nedenlerinden biri olarak görünmektedir 5.

  Yenidoğan tarama testlerinde saptanan yüksek tirozin düzeylerinin en sık nedenlerinden birisi de yenidoğanın geçici tirozinemisidir. Yenidoğanın geçici tirozinemisi genetik bir mutasyondan kaynaklanmadığı için metabolik hastalık olarak sınıflandırılmaz. Bu durumun tirozinin katabolik yolağındaki enzimin maturasyonundaki gecikmeden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Yenidoğanın geçici tirozinemisi selim bir durum olup genellikle kendiliğinden sekelsiz olarak düzelmektedir 9. Bu bebekler çoğunlukla klinik olarak iyidir ve karaciğer fonksiyon testleri normaldir. Preterm ve erkek bebeklerde daha yüksek sıklıkta görülmektedir 3. Benzer şekilde bu çalışmadaki olgularında çoğu (%80) erkekti; ancak farklı olarak bu çalışmadaki olguların tamamı zamanında doğan bebeklerdi. Bu çalışmada preterm bebeklerin olmaması, i) tanım olarak preterm bebeklerde 3 haftadan uzun süren sarılığın uzamış sarılık olarak kabul edilmesine ve ii) preterm bebeklerde görülen sarılığın bu dönemde hastanede yatarken sepsis, total parenteral beslenme gibi başka nedenlere bağlanmış olmasından kaynaklanmış olabilir.

  Geçici tirozinemisi olan vakaların çoğu asemptomatik olmakla beraber takipne, letarji, diyare, beslenme bozukluğu, yüksek laktik asit düzeyleriyle beraber metabolik asidoz ve uzamış sarılık ile karşımıza çıkabilir 5,10. Bu çalışmadaki olguların hiçbirinde uzamış sarılık dışında herhangi bir bulgu yoktu. Bu çalışmanın olgularında da görüldüğü üzere, geçici tirozinemisi olan yenidoğanların serum tirozin düzeyleri 4-6 hafta içinde kendiliğinden normale dönmektedir. Askorbik asit tedavisi (50 mg/gün) ve protein kısıtlaması (3-4 g/kg/gün) serum tirozin düzeylerini hızla normal düzeye döndürmeye yardımcı olabilir 3. Sarılık dışında herhangi bir semptom ve bulgunun olmaması nedeniyle bizim serimizdeki hiçbir olguya askorbik asit tedavisi verilmedi. Ayrıca bu bebeklerin tümü sadece anne sütü ile beslendikleri için anne sütüne devam edildi.

  Yenidoğanın geçici tirozinemisi, genel olarak selim bir durum olmakla beraber uzun dönemde hafif entellektüel geriliğe neden olabilir. Rice ve ark. 11’nın yaptığı bir çalışmada, yenidoğanın geçici tirozinemisi bulunan bebeklerin 7 ile 9 yaş aralığında adaptif davranışlar, psikolojik durum ve dil-konuşma-öğrenme becerileri yönünden geri oldukları görülmüştür. Bilirubinin antioksidan özelliklere sahip olduğu bilinmektedir 12,13. Geçici tirozin metabolizma bozukluğu olan bazı yenidoğanlarda bilirubin yüksekliğinin görülmesi, bilirubinin bu bebekleri yüksek tirozin düzeylerinin oluşturacağı hasara karşı koruduğu hipotezini düşündürmektedir. Ancak bu konuda daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

  Uzamış sarılık etiyolojisinde yenidoğanın geçici tirozinemisi gibi metabolik sorunlar da yer almaktadır. Bu nedenle, etiyolojisi saptanamayan olgularda sarılık anne sütüne bağlanmadan önce metabolik tarama testleri yapılmalı ve bebek için son derece değerli olan anne sütü kesilmemelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Agrawal R, Aggarwal R, Deorari AK, Paul VK. Jaundice in the newborn. Indian J Pediatr 2001; 68: 977-980.

  2) Hannam S, McDonnell M, Rennie JM. Investigation of prolonged neonatal jaundice. Acta Paediatr 2000; 89: 694-697.

  3) Rezvani I. Metabolic diseases. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (Editors). Nelson Textbook of Pediatrics. 17th Edition, Philadelphia: W.B. Saunders, 2004: 403.

  4) Bliksrud YT, Ellingsen A, Bjørås M. Fumarylacetoacetate inhibits the initial step of the base excision repair pathway: Implication for the pathogenesis of tyrosinemia type I. J Inherit Metab Dis 2013; 36: 773-778.

  5) The Pediatric Database: Pedbase.org. “Transient tyrosinemia of the newborn”. http://www.pedbase.org/ t/transient-tyrosinemia-of-the-newborn/10 Feb. 2017.

  6) Bhutani VK, Maisels MJ, Stark AR, Buonocore G. Management of jaundice and prevention of severe neonatal hyperbilirubinemia in infants >or=35 weeks gestation. Neonatology 2008; 94: 63-67.

  7) Mishra S, Agarwal R, Deorari AK, Paul VK. Jaundice in the newborns. Indian J Pediatr 2008; 75: 157-163.

  8) Gürsoy T, Yiğit Ş. Yenidoğan Sarılığı. Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35: 143-153. 9. Iskeleli G, Bilgeç MD, Arici C, et al. Richner-Hanhart syndrome (tyrosinemia type II): A case report of delayed diagnosis with pseudodendritic corneal lesion. Turk J Pediatr 2011; 53: 692-694.

  10) Hou JW, Wang TR. Transient tyrosinemia presenting as lactic acidosis in a term baby: Report of one case. Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi 1995; 36: 217-220.

  11) Rice DN, Houston IB, Lyon IC, et al. Transient neonatal tyrosinaemia. J Inherit Metab Dis 1989; 12: 13-22.

  12) Jansen T, Daiber A. Direct antioxidant properties of bilirubin and biliverdin. Is there a role for biliverdin reductase? Front Pharmacol 2012; 3: 30.

  13) Stocker R. Antioxidant activities of bile pigments. Antioxid Redox Signal 2004; 6: 841-849.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]