[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-103
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Epidermal Büyüme Faktörünün Nöroprotektif Etkileri
Gül Fatma YARIM1, Murat YARIM2, Filiz KAZAK3, Emine İncilay TORUNOĞLU1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Epidermal büyüme faktörü, nöroprotektif etki, sinir sistemi
Özet
Epidermal büyüme faktörü (EGF), hücrelerin bölünmesini, farklılaşmasını, yaşamasını, çoğalmasını, büyümesini ve göçünü uyaran, organizmadaki pek çok fizyolojik ve patolojik süreçte görev alan protein yapıda bir büyüme faktörüdür. Epidermal büyüme faktörü, biyolojik etkilerini bir transmembran protein olan EGF reseptörü (EGFR) aracılığı ile göstermektedir. Epidermal büyüme faktörü reseptörü, akciğerde, midede, duodenumda, pankreasta, böbrekte, hipofiz bezinde, tiroid bezinde, meme bezinde, yumurtalıkta, uterusta, plasentada, korneada ve gliya hücrelerinde bulunmaktadır. Epidermal büyüme faktörü, EGFR’ye bağlanarak, hücre çoğalması ve sağ kalımında rol oynayan mitojen-aktiveli protein kinaz (MAPK), hücre dışı sinyalle düzenlenen kinaz (ERK) 1/2 ve fosfotidil inozitol 3-kinaz (PI3K)-Akt sinyalizasyon yolaklarını aktive etmektedir. Epidermal büyüme faktörü reseptörü, astrositlerin çoğalmasında, farklılaşmasında ve postmitotik nöronların sağ kalımında rol oynamaktadır. Epidermal büyüme faktörü reseptörünün oligodendrosit gelişiminde de önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Akut omurilik yaralanmasında EGF uygulaması kan-omurilik bariyeri geçirgenliğindeki bozulmayı fosfotidil inozitol 3-kinaz /Akt/ Ras-ilişkili C3 botulinum toksin substrat 1 (PI3K/Akt/Rac1) yolağı ile hafifletmekte ve lokomotor aktiviteyi artırmaktadır. Yeni doğan beyin hasarı modelinde burun içi heparin-bağlı EGF tedavisi, progenitör hücrelerden yeni oligodendrositlerin oluşumunu artırmakta ve fonksiyonel iyileşmeyi uyarmaktadır. Plazma EGF düzeyinin, Parkinson ve Alzheimer hastalarında bilişsel gerilemenin biyobelirteçi olduğu ileri sürülmektedir. Epidermal büyüme faktörü, multiple skleroz hastalarında remiyelinasyon için anahtar bir molekül olarak değerlendirilmektedir. Sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde EGF uygulaması yeni bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu derlemede, EGF’nin nöroprotektif etkileri hakkında bilgi sunulması amaçlanmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Epidermal büyüme faktörü (EGF), sinir sisteminde nörofizyolojik veya nöropatofizyolojik önemi olan bir nörotrofik faktördür 1-3. Epidermal büyüme faktörü, yetişkin beyininde subependimal, subventriküler bölgelerde nöral kök veya projenitör hücrelerin proliferasyonunda ve multipotent kök hücrelerinin nöral prekürsör hücrelerine dönüşmesinde rol oynamaktadır 4-6. Merkezi sinir sisteminde EGF, başlıca orta beyindeki dopaminerjik nöronlar olmak üzere nöronların hayatta kalmasına ve farklılaşmasına katkıda bulunur 1,3. Epidermal büyüme faktörü, yeni doğan farelerde ve yetişkin ratlarda fiziksel, bilişsel ve nörodavranışsal gelişim üzerine uyarıcı ve destekleyici etkilere sahiptir 7-9. Ratlarda EGF’nin, kobalaminin nörotrofik etkisinde lokal bir mediyatör olduğu bildirilmiştir 10. Epidermal büyüme faktörü-EGFR ekspresyonunun neokorteks, limbik korteks, serebellum, hipokampus ve orta beyinde bulunması ile birlikte sinir sisteminde kök hücre proliferasyonunda, nöronal farklılaşmasında ve gelişiminde rol aldıkları ortaya konulmuştur 11-15. Epidermal büyüme faktörü-EGFR kompleksi ile etkinleştirilen, hücre çoğalması ve sağ kalımında rol oynayan, hücre içi sinyalizasyon yolakları; mitojen tarafından aktive edilen protein kinaz (MAPK), hücre dışı sinyalle düzenlenen kinaz (ERK) 1/2, fosfotidil inozitol 3-kinaz (PI3K)-Akt, fosfolipaz C gamma (PLC-γ), Janus kinaz (JAK) ve JAK sinyal dönüştürücü ve transkripsiyon aktivatörü (JAK/STAT)’dür (Şekil 1) 16,17. Fosforile olan STAT3’ün, hücre proliferasyonunu, anti-enflamatuar, anjiyojenezi ve apoptozun engellenmesinde rol oynadığı; aynı zamanda ratlarda serebral iskemi ve reperfüzyon hasarına karşı aktif EGFR’nin JAK2/STAT3 sinyalizasyon yolağı aktivasyonu ve apoptozun engellenmesi ile nöron hasarının iyileşmesine katkıda bulunduğu rapor edilmiştir 18. Ayrıca, PI3K/Akt ve MAPK/ERK sinyalizasyon yolakları iskemi ve reperfüzyon yaralanmalarının iyileştirilmesine katıldığı için reperfüzyon ve iskemi kurtarma kinazı (RİSK) yolakları olarak da bilinen, RİSK yolaklarının aktivasyonunun apoptozun inhibisyonuyla ilişkili olduğu gösterilmiştir 19. Akut omurilik yaralanmasından sonra EGF’nin, kan-omurilik bariyeri bozulmasını PI3K/Akt/Ras-ilişkili C3 botulinum toksin substrat 1 (PI3K/Akt/Rac1) sinyalizasyon yolağı ile hafiflettiği, fonksiyonel iyileşmeyi geliştirdiği ve kan-omurilik bariyerinin bütünlüğünü koruduğu bildirilerek, bu yolağın bariyer geçirgenliğinin düzenlenmesinde rol oynadığı ifade edilmiştir 20. Epidermal büyüme faktörünün nörotrofik etkisini, EGFR aktivasyonu ile MAPK sinyalizasyon yolağını modüle ederek gösterdiği öne sürülmüştür 21. Epidermal büyüme faktörü-EGFR sisteminin nöronal hasar sonrasında oligodendrositlerin, nöron akson veya dendritik uzantılarının yeniden oluşumunda önemli bir trofik faktör olarak işlev gördüğü, EGF’nin MSS’de bir nörotransmitter/nöromodülatör olduğu belirtilmiştir 6,22,23. Epidermal büyüme faktörü reseptöründen yoksun farelerde yapılan deneysel çalışmalar sonucunda sinir sisteminin gelişimi sırasında bu reseptörlerin önemli fonksiyonları olduğu açığa çıkmıştır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Epidermal büyüme faktörü sinyalizasyon yolakları 17

  Bu nedenle, EGF-EGFR sisteminde herhangi bir değişiklik, yetmezlik ya da, fonksiyon bozukluğu beyin gelişimi, nöroplastisite ve sinaptik bağlantılarda bozulmaya katkıda bulunarak nörolojik bozuklukların ve nörodejeneratif hastalıkların oluşumuna yol açabilmektedir 13,15,24. Bu bilgiler ışığında, EGF-EGFR sinyalizasyonun aydınlatılmasına ve aktivasyonuna yönelik çalışmaların yapılması sinir sistemi hastalıklarında potansiyel yeni bir tedavi stratejisi geliştirilmesi bakımından faydalı olacaktır.

  Eksojen EGF’nin Nöroprotektif Etkileri
  Merkezi sinir sistemi hücrelerinde EGF’nin nöroprotektif etki gösterdiği in vivo ve in vitro çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Epidermal büyüme faktörünün, serebellar ve dopaminerjik nöron hücre kültürlerinde glutamat toksikasyonu ile indüklenen nöronal ölümleri engellediği bildirilmiştir 25,26. Primer hipokampal hücre kültüründe EGF’nin, kültüre edilmiş nöronların canlılığını arttırdığı, nörit gelişimini kolaylaştırdığı, serbest radikal kaynaklı nöronal hasarı ve lipit peroksidasyonunu önlediği rapor edilmiştir 27. İskemik beyin hasarı modellerinde EGF infüzyonunun hasarlı bögede nöron çoğalmasını, yeni nöron göçünü ve rejenerasyonunu artırdığı bildirilmiştir 28,29. Ratlarda travmatik beyin hasarında intraventriküler EGF uygulamasının hipokampal nöronal hücre kaybını azalttığı ve bilişsel fonksiyonları önemli düzeyde iyileştirdiği ve EGF’nin nörojenik etkisinden daha çok nöroprotektif etkisi olduğu ifade edilmiştir 30. Akut omurilik yaralanmalarında, EGF’nin potansiyel terapötik etkisi olduğu 31, gri ve beyaz cevher endojen nöral prekürsör hücreleri ve astrositleri içeren ependimal hücreleri artırdığı, aynı zamanda fonksiyonel iyileşmeyi sağladığı 32, kan-omurilik bariyeri geçirgenliğindeki bozulmayı PI3K/Akt/Rac1 yolağı aracılığı ile hafiflettiği ve lokomotor aktiviteyi artırdığı rapor edilmiştir 20.

  Parkinson Hastalığında EGF’nin Nöroprotektif Etkileri
  Dopaminerjik nöronların nörogenezinin düzenlenmesinde dopamin-EGFR sinyalizasyon hattı önemli bir rol oynamaktadır 6. Wnt5a-dopamin D2 reseptörün, hücre dışı sinyal ile düzenlenen kinazın aktivasyonu ve EGFR ile etkileşimi sonucu dopaminerjik nöronların nörogenezinin gerçekleştiği rapor edilmiştir 33. Epidermal büyüme faktörü sinyalizasyon yolaklarının, Parkinson hastalığı deneysel modellerinde ve Parkinson hastalarında ve in vitro çalışmalarda dopaminerjik nöronların hayatta kalmasını destekleyen bir rol oynadığı bildirilmiştir 2,34,35. Hemiparkinsonyan ratlara EGF’nin intraventriküler infüzyonunun dopaminerjik yolakları yeniden onararak, Parkinson hastalığında nörotrofik bir etkisinin olduğu rapor edilmiştir 36. Iwakura ve ark. 34, Parkinson’lu hastalarda nörotrofik anormallikleri incelemek üzere, hastalar ile yaşa göre eşleştirilmiş kontrol grubu postmortem beyinlerinde EGF protein içeriğini ölçmüşlerdir. Hastaların hem EGF protein seviyelerinin prefrontal korteks ve striatumda hem de EGF reseptörleri (ErbB1, ErbB2) ekspresyonlarının aynı ön beyin bölgelerinde önemli derecede azaldığını bildirmişlerdir. Parkinson hastalığında orta beyin dopaminerjik nöron lezyonlarının EGF-EGFR sinyalizasyonu bozduğu ve faktörün nörotrofik etkisini göstermediği düşünülmektedir. Jiang ve ark. 37, Parkinson’lu hastalarda plazma EGF düzeyinin sağlıklı bireylere göre önemli ölçüde azaldığını, ileri evrede bulunan Parkinson hastalarında önemli ölçüde artmış olduğunu rapor etmişlerdir. EGF’nin dopaminerjik dejenerasyonu önleyecek nörotrofik etkiye sahip olduğu ve Parkinson hastalığında bilişsel yetersizliğin ilerlemesi ile plazma EGF seviyesi düşüşü arasında bir korelasyon olduğu bildirilmiştir 34,36. Bununla birlikte, Parkinson hastalığının teşhisinde, bilişsel yetersizliğinin ilerlemesinde ve hastalığın ayırıcı tanısında plazma/serum EGF’nin bir biyobelirteç olabileceği öne sürülmektedir 37-39. Pellecchia ve ark. 39, tedavi uygulanmamış Parkinson hastalarından oluşan bir grupta hem serum EGF düzeyleri ve bilişsel işlevler arasındaki ilişkiyi hem de iki yıllık izlem sonrası özellikle frontal ve temporal fonksiyonlar ile ilgili nöropsikolojik fonksiyonları üzerine EGF düzeylerinin prediktif değerini değerlendirmişlerdir. Tedavi uygulanmamış Parkinson hastalarında, sağlıklı kontrollere kıyasla serum EGF düzeyinin arttığını ve Parkinson hastalığı erken bilişsel yetmezliğinde EGF’nin potansiyel kliniksel tanı aracı, aynı zamanda Parkinson hastalığında bilişselliğin korunmasını amaçlayan çalışmaların tasarımında yararlı olacağı ifade edilmiştir 39.

  Alzheimer Hastalığında EGF’nin Nöroprotektif Etkileri
  Nörodejeneratif hastalıklarda bilişsel zayıflık görülmektedir. Bilişsel zayıflık oluşmuş Alzheimer hastalarında plazma EGF düzeyinde normale göre azalış olduğu bildirilmiştir. Ayrıca amnestik hafif bilişsel yetmezlik olan hastaların plazma EGF düzeylerine bakıldığında, EGF düzeyi yüksek olanlara göre düşük olan hastaların Alzheimer hastalığına dönüşme riskini %80 arttırdığı ve Alzheimer hastalarının düşük plazma EGF’ye sahip olduğu belirtilmiştir 40. Hochstrasser ve ark. 41, Alzheimer hastalarının trombositlerinde EGF seviyelerinin azaldığını bildirmişlerdir. Alzheimer hastalarında EGF seviyelerinin anlamlı derecede düşük olduğu gözlenen bir çalışmada EGF’nin, amiloid prekürsör protein gibi, insan trombositlerinde Alzheimer hastalığı teşhisinin konulması için bir biyobelirteç olabileceği ifade edilmiştir 42. Bununla birlikte, Alzheimer hastalığı ayırıcı tanısında on altı serum molekülünün değerlendirildiği bir çalışmada ise Alzheimer hastalarının serum EGF düzeyinin; benzer şekilde birkaç çalışmada da plazma proteini olarak da EGF’nin yüksek olduğu rapor edilmiştir 43-45. Marksteiner ve ark. 43, depresyon geçiren hastalara göre, plazma EGF düzeyinde Alzheimer hastalarında artış olduğunu bulmuşlardır. Plazma EGF düzeyinin yüksek olmasının trombositlerden plazmaya geçen EGF’den kaynaklandığı öne sürülmektedir 42.

  Multipl Skleroz’da EGF’nin Nöroprotektif Etkileri
  Scalabrino ve ark. 46, multipl sklerozlu hastaların beyin omurilik sıvısı (BOS) EGF konsantrasyonunun sağlıklı bireylere göre düşük olduğunu, serum EGF konsantrasyonunun ise değişmediğini bildirmişlerdir. Araştırmacılar, BOS EGF konsantrasyonundaki azalmanın, multipl sklerozda merkezi sinir sisteminde remiyelinasyonu baskıladığı kanısına varmışlardır. Postmortem multipl skleroz omurilik dokusunda kobalamin ve EGF konsantrasyonlarının pozitif korelasyon göstererek azaldığı, bu azalmaların multipl skleroz hastalarında remiyelinasyon sürecine engel olabileceği ifade edilmiştir 47,48. Bununla birlikte, multipl skleroz ve kobalamin yetersizliği bulunan in vivo çalışmalarda, kobalamin yetersizliğinin EGF düzeyinin azalmasına neden olduğu bildirilmiştir 47-50. Levy ve ark. 51, multipl skleroz hastaların periferal kan mononükleer hücrelerinde EGF'nin yüksek seviyede salgılanması ile nörotoksisitenin arttığını ve yetersiz nöronal ve oligodendrogliyal rejenerasyonun olduğunu bildirmişlerdir. Deneysel otoimmun ensefalomyelit oluşturulmuş farelerde anti-EGF antikoru uygulamasının bağışıklığı baskılayıcı bir etki göstermeden nörogenez ve oligodendrogenezi uyararak hastalığı iyileştirdiği rapor edilmiştir 52.

  Epidermal büyüme faktörü, sinir sisteminde nörofizyolojik ve nöropatofizyolojik önemi olan bir büyüme faktörüdür. Epidermal büyüme faktörü-EGFR sisteminde herhangi bir değişiklik, yetmezlik ya da, fonksiyon bozukluğu beyin gelişimi, nöroplastisite ve sinaptik bağlantılarda bozulmaya katkıda bulunarak nörolojik bozuklukların ve nörodejeneratif hastalıkların oluşumuna yol açabilmektedir. Ayrıca nörodejeneratif hastalıkların farklılığına ve evrelerine bağlı olarak her bir hastalığın seyrinde, EGF düzeylerinin değişken olduğu görülmektedir. Bu anlamda, nörotrofik ve nöroprotektif etkileri bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış olan EGF ve EGF-EGFR sinyalizasyonun aydınlatılmasına ve aktivasyonuna yönelik daha kapsamlı çalışmaların yapılması, sinir sistemi hastalıklarında yeni potansiyel bir tedavi stratejisi geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Morrison RS, Kornblum HI, Leslie FM, Bradshaw RA. Trophic stimulation of cultured neurons from neonatal rat brain by epidermal growth factor. Science 1987; 238: 72-75.

  2) Casper D, Mytilineou C, Blum M. EGF enhances the survival of dopamine neurons in rat embryonic mesencephalon primary cell culture. J Neurosci Res 1991; 30: 372-381.

  3) Ferrari G, Toffano G, Skaper SD. Epidermal growth factor exerts neuronotrophic effects on dopaminergic and GABAergic CNS neurons: Comparison with basic fibroblast growth factor. J Neurosci Res 1991; 30: 493-497.

  4) Craig CG, Tropepe V, Morshead CM, et al. In vivo growth factor expansion of endogenous subependymal neural precursor cell populations in the adult mouse brain. J Neurosci 1996; 16: 2649-2658.

  5) Doetsch F, Petreanu L, Caille I, Garcia-Verdugo JM, Alvarez-Buylla A. EGF converts transit-amplifying neurogenic precursors in the adult brain into multipotent stem cells. Neuron 2002; 36: 1021-1034.

  6) O'Keeffe GC, Tyers P, Aarsland D, et al. Dopamine-induced proliferation of adult neural precursor cells in the mammalian subventricular zone is mediated through EGF. Proc Natl Acad Sci USA 2009; 106: 8754-8759.

  7) Calamandrei G, Alleva E. Epidermal growth factor has both growth-promoting and growth-inhibiting effects on physical and neurobehavioral development of neonatal mice. Brain Res 1989; 477: 1-6.

  8) Futamura T, Kakita A, Tohmi M, et al. Neonatal perturbation of neurotrophic signaling results in abnormal sensorimotor gating and social interaction in adults: Implication for epidermal growth factor in cognitive development. Mol Psychiatry 2003; 8: 19-29.

  9) Tohmi M, Tsuda N, Mizuno M, et al. Distinct influences of neonatal epidermal growth factor challenge on adult neurobehavioral traits in four mouse strains. Behav Genet 2005; 35: 615-629.

  10) Scalabrino G, Nicolini G, Buccellato FR, et al. Epidermal growth factor as a local mediator of the neurotrophic action of vitamin B (12) (cobalamin) in the rat central nervous system. FASEB J 1999; 13: 2083-2090.

  11) Gómez-Pinilla F, Knauer DJ, Nieto-Sampedro M. Epidermal growth factor receptor immunoreactivity in rat brain. Development and cellular localization. Brain Res 1988; 438: 385-390.

  12) Birecree E, King LE Jr, Nanney LB. Epidermal growth factor and its receptor in the developing human nervous system. Brain Res Dev Brain Res 1991; 60: 145-154.

  13) Kornblum HI, Hussain R, Wiesen J, et al. Abnormal astrocyte development and neuronal death in mice lacking the epidermal growth factor receptor. J Neurosci Res 1998; 53: 697-717.

  14) Caric D, Raphael H, Viti J, et al. EGFRs mediate chemotactic migration in the developing telencephalon. Development 2001; 128: 4203-4216.

  15) Wagner B, Natarajan A, Grünaug S, et al. Neuronal survival depends on EGFR signaling in cortical but not midbrain astrocytes. EMBO J 2006; 25: 752-762.

  16) Jorissen RN, Walker F, Pouliot N, et al. Epidermal growth factor receptor: mechanisms of activation and signalling. Exp Cell Res 2003; 284: 31-53.

  17) Anonim. “Epidermal growth factors and cancer”. http://www.abcam.com/index.html?pageconfig=resource&rid=10723/21.11.2017.

  18) Tang Y, Tong X, Li Y, et al. JAK2/STAT3 pathway is involved in the protective effects of epidermal growth factor receptor activation against cerebral ischemia/reperfusion injury in rats. Neurosci Lett 2018; 662: 219-226.

  19) Zhong M, Song WL, Xu YC, Ye Y, Feng LY. Paeoniflorin ameliorates ischemic neuronal damage in vitro via adenosine A1 receptor-mediated transactivation of epidermal growth factor receptor. Acta Pharmacol Sin 2015; 36: 298-310.

  20) Zheng B, Ye L, Zhou Y, et al. Epidermal growth factor attenuates blood-spinal cord barrier disruption via PI3K/Akt/Rac1 pathway after acute spinal cord injury. J Cell Mol Med 2016; 20: 1062-1075.

  21) Yamada M, Ikeuchi T, Hatanaka H. The neurotrophic action and signalling of epidermal growth factor. Prog Neurobiol 1997; 51: 19-37.

  22) Birecree E, Whetsell WO Jr, Stoscheck C, King LE Jr, Nanney LB. Immunoreactive epidermal growth factor receptors in neuritic plaques from patients with Alzheimer's disease. J Neuropathol Exp Neurol 1988; 47: 549-560.

  23) Knapp PE, Adams MH. Epidermal growth factor promotes oligodendrocyte process formation and regrowth after injury. Exp Cell Res 2004; 296: 135-144.

  24) Sibilia M, Steinbach JP, Stingl L, Aguzzi A, Wagner EF. A strain-independent postnatal neurodegeneration in mice lacking the EGF receptor. EMBO J 1998; 17: 719-731.

  25) Abe K, Saito H. Protective effect of epidermal growth factor on glutamate neurotoxicity in cultured cerebellar neurons. Neurosci Res 1992; 14: 117-123.

  26) Casper D, Blum M. Epidermal growth factor and basic fibroblast growth factor protect dopaminergic neurons from glutamate toxicity in culture. J Neurochem 1995; 65: 1016-1026.

  27) Peng H, Wen TC, Tanaka J, et al. Epidermal growth factor protects neuronal cells in vivo and in vitro against transient forebrain ischemia- and free radical-induced injuries. J Cereb Blood Flow Metab 1998; 18: 349-360.

  28) Teramoto T, Qiu J, Plumier JC, Moskowitz MA. EGF amplifies the replacement of parvalbumin-expressing striatal interneurons after ischemia. J Clin Invest 2003; 111: 1125-1132.

  29) Ninomiya M, Yamashita T, Araki N, Okano H, Sawamoto K. Enhanced neurogenesis in the ischemic striatum following EGF-induced expansion of transit-amplifying cells in the subventricular zone. Neurosci Lett 2006; 403: 63-67.

  30) Sun D, Bullock MR, Altememi N, et al. The effect of epidermal growth factor in the injured brain after trauma in rats. J Neurotrauma 2010; 27: 923-938.

  31) Jimenez HMC, Tator CH, Shoichet MS. Injectable intrathecal delivery system for localized administration of EGF and FGF-2 to the injured rat spinal cord. Exp Neurol 2005; 194: 106-119.

  32) Kojima A, Tator CH. Intrathecal administration of epidermal growth factor and fibroblast growth factor 2 promotes ependymal proliferation and functional recovery after spinal cord injury in adult rats. J Neurotrauma 2002; 19: 223-238.

  33) Yoon S, Choi MH, Chang MS, Baik JH. Wnt5a-dopamine D2 receptor interactions regulate dopamine neuron development via extracellular signal-regulated kinase (ERK) activation. J Biol Chem 2011; 286: 15641-15651.

  34) Iwakura Y, Piao YS, Mizuno M, et al. Influences of dopaminergic lesion on epidermal growth factor-ErbB signals in Parkinson's disease and its model: Neurotrophic implication in nigrostriatal neurons. J Neurochem 2005; 93: 974-983.

  35) Inoue H, Lin L, Lee X, et al. Inhibition of the leucine-rich repeat protein LINGO-1 enhances survival, structure, and function of dopaminergic neurons in Parkinson's disease models. Proc Natl Acad Sci USA 2007; 104: 14430-14435.

  36) Pezzoli G, Zecchinelli A, Ricciardi S, et al. Intraventricular infusion of epidermal growth factor restores dopaminergic pathway in hemiparkinsonian rats. Mov Disord 1991; 6: 281-287.

  37) Jiang QW, Wang C, Zhou Y, et al. Plasma epidermal growth factor decreased in the early stage of Parkinson's disease. Aging Dis 2015; 6: 168-173.

  38) Chen-Plotkin AS, Hu WT, Siderowf A, et al. Plasma epidermal growth factor levels predict cognitive decline in Parkinson disease. Ann Neurol 2011; 69: 655-663.

  39) Pellecchia MT, Santangelo G, Picillo M, et al. Serum epidermal growth factor predicts cognitive functions in early, drug-naive Parkinson's disease patients. J Neurol 2013; 260: 438-444.

  40) Lim NS, Swanson CR, Cherng HR, et al; PARS Investigators; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, Trojanowski JQ, Chen-Plotkin AS. Plasma EGF and cognitive decline in Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Ann Clin Transl Neurol 2016; 3: 346-355.

  41) Hochstrasser T, Ehrlich D, Marksteiner J, et al. Matrix metalloproteinase-2 and epidermal growth factor are decreased in platelets of Alzheimer patients. Curr Alzheimer Res 2012; 9: 982-989.

  42) Plagg B, Marksteiner J, Kniewallner KM, Humpel C. Platelet dysfunction in hypercholesterolemia mice, two Alzheimer's disease mouse models and in human patients with Alzheimer's disease. Biogerontology 2015; 16: 543-558.

  43) Marksteiner J, Kemmler G, Weiss EM, et al. Five out of 16 plasma signaling proteins are enhanced in plasma of patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. Neurobiol Aging 2011; 32: 539-540.

  44) Björkqvist M, Ohlsson M, Minthon L, Hansson O. Evaluation of a previously suggested plasma biomarker panel to identify Alzheimer’s disease. PLoS One 2012; 7: e29868.

  45) Biella G, Franceschi M, De Rino F, et al. Multiplex assessment of a panel of 16 serum molecules for the differential diagnosis of Alzheimer's disease. Am J Neurodegener Dis 2013; 2: 40-45.

  46) Scalabrino G, Galimberti D, Mutti E, et al. Loss of epidermal growth factor regulation by cobalamin in multiple sclerosis. Brain Res 2010; 1333: 64-71.

  47) Scalabrino G, Veber D, Tredici G. Relationships between cobalamin, epidermal growth factor, and normal prions in the myelin maintenance of central nervous system. Int J Biochem Cell Biol 2014; 55: 232-241.

  48) Scalabrino G, Veber D, De Giuseppe R, Roncaroli F. Low levels of cobalamin, epidermal growth factor, and normal prions in multiple sclerosis spinal cord. Neuroscience 2015; 298: 293-301.

  49) Scalabrino G, Tredici G, Buccellato FR, Manfridi A. Further evidence for the involvement of epidermal growth factor in the signaling pathway of vitamin B12 (cobalamin) in the rat central nervous system. J Neuropathol Exp Neurol 2000; 59: 808-814.

  50) Scalabrino G, Carpo M, Bamonti F, et al. High tumor necrosis factor-alpha [corrected] levels in cerebrospinal fluid of cobalamin-deficient patients. Ann Neurol 2004; 56: 886-890.

  51) Levy YA, Fainberg KM, et al. High and dysregulated secretion of epidermal growth factor from immune cells of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2013; 257: 82-89.

  52) Levy YA, Fainberg KM, Karni A. Treatment with Anti-EGF Ab Ameliorates Experimental Autoimmune Encephalomyelitis via Induction of Neurogenesis and Oligodendrogenesis. Mult Scler Int 2014; 2014: 926134.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]