[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 119-122
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Gebelerde Toxoplasma gondii ve Rubella Seroprevalansı: İki Yıllık Değerlendirme
Umut Safiye ŞAY COŞKUN1, Hatice YILMAZ DOĞRU2
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Toxoplasma gondii, Rubella, seroprevalans
Özet
Amaç: Toxoplasma gondii ve rubella enfeksiyonu özellikle gebeliğin erken dönemlerinde geçirildiğinde fetüs ve yenidoğanda konjenital anomalilere neden olabilir. Duyarlı gebeler bu ajanlara maruz kaldığında, konjenital defektler oluşmakta ve fetüsun hemen hemen tüm organ ve sistemler etkilenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı bölgemizde Toxoplasma gondii ve rubella enfeksiyonu açısından risk altındaki gebelerin seroprevalansının saptanması ve gebelerin antenatal takibinde bu enfeksiyonların yönetimine katkıda bulunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarından Ocak 2016-Aralık 2017 yılları arasında 18-45 yaş grubunda, 20. gebelik haftası ve altındaki gebelerden istenen Toxoplasma gondii IgM ve IgG,rubella IgM ve IgG antikorlarına ait sonuçlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Toxoplasma gondii IgG antikoru için 274, Toxoplasma gondii IgM antikoru için 274 ve Rubella IgG antikoru için 237, Rubella IgM antikoru için 274 gebeye ait sonuçlar çalışmaya dahil edilmiştir. Serum örneklerinde Toxoplasma gondii ve rubella antikorları kemilüminesans immünoassay yöntemiyle çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 20. gebelik haftası ve altındaki gebelerin ortalama yaşı 29.9±0.1 yıl olarak tespit edilmiştir. Serum örneklerinde Toxoplasma gondii IgM ve IgG antikorları sırasıyla 8 (%2.9) ve 65 (%23.7), Rubella IgM ve IgG antikorlarının pozitifliği sırasıyla 2 (%0.7) ve 233 (%98.3) olarak saptanmıştır.

Sonuç: Rubella IgM antikor seropozitifliğinin düşük olması ve rubellanın ulusal aşılama takviminde de bulunması nedeniyle tarama testinin önemli bir katkı sağlamayacağı düşünülmüştür. Ancak Toxoplasma gondii IgG antikor seropozitifliğinin düşük olması, gebelik esnasında gelişebilecek enfeksiyona karşı daha dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle gebelik planlayan kadınlar ve gebeler için eğitim verilmesi ve taramaların yapılmasının konjenital toxoplasmozisin engellenmesinde önemli olduğu kanaati oluşmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Toxoplasma gondii (T. gondii) ve rubella enfeksiyonu özellikle gebeliğin erken dönemlerinde geçirildiğinde fetusta ve yenidoğanda konjenital anomalilere neden olabilir. Duyarlı gebeler bu ajanlara maruz kaldığında, konjenital defektler oluşabilmekte ve fetüsün hemen hemen tüm organ ve sistemleri etkilenebilmektedir. T. gondii ve rubella enfeksiyonu erken ve geç çocukluk çağı morbiditesine önemli oranda sebebiyet verebilen ajanlardır 1,2.

  İntrasellüler bir protozoon olan T. gondii'nin insanlar için patojen olduğu ilk defa 1939 yılında bildirilmiştir 3. Daha sonraki yıllarda hidrosefali, intrakraniyal kalsifikasyonlar ve koryoretinite ek olarak katarakt ve mental retardasyon gibi ciddi tabloların gelişebileceği, konjenital toxoplazmozise neden olabileceği görülmüştür 4. Rubella ise ilk defa 1881 yılında tanımlanmış ancak konjenital defektlere yol açtığının bilgisine 1941’de ulaşılmıştır 5. Konjenital rubella sendromunun klinik belirtileri arasında katarakt, sağırlık, glokom, kalp hastalığı, işitme kaybı ve pigmente retinopati sayılabilir 6.

  Hayatı tehdit eden ve yaşam kalitesini son derece etkileyen bu ciddi sekellerin önüne geçebilmek için, gebelerin T. gondii ve Rubella yönünden taranması, takibi ve antenatal tedavisi büyük önem taşımaktadır. T. gondii ve rubella enfeksiyonun hızlı bir şekilde tanımlanması için IgG ve IgM seviyelerinin Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) ve benzeri serolojik yöntemler kullanılmaktadır 4.

  Bu çalışmanın amacı bölgemizde T. gondii ve Rubella açısından risk altındaki gebelerin seroprevalansının saptanmasıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışma öncesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır (06.02.2018 tarih ve 83116987-043 sayılı karar).

  Bu çalışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ocak 2016-Aralık 2017 yılları arasında 18-45 yaş grubunda, 20. gebelik haftası ve altındaki gebelerden istenen T. gondii ve rubella IgM ve IgG antikorlarına ait sonuçlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. T. gondii IgG antikoru için 274, T. gondii IgM antikoru için 274 gebeye ve rubella IgG antikoru için 237, rubella IgM antikoru için 274 gebeye ait sonuçlar çalışmaya dahil edilmiştir. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen hasta serumlarında T. gondii ve rubella antikorları kemilüminesans immüno assay yöntemiyle COBAS E601 (Rosche, Almanya) cihazında çalışılmıştır. T. gondii ve rubella IgM antikorları için <0.8 index negatif, ≥0.8- <1.0 COI index ara değer, ≥1.0 COI index pozitif; T. gondii ve rubella IgG antikorları için <10 IU/mL negatif, ≥10 IU/mL pozitif olarak kabul edilmiştir.

  Çalışmanın tanımlayıcı istatistiksel verileri için SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Değerler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya dahil edilen 20. gebelik haftası ve altındaki gebelerin ortalama yaşı 29.9±0.1 yıl olarak tespit edilmiştir. Serum örneklerinde Rubella IgM antikorları %0.7 (n=274) Rubella IgG antikorları seropozitiflik oranı %98.3 (n=237) olarak tespit edilmiştir. Toxo IgM antikoru %2.9 (n=274) Toxo IgG antikoru seropozitiflik oranı ise %23.7 (n=274) olarak saptanmıştır. T. gondii ve Rubella antikorlarının gebelerdeki dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Gebelere ait Anti-Toxoplazma IgM/IgG ve Anti-Rubella IgM/IgG değerlerinin dağılımı

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Gebelik esnasında annenin geçirdiği enfeksiyon etkenlerinden birçoğu plasentayı geçerek intrauterin veya fetal enfeksiyona neden olabilmektedir. TORCH grubu (Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes Simpleks virüsü) grubu enfeksiyonlar içerisinde bulunan T. gondii ve rubella konjenital enfeksiyonlara neden olan etkenler arasında bulunmaktadır 7.

  T. gondii'nin neden olduğu enfeksiyon tüm dünyada yaygın görülmektedir 8. T. gondii prevalansı araştırılan popülasyona ve bölgelere göre değişmektedir 9. Bu değişiklikler farklı enfeksiyon kaynaklarına maruz kalmaktan kaynaklanmaktadır. Başlıca bulaş kaynakları T. gondii ookistleri içeren enfekte olmuş kedilerin dışkısı ile kirlenmiş toprak, su veya kist içeren çiğ ya da pişmemiş ettir 10.

  Yurt dışında yapılan çalışmalara bakıldığında; 2017 yılında Irak’ta Toxo IgM antikor serpozitivitesi %18.6 20, Hindistan’da ise %20 21 olarak bildirilmiştir. Brezilya’da ise 712 gebenin değerlendirildiği çalışmada Toxo Ig M antikor seropozitifliğine rastlanmazken Toxo IgG antikor seropozitfliği %51 (n=362) tespit edilmiştir. Ayrıca anne yaşının yüksek olmasının ve eğitim düzeyinin düşük olmasının Toxo IgG antikor seropozitifliği ile ilişkili olduğu saptanmıştır 22.

  Ülkemizde de farklı bölgelerde yapılan çalışmalarda gebelerde toxoplazma serpozitiflik oranları bildirilmiştir. Bingöl’de 2017 yılında beş yıllık periyotta 10.178 gebenin Toxo IgM ve Toxo IgG antikorlarının incelendiği çalışmada seropozitiflik yüzdeleri sırasıyla %2 ve %63 saptanmıştır 11.

  Adana’da 11.313 serum örneğinin değerlendirildiği çalışmada Toxo IgM antikor seropozitifliği %1.8, Toxo IgG antikor seropozitifliği %46.3 bulunmuştur 12. Yapılan diğer çalışmalarda Toxo Ig M ve Toxo Ig G antikor serpozitiflikleri sırasıyla Artvin’de %1.3 ve %30.3 (13), Kahramanmaraş’ta %2.26 ve %47.1 14, Ankara’da %0.2 ve %26.4 15, Afyon’da %1.6 ve %22.7 16, Van’da %1.1 ve %37.6 17, Ispartada %1.8 ve % 28.4 18 tespit edilmiştir. Muğla’da ise 191 gebenin dahil edildiği çalışmada, Toxo IgM antikor seropozitivitesi %3.7, Toxo IgG antikor seropozitivitesi %18.8 tespit edilmiştir 19. T. gondii antikor seropozitivitesinin diğer bölgelere göre Bingöl ve Adana yörelerinde yüksek, Muğla’da ise düşük olduğu görülmektedir.

  Bu çalışmada ise Toxo IgM antikorları %2.9 (n=274) oranında pozitif saptanırken, IgG antikorları seropozitiflik oranı %23.7 tespit edilmiştir. Toxo IgG seropozitifllik oranlarımızın Bingöl ve Adana yöresine göre daha düşük olmasının yemek alışkanlıklarının farklı olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

  Gebeler arasında Rubella antikor seropozitiflik oranları da ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Irak’ta Rubella IgM antikorları %6.83 20, Hindistan’da %26.8 21 olarak saptanmıştır. Bir çok gelişmekte olan ülkede, gebelerde Rubella seropozitifliğinin değiştiği rapor edilmiştir 23,24.

  İzmir’de Ege Üniversitesi’nde 1.875 gebenin retrospektif olarak değerlendirildiği çalışmada gebelerin 3'ünde (%0.2) Rubella IgM antikor pozitifliği, 1.744'ünde (%93.2) Rubella IgG pozitifliği saptanmıştır25. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda; Rubella IgM ve Rubella IgG antikor seropozitifliği sırasıyla Afyon'da %1.8 ve %2.5 16, Kahramanmaraş’ta %0.2 ve %93.2 14, Artvin’de %0.3 ve %95.2 13, Van’da %0.5 ve %86.5 17, Bingöl’de %0.8 ve %91.1 11, Muğla’da %0.8 ve %89.5 19 saptanmıştır. Bu çalışmada ise Rubella IgM antikorlarında %0.7 (n=274) pozitiflik saptanırken, IgG antikorları seropozitiflik oranı %98.3 (n=237) olup, oranlarımızın ülkemizdeki çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir.

  Avrupa’da İtalya 26 ve Fransa 27 gibi bazı ülkelerde TORCH grubu enfeksiyonlar için zorunlu tarama testleri uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde tarama testleri rutin olarak kullanılmamaktadır. Türkiye’de tarama testlerinin rutin uygulanmasının gerekliliği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır 13,16,19. Ülkemizde yapılan çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da Rubella IgM seropozivitesinin düşük olması, ayrıca Rubella aşısının ulusal aşılama takviminde de bulunmasından dolayı, tarama testinin sağlayacağı katkının sınırlı olmasına neden olacağı düşünülmektedir. Ancak T. gondii seropozitivitesi %18.8-63 arasında dağılmaktadır. Bu dağılım yemek alışkanlıklarının değişikliğinden kaynaklanabileceği gibi sosyokültürel farklılıklardan ya da altyapı koşullarından da kaynaklanabilir. T. gondii’ye duyarlı gebelerin varlığından dolayı gebelik esnasında gelişebilecek enfeksiyona karşı daha dikkatli olunması uygun olacaktır. Bu aşamada gebelik planlayan kadınların ve gebelerin eğitiminin konjenital toxoplasmosisin engellenmesinde en önemli adımlardan biri olduğu kanaati oluşmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Kuman A. Toxoplasma gondii. In: Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, (Editors). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 2. Baskı, İstanbul: Nobel, 2002: 1883-1897.

  2) Aboudy Y, Barnea B, Yosef L, Frank T, Mendelson E. Clinical rubella reinfection during pregnancy in a previously vaccinated woman. J Infect 2000; 41: 187-189.

  3) Wolf A, Cowen D, Paige B. Human toxoplasmosis: Occurrence in infants as an encephalomyelitis verification by transmission to animals. Science 1939; 89: 226-227.

  4) Madazlı R. Toxoplasma. In: Madazlı R, (Editor). Fetusa Etkili Enfeksiyon Hastalıkları. İstanbul: Scala Yayıncılık, 2000; 213-261.

  5) Hesketh LM. Togavirus: Rubella. In: Greenwood D, Barer M, Slack R, Irving W, (Editors). Medical Microbiology, A guide to Medical Infections: Pathogenesis, Immunity, Laboratory Investigations and Control. 18th Edition, Edinburgh: Churchill, Livingstone, Elsevier, 2012: 602-606.

  6) Robertson, SE, Featherstone DA, Gacic-Dobo M, Hersh BS. Rubella and congenital rubella syndrome: Global update. Rev Panam Salud Publica 2003; 14: 306-315.

  7) Bakıcı MZ, Nefesoğlu N, Erandaç M. Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen kan örneklerinde bir yıllık TORCH incelemesi sonuçlarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak Dergisi 2002; 24: 5-8.

  8) Nicolle C, Manceaux L. On a new protozoan in gundis (Toxoplasma N. Gen). Mem Inst Oswaldo Cruz 2009; 104:1-3.

  9) Torgerson PR, Mastroiacovo P. The global burden of congenital toxoplasmosis: A systematic review. Bull World Health Organ 2013; 91: 501-508.

  10) Avelino MM, Campos JD, Parada JB, Castro AM. Risk factors for Toxoplasma gondii infection in women of childbearing age. Braz J Infect Dis 2004; 8: 164-174.

  11) Nazik S, Duran İ, Nazik H, Duran Ş. Gebelikte Toksoplazma ve Rubella seropozitifliğinin değerlendirilmesi. Balıkesir Medical Journal 2017; 1: 22-25.

  12) Bozok T. Adana Bölgesindeki Gebelerde 2014-2016 Yıllarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 2017; 22: 67-72.

  13) İnci A, Yener C, Güven D. Bir devlet hastanesinde gebe kadınlarda Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirüs seroprevalansının araştırılması. Pamukkkale Tıp Dergisi 2014; 7: 143-146.

  14) Bakacak M, Bostancı MS, Köstü B, ve ark. Gebelerde Toxoplasma gondii, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı. Dicle Tıp Dergisi 2014; 41: 326-331.

  15) Mumcuoğlu İ, Toyran A, Çetin F, ve ark. Gebelerde toksoplazmoz seroprevalansının değerlendirilmesi ve bir tanı algoritmasının oluşturulması. Mikrobiyol Bul 2014; 48: 283-291.

  16) Aşık G, Ünlü BS, Er H, ve ark. Afyon bölgesinde gebelerde Toksoplazma ve Rubella seroprevelansı. Pamukkkale Tıp Dergisi 2013; 6: 1128-1132.

  17) Parlak M, Çim N, Erdin BN, at al. Seroprevalence of Toxoplasma, Rubella, and Cytomegalovirus among pregnant women in Van. Turk J Obstet Gynecol 2015; 12: 79-82.

  18) Akpınar O, Akpınar H, Keskin EŞ. Isparta bölgesinde gebe kadınlarda Toxoplazma gondii seroprevalansı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017; 7: 133-136.

  19) Kasap B, Öner G, Küçük M, et al. Muğla’daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi. Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2017; 27:31-36.

  20) Fouad Ali L, Mohanned S, Talib M. Seroprevalence of Anti-Toxplasma gondii, Anti-Rubella, Anti-Cytomegalovirus and Anti-Herpes Simplex IgM antibodies in pregnant women in Baghdad. Pak J Biotechnol 2017; 14: 785-90.

  21) Nellimarla K, Kumari RL. Seroprevalence of TORCH Infections in Pregnant Women with Bad Obstetric History in and around Kakinada Town, India. Int J Curr Microbiol App Sci 2017; 6: 1899-1906.

  22) Avelar MV, Martinez VO, Lima de Moura D, et al. Association between seroprevalence of IgG anti-Toxoplasma gondii and risk factors for infection among pregnant women in Climério de Oliveira Maternity, Salvador, Bahia, Brazil. Rev Inst Med Trop São Paulo 2017; 59: e90.

  23) Jalel OSA, Bakhet SA, Saleh MS, et al. Sero-detection of Cytomegalovirus and Rubella virus IgG antibodies among sudanese pregnant women in Khartoum State-Sudan. J Hum Virol Retrovirol 2017; 5: 00175.

  24) WHO. Rubella vaccines: WHO position paper. Weekly epidemiological record 2011; 86: 301-316.

  25) Varıcı Balcı FK, Arslan A, Sertöz R, Altuğlu İ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı. Ege Tıp Dergisi 2014; 53: 179-183.

  26) De Paschale M, Agrappi C, Manco MT, Cerulli T, Clerici P. Implementation of screening for Toxoplasma gondii infection in pregnancy. J Clin Med Res 2010; 2: 112-116.

  27) Villena I, Ancelle T, Delmas C, et al. Congenital toxoplasmosis in France in 2007: First results from a national surveillance system. Euro Surveill 2010; 15: pii: 19600.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]