[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-154
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tolüen Solutulan Sıçanların Karaciğerinde Ghrelin Ekspresyonu
Ufuk TAŞ1, Murat ÖGETÜRK2, Sedat MEYDAN3, Hilal IRMAK SAPMAZ2, Dürrin Özlem DABAK4, Tuncay KULOĞLU4, Mustafa SARSILMAZ2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tolüen, ghrelin, karaciğer, sıçan
Özet
Tolüen endüstride çok sık kullanılan, bağımlılık yapıcı ve toksik etkileri olan aromatik bir hidrokarbondur. Ghrelin ise yakın zamanda keşfedilen birçok doku gibi karaciğer dokusunda da bulunan çok fonksiyonlu bir hormondur. Bu çalışmada, karaciğer üzerine toksik etkileri olduğu bilinen tolüenin deneysel olarak sıçanlara uygulanması sonucunda karaciğer dokusunda ghrelin ekspresyonunun immünohistokimyasal yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır.

Bu amaçla, 14 adet Wistar-Albino cinsi erkek sıçan iki eşit gruba ayrıldı. Grup I'deki sıçanlar kontrol olarak düzenlendi. Grup Il'deki sıçanlar, dört hafta boyunca solunum yoluyla tolüen'e (3000 ppm/lsaat/gün) maruz bırakıldı. 30. günün sonunda tüm ratlar dekapite edilerek karaciğer dokuları ışık mikroskobu takibi için %10'luk nötral formalin ile fikse edilip, rutin histolojik takip serilerinden geçirilerek parafin bloklara gömüldü. Ghrelin dağılımını belirlemek amacıyla parafin bloklardan 5 µm kalınlığında kesitler polilizinli lamlara alındı. Avidin-biotin-peroksidaz yöntemi ile ghrelin immünreaktivitesi belirlendi.

Karaciğer dokusunda ghrelin immünreaktivitesi Grup I'de şiddetli (+3), Grup Il'de bazı hepatositlerde hafif (+1) olarak izlenirken, bazı hepatositlerde ise immünreaksiyon gözlenmedi. Negatif kontrol için yapılan boyamalarda, hepatositlerde herhangi bir immünreaktivite görülmedi. Pozitif kontrol olarak ise, mide dokusunda ghrelin immünreaktivitesi belirlendi.

Bu çalışmanın sonucunda, tolüen maruziyetinin karaciğer dokusunda ghrelin ekspresyonunu azalttığı belirlendi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Tolüen; berrak, renksiz, keskin ve hoş kokusu olan uçucu bir sıvı hidrokarbondur. Ham petrolden benzin ve diğer yakıtların ayrıştırılması sırasında ortaya çıkar1,2. Endüstride oldukça sık kullanılan tolüen başlıca; boyalar, boya incelticiler, vernik, pas önleyiciler, yapıştırıcılar, solvent tabanlı temizleyicilerde ve ayrıca kozmetik ürünlerde kullanılır3,4. Çok yaygın bir kullanıma sahip olan tolüen; ayakkabı işçileri, benzin istasyonu, rafineri ve deri sanayisi çalışanları, boyacılar, matbaacılar, kaportacılar, oto sanayi çalışanları vb. meslek gruplarında çalışan kişileri etkiler1.

  Tolüenin en çok alınma şekli havada bulunan tolüen buharının solunum yoluyla inhale edilmesidir. Bunun dışında sindirim ve deri yoluyla da vücuda alınabilir2,5. Absorbsiyonu takiben, tolüenin başlıca yağ ve yağdan zengin dokular ile iyi kanlanan dokular olmak üzere, tüm vücutta dağıldığı görülür. Tutkal soluyarak ölen kişilerin karaciğer ve beyninde yüksek oranda tolüene rastlanır1,3. Yaklaşık % 80'i karaciğerde metabolize edilen tolüenin büyük kısmı sitokrom P-450 oksidaz (CYTP-450 oksidaz) enzim sistemi yardımıyla hippürik asit ve orto krezole dönüştürülerek başlıca iki ana metabolit halinde idrarla atılır6. Tolüenin özellikle santral sinir sistemi ve karaciğer başta olmak üzere birçok dokuya toksik etkileri bulunmaktadır2,4,7. Tolüenin bu olumsuz etkileri oksidatif strese yol açıp antioksidan enzim sistemini etkileyerek yaptığı gösterilmiştir8.

  Ghrelin, büyüme hormonu salgılatıcı etkisi olan, enerji dengesi ve besin alınımının düzenlenmesinde rol oynayan 28 aminoasitli bir hormondur. Başlıca midenin oksintik bezlerinde bulunan özelleşmiş A-benzeri hücreleri tarafından salınır, bununla birlikte vücudun diğer birçok bölgesinde az oranda da olsa salındığı bildirilmiştir9. Karaciğer dokusunda da bulunan ghrelin çok fonksiyonlu bir peptit hormondur10. Ghrelin büyüme geriliği, kalp yetmezliği, kemik erimesi ve immün sistem baskılanması gibi birçok rahatsızlık durumlarında tedavi amacıyla kullanılabilmektedir11. Bu etkilerinin yanında ghrelinin antioksidan etkiye sahip olduğunu böylelikle dokularda oluşabilecek oksidatif stresi ve apoptozisi önlediği gösterilmiştir12,13.

  Ghrelinin oksidatif stresi azalttığına dair çok sayıda çalışma olmasına rağmen, oksidatif strese yol açarak doku hasarına yol açan aynı zamanda bir aromatik hidrokarbon olan tolüenin karşısında nasıl bir etki gösterdiğine dair herhangi bir çalışmaya rastlayamadık. Bu yönüyle bir ilk olan çalışmamızda, karaciğer üzerine toksik etkileri olduğu bilinen tolüenin deneysel olarak sıçanlara uygulanması sonucunda karaciğer dokusunda ghrelin ekspresyonunun immünohistokimyasal yöntemlerle araştırılması amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışmada, 14 adet Wistar-albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Grup I (n=7)'deki sıçanlar kontrol olarak düzenlendi. Grup II (n=7)'deki sıçanlar, 4 hafta boyunca solunum yoluyla tolüen'e maruz bırakıldı. Tolüen konsantrasyonu Baydaş ve arkadaşlarının (14) kullandığı metoda göre (3000 ppm/l saat) göre ayarlandı. Tolüen konsantrasyonu gaz kromotografisi cihazı kullanılarak (UNICAM, Cambridge, UK) ölçüldü. 30. günün sonunda tüm ratlar dekapite edilerek karaciğer dokuları ışık mikroskobu takibi için %10'luk nötral formalin ile fikse edilip, rutin histolojik takip serilerinden geçirilerek parafin bloklara gömüldü. Ghrelin dağılımını belirlemek amacıyla parafin bloklardan 5 um kalınlığında kesitler polilizinli lamlara alındı. Avidin-biotin-peroksidaz yöntemi ile ghrelin immünreaktivitesi belirlendi. Kesitler, Olympus BH2 fotomikroskobunda incelenip fotoğraftandı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Işık mikroskobu düzeyinde yapılan çalışmada, karaciğer dokusunda ghrelin immünreaktivitesi Grup I'de şiddetli (+3) (Şekil 1), Grup Il'de bazı hepatositlerde hafif (+1) olarak izlenirken bazı hepatositlerde ise immünreaksiyon gözlenmedi (Şekil 2). Negatif kontrol için yapılan boyamalarda hepatositlerde herhangi bir immünreaktivite görülmedi (Şekil 3). Pozitif kontrol olarak ise mide dokusunda ghrelin immünreaktivitesi belirlendi (Şekil 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Kontrol grubuna ait karaciğer dokusunda şiddetli (+3) ghrelin immünreaktivitesi x10.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Tolüen solutulan gruba ait karaciğer dokusunda bazı hepatositlerde hafif (+1) ghrelin immünreaktivitesi (ok) x10.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Negatif kontrol. (0) ghrelin immünreaktivitesi. x10.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Pozitif kontrol. Mide dokusunda ghrelin immünreaktif hücreler (ok) x10.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Karaciğer, ilaçların ve diğer maddelerin metabolizmasında ve detoksifikasyonunda önemli bir rol oynayan aynı zamanda kendiside toksik etkilere karşı risk altında olan bir dokudur15,16. Tolüen ve metabolitlerinin oksidatif hasar yoluyla hepatositler üzerine sitotoksik etki yaparak karaciğer hasarı oluşturup karaciğer enzimlerinin seviyelerini artırdığı görülmüştür17.

  Mattia ve ark.8 intraperitoneal olarak tolüen uyguladıkları ratlarda, tolüenin aldehit dehidrojenaz tarafından parçalanması sırasında, süperoksit anyonunun artışına bağlı olarak, karaciğer ve beyin dokusunda reaktif oksijen radikalleri oluşumunun hızlandığını göstermişlerdir. Karaciğer hasarının araştırıldığı başka bir çalışmada tolüenin, oksidatif stres etkisiyle dokudaki anti oksidanların düzeylerini ve etkinliklerini azaltarak lipit peroksidasyon ürünlerini artırdığı tespit edilmiştir7.

  Ghrelin çok fonksiyonlu bir peptit hormonu olup, karaciğer dokusunda da bulunur10. Son yıllarda, ghrelinin anti-apoptotik etkileri bildirilmiş ve ghrelinin sitotoksik ajanların toksik etkilerini azaltabileceği ileri sürülmüştür13,18. Takeda ve arkadaşları12, ghrelinin IGF-1 aracılı yolla iskemi sonucu meydana gelen akut böbrek yetmezliğinde, böbrek fonksiyonlarında düzelme sağladığını göstermişlerdir. Chung ve arkadaşları13 ise, ghrelinin iskemi sırasında sitokrom c ve caspaz 3 salınımını inhibe ederek, apoptotik yolağı inhibe ettiğini ve dolayısıyla da apoptozisi durdurarak beyin dokusunu hasardan koruduğunu tespit etmişlerdir. Bunlara ek olarak ghrelinin iskemi reperfüzyon sonrası meydana gelen hasardan mideyi ve kalbi koruduğunu gösterir çalışmalarda bulunmaktadır19,20. Bu çalışmaların çok büyük bir kısmı iskemi sonrasında meydana gelen oksidatif stres sonrasında çeşitli dokularda hasar meydana geldiğini, antioksidan etkinliğe sahip olan ghrelinin bu durumu tersine çevirdiğini göstermektedir.

  Bu çalışmada, aromatik bir hidrokarbon olan ve çevrede oldukça fazla miktarda bulunan tolüenin solunum yoluyla alındıktan sonra karaciğerde de bulunan ve antioksidan etkinliğe sahip olan ghrelinin ekspresyonunda azalmaya yol açtığı belirlendi. Tolüen maruziyeti sonrasında SOD, GSH-Px gibi antioksidan enzim düzeylerinin azaldığı bildirilmiş ancak ghrelin yoğunluğundaki değişikliğe dair immünohistokimyasal düzeyde herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Toksik madde maruziyeti sonucu ghrelin yoğunluğunun azalması oldukça önem arz eden bir bulgudur. Bu bulgu tolüen ve benzeri toksik maddelere maruz kalarak ölen kişilerin ölüm nedenlerinin araştırılması sırasında kullanılabileceği gibi bu maddelere maruz kalan kişilerin tedavilerinde ghrelinin kullanılabileceği sonucunu da akıllara getirmektedir.

  Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları ışığında toluenin karaciğerde ghrelin ekspresyonunu azalttığı kanısına varılabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). "Case studies in enviromental medicine; toluene toxicity". http://www.atsdr.cdc.gov/csem/toluene/ 10.09.2009.

  2) Taş U. Tolüen Soluyan Sıçanlarda Oluşabilecek Karaciğer Hasarı ve Melatoninin Koruyucu Etkisinin Araştırılması. Uzmanlık Tezi, Elazığ: Fırat üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 2008.

  3) Faust RA. Toxicity Summary for Toluene. Chemical Hazard Evaluation Group, Biomedical and Environmental Information Analysis Section, Healt Sciences Research Division, Tennessee: Oak Ridge Reservation Enviromental Restoration Program,1994: 1.

  4) Jones HE. Neurobehavioral consequences of intermittent prenatal exposure to high consentrations of toluene. Neurotoxicol Teratol 1997; 4: 305-313.

  5) Uzun N, Karaali SF, Kızıltan ME. Kronik toluen ve n-heksan intoksikasyonunda periferik sinir sistemi hasarı: elektrofizyolojik inceleme. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2001; 32: 142-150.

  6) Dossing M, Aelum JB, Hansen SH, Lundqvist GR, Andersen NT. Urinary hippuric acid and orthocresol excretion in man during experimental exposure to toluene. Br J Ind Med 1983; 40: 470-473.

  7) Bae SW, Yoon IS. The benefical effects of melatonin for toluene hepatotoxicity in rats. J Biomed Lab Sci 2001; 7: 99-102.

  8) Mattia CJ, Adams JD, Bondy SC. Free radical induction in the brain and liver by products of toluene catabolism. Biochem Pharmacol 1993; 46: 103-110.

  9) Bilgin HM. Ghrelin; gündemdeki hormon. Dicle Tıp Dergisi 2006; 33: 4: 268-272.

  10) Cummings DE, Shannon MH. Roles for ghrelin in the regulation of appetite and body weight. Arch Surg 2003; 138: 389-396.

  11) Aydın S. Grelin hormonunun keşfi: araştırmaları ve klinik uygulamaları. Turk J Biochem 2007; 32; 76-89.

  12) Takeda R, Nishimatsu H, Suzuki E, et al. Ghrelin improves renal function in mice with ischemic acute renal failure. J Am Soc Nephrol 2006; 17: 113-121.

  13) Chung H, Kim E, Lee DH, et al. Ghrelin inhibits apoptosis in hypothalamic neuronal cells during oxygen-glucose deprivation. Endocrinology 2007; 148: 148-159.

  14) Baydas G, Reiter RJ, Viktor S, et al. Melatonin protects the central nervous system of rats against toluene-containing thinner intoxication by reducing reactive gliosis. Toxicol Lett 2003; 137: 169-174.

  15) Kumar V, Cotran SR, Robbins SL. Temel Patoloji. Çevikbaş U (Çev. Ed.), İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2000: 713-744.

  16) Yazıcı H, Hamuryudan V, Sonsuz A. İç Hastalıkları. 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2007: 856-880.

  17) Guzelian P, Mills S, Fallon HJ. Liver structure and function in print workers exposed to toluene. J Occup Med 1988; 30: 791-796.

  18) Li WG, Gavrila D, Liu X, et al. Ghrelin inhibits proinflammatory responses and nuclear factor-kappaB activation in human endothelial cells. Circulation 2004; 109: 2221-2226.

  19) Chang L, Ren Y, Liu X, et al. Protective effects of ghrelin on ischemia/reperfusion injury in the isolated rat heart. J Cardiovasc Pharmacol 2004; 43: 165-170.

  20) Brzozowski T, Konturek PC, Sliwowski Z, et al. Prostaglandin/cyclooxygenase pathway in ghrelin-induced gastroprotection against ischemia-reperfusion injury. JPET 2006; 319: 477-487.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]