[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 043-045
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella Cinsi Bakterilerin Fosfomisin Duyarlılığının Araştırılması
Aziz Ramazan DİLEK1, Kazım ŞAHİN1, Nursel DİLEK2, İlkay BAHÇECİ1, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, TÜRKİYE
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Rize, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fosfomisin, E. coli, Klebsiella, enfeksiyon
Özet
Amaç: Escherichia coli (E. coli) ve Klebsiella cinsi bakteriler geniş spektrumlu beta laktamazları (GSBL) ihtiva etmesi nedeniyle mortalitesi yüksek hastane enfeksiyonlarının en önemli etkenlerindendir. Bu çalışmada E. coli ve Klebsiella cinsi bakterilerin fosfomisine karşı duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Örneklerde etken mikroorganizma tanısı konvansiyonel yöntemlerle yapılmış, antibiyotik duyarlılığıda Mueller Hinton Agarda disk diffüzyon yöntemi ile Clinical and Labaratory Standarts Institute (CLSI) kriterlerine göre yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada çeşitli kliniklerden gönderilen 189 idrar, 47 yara ve 28 balgam olmak üzere 264 örnek çalışmaya alınmıştır. Çalışılan tüm suşlardan sadece 4 tanesinde fosfomisin direnci saptanmış olup bu suşlar 2 tane E. coli 1 tane Klebsiella pneumoniaae ve bir tanede Klebsiella oxytoca'dır.

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışma fosfomisin direncinin son derece düşük olması nedeniyle fosfomisinin üriner enfeksiyonlar dışında diğer enfeksiyonlarda da güvenle kullanılabileceğini düşündürmüştür.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Geniş spektrumlu beta laktamazlar (GSBL) daha çok Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ve Escherichia coli (E. coli ) de bulunan ve bütün penisilinleri sefalosporinleri ve monobaktamları hidrolize edebilen enzimlerdir1. Bu enzimler tüm dünyada yaygındır ve yüksek düzeyde mortal seyreden hastane enfeksiyonlarının majör sebebidir2. E. coli ve K. pneumoniae üriner enfeksiyonların sık sebeplerinden olduğu halde GSBL üreten suşlarda maalesef oral tedavi seçenekleri sınırlıdır3. Fosfomisin Tromethamin (FOT), enolpiruvat transferaz inhibisyonu yaparak hücre duvarı sentezini engelleyen fosfonik asit derivesi olan ve oral olarak kullanılabilen bir ilaçtır. İdrarda yüksek konsantrasyonlarda bulunabilmesi, toksisitesinin ve diğer antibiyo¬tiklerle çapraz direncinin düşük olması nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ajandır4,5. FOT nin in-vitro olarak GSBL üreten ve üretmeyen E. coli suşlarında etkili olduğu gösterilmiştir4. Pek çok Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerin eradikasyonunda iyi bir alternatiftir6. Üriner sistem enfeksiyonlarında kullanımı bilinen endikasyonu olmasına rağmen, vücudun başka bölgelerindeki enfeksiyonlarında kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda da başarılı sonuçlar elde edilmiştir7.

  Mevcut çalışmada çeşitli klinik örneklerden enfeksiyon etkeni olarak izole edilen E. coli ve Klebsiella cinsi bakterilerin fosfomisine ve sık olarak kullanılan bazı antimikrobiklere karşı duyarlılıklarının araştırılması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Laboratuvarımıza gönderilen örneklerden mikrobiyolojik inceleme için Gram preparasyonu hazırlanmış, kültür için %5 koyun kanlı agar, EMB ve çukulata besiyerlerine ekim yapılmıştır. Etken mikroorganizmaların tanısı klasik konvansiyonel yöntemlerle yapılmış ve antibiyotik duyarlılığı ise Mueller Hinton agar da disk diffüzyon yöntemi ile CLSI kriterlerine göre yapılmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Toplam 264 suş (189 idrar, 47 yara, 28 balgam) değerlendirmeye alınmıştır. 4 suşda fosfomisin direnci saptanmıştır (2 E. coli, 1 K. pneumoniae,1 K. oxytoca). Suşlardan 3 ü idrar (2 E. coli, 1 K. oxytoca) 1 tanesi balgam örneğinden (1 K. pneumoniae) izole edilmiştir (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Çeşitli örneklerde üreyen fosfomisin dirençli etkenler

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Düzenli olarak artan antibiyotik direnci günümüzde klinisyenleri uygun antibiyotik seçiminde çok zor durumda bırakmaktadır8. Uygunsuz ve aşırı antibiyotik kullanımı, antimikrobiyal direncin en önde gelen sebebidir. Tüm dünyada artan antimikrobiyal direnç, özellikle Gram negatif mikroorganizmalar başta olmak üzere tüm mikroorganizmalarda, global bir problem olarak çözüm beklemektedir. Direnç artışı; tedavi seçeneklerini daraltmakta, pahalı ve sağlık uygulama tebliği’ne göre hastanede yatarak tedaviyi zorunlu kılan karbapenem grubu antibiyotiklerin kullanılmasına neden olmaktadır.9. Bu durum uygulayıcıları dirençli suşlara karşı etkili yeni antibiyotik araştırmalarına ya da kolitsin ve fosfomisin gibi eski bir antibiyotiğin yeniden kullanıma girmesine zorlamaktadır7. Fosfomisin trometamol, bakteri hücre duvarında bulunan peptidoglikan sentez enzimlerinden pirüvil sentetazı inhibe ederek etkisini gösteren bakterisidal bir fosfonik asit türevi olup, üriner sistem patojenlerinin çoğuna, özellikle E. coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia ve Gram pozitif mikroorganizmalardan S. aureus, enterokok türlerine etkili bir ajandır ve geniş antimikrobiyal etkiye sahiptir6,9. Fosfomisin trometamolün tedavide tek doz olarak kullanımı, toksik etki yapmaması, farmakokinetik açıdan avantajları, tolerabilitesinin yüksek olması, anti-adheziv özelliği ile ürolojik girişimlerde de profilaktik olarak kullanılabilmesi pek çok Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerin eradikasyonunda iyi bir alternatif olabileceğini düşündürmektedir6. Üriner sistem enfeksiyonları haricinde menenjit, göz enfeksiyonları, artrit gibi enfeksiyonlarda kullanımı ile ilgili başarılı sonuçlar bildirilmiştir10-12.

  Mevcut çalışmada üriner sistemle birlikte diğer bölge enfeksiyonlarından izole edilen E. coli ve Klebsiella cinsi bakterilerin fosfomisine duyarlılıkları irdelenmiş 264 suşdan 4 tanesinde fosfomisin direnci tespit edilmiştir. Bu sonuç araştırmacılara, yapılacak in-vivo ve in-vitro çalışmalarla, günümüzde önemli bir sorun olan çoklu dirençli bakterilere karşı üriner sistem enfeksiyonlarının yanında vücudun başka bölgelerindeki enfeksiyonlarda da fosfomisin’in iyi bir alternatif olabileceğini düşündürmüştür.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Tharavichitkul P, Khantawa B, Bousoung V, Boonchoo M. Activity of fosfomycin against extended-Spectrum-β lactamase-producing Klebsiella pneumoniae and escherichia coli in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. J Infect Dis Antimicrob Agents 2005; 22: 121-126.

  2) Gray KJ, Wilson LK, Phiri A, Corkill JE, French N, Hart CA. Identification and characterization of ceftriaxone resistance and extended-spectrum – β – lactamases in Malawian bacteraemic Enterobacteriaceae. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2006; 57: 661–665.

  3) Cueto M, Lo´pez L, Herna´ndez JR, Morillo C, Pascual A. In vitro activity of fosfomycin against extended-spectrum-β-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae: Comparison of susceptibility testing procedures. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2006; 50: 368–370.

  4) Pullukcu H, Tasbakan M, Sipahi OR, et al. Fosfomycin in the treatment of extended spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli-related lower urinary tract infections. International Journal of Antimicrobial Agents 2007; 29: 62–65

  5) Uyanık MH, Hancı H, Yazgı H. Üriner sistem infeksiyonlarından soyutlanan toplum kökenli Escherichia coli suşlarına fosfomisin trometamolün ve bazı antibiyotiklerin in-vitro etkinliği. ANKEM Derg 2009; 23: 172-176.

  6) Göker G, Kaya I, Aydın D, Gürler N. üriner sistemden izole edilen Escherichia coli, Klebsiella ve enterokok cinsi bakterilerde fosfomisin duyarlılığının araştırılması. ANKEM Derg 2007; 21: 219-222

  7) Falagas ME, Giannopoulou KP, Kokolakis GN, Rafailidis PI. Fosfomycin: Use beyond urinary tract and gastrointestinal infections. Clin Infect Dis 2008; 46: 1069-1077.

  8) Falagas ME, Michalopoulos A. Polymyxins: Old antibiotics are back. Lancet 2006; 367: 633-634.

  9) Kart Yaşar K, Pehlivanoğlu F, Şengöz G. Alternatif tedavi seçeneği olarak fosfomisinin komplike üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen gsbl pozitif escherichia coli suşlarına etkinliği. ANKEM Derg 2011; 25: 12-16.

  10) Tremeaux JC, Portier H, Sautreaux JL, Pechinot A, Kazmierczak A. Cerebrospinal fluid diffusion kinetics of cefotaxime and fosfomycin in Staphylococcus aureus meningitis with otorrhea. Pathol Biol (Paris) 1984; 32: 556-558.

  11) Depeyre C, Mancel E, Besson-Leaud L, Goursaud R. Abrupt visual loss in children: Three case studies of ocular bartonellosis. J Fr Ophtalmol 2005; 28: 968-975.

  12) Badelon O, Bingen E, Sauzeau C, et al. Choice of first-line antibiotic therapy in the treatmentof bone and joint infections in children. Pathol Biol 1988; 36: 746-749.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]