[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 241-248
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
COVID-19 Pandemi Döneminde Bireylerin Tutum ve Davranışlarındaki Değişimin Belirlenmesi (Pandemide Tutum ve Davranış Değişikliği)
Sinan BULUT
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Çankırı, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, tutum, davranış

Amaç: Bu araştırmada, Türkiye'de COVID-19 pandemisinin yoğun olarak yaşandığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında insanların tutum ve davranışlarında meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan insanlar oluşturmuş ve 22-25 Haziran 2020 tarihleri arasında sosyal medya araçları ile 278 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma verileri anket formu ile sosyal medya araçları vasıtası ile toplanmıştır. Veriler SPPS 22.0 paket programında analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmada katılımcıların %46.8'i kendilerini COVID-19'a karşı çaresiz hissetmektedir. Katılımcıların, %38.5’i bu dönemde gelişen olaylara karşı tahammüllerinin azaldığını ifade etmiştir. Katılımcıların %53.2'si pandeminin yoğun yaşandığı bu dönemde daha fazla korumacı/kollamacı tutum içinde olmuşlardır. Katılımcıların %77.7'si COVID-19'a yakalanma endişesi duymuş ve %52.2'si ise bir sağlık sorununda COVID-19'a yakalandığını sanmıştır. Katılımcıların %56.1'i gıda, hijyen maddesi vb. stoklamıştır. Araştırmada katılımcılardan %72.3'ü bu dönemde sosyal medya kullanımlarının arttığını belirtmiştir.

Sonuç: Pandemi toplumda kişilerin tutum ve davranışlarında değişikliğe sebep olmuştur. Bu sebeple özellikle pandemi dönemlerinde toplumların sergiledikleri tutum ve davranışların belirlenmesi, pandeminin etkilerinin azaltılması ve alınacak tedbirlerin yönetilmesi açısından kolaylıklar sağlayacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]