[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 141-144
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ İlindeki Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki İlkokullardaki İlkokul Çağı Çocuklarının Antropometrik Ölçümlerinin Obeziteyle İlişkisinin İncelenmesi
Fatoş UNCU1, Dilek GÜNEŞ2, Betül TANYERİ3, Hasan EVCİMEN4
1Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Elazığ, TÜRKİYE
4Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, MUŞ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçüm, sosyoekonomik düzey, okul sağlığı

Amaç: Obezitenin etiyolojisinde birçok etken rol almaktadır. Bunlardan birisi de sosyoekonomik düzeydir. Bu çalışmanın amacı farklı sosyoekonomik düzeyde yer alan ilkokul çocuklarının antropometrik ölçümlerinin obeziteyle olan ilişkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte yapılan bu araştırma Elazığ il merkezinde bulunan farklı sosyoekonomik düzeyde bulunan üç farklı ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini üç ilkokulda bulunan 7-10 yaş arası 1523 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi, evrenini bilinen örneklem hesabı yöntemiyle hesaplanarak 321 olarak saptanmıştır. Verilerin toplanmasında literatürden yararlanarak, oluşturulan anket formu kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %46.4'ü kızlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalamaları ise 8.50±1.17’dir. Çalışma bulgularına göre öğrencilerin %28.4’ü obez olarak bulunmuştur. Obez gruptaki öğrencilerin %12.8’’inin (n=41) gelir düzeyi 5001 TL ve üzerinde iken, %12.1’inin (n=39) gelir düzeyi 2500 TL ve altındadır. Gelir düzeyi ile obezite görülme durumu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıya çok yakın çıkmıştır (P=0.051).

Sonuç: Hafif kilolu olma ve obezite prevelansı orta ve yüksek sosyoekonomik düzey okullarda fazla olduğu saptanmıştır. Okul çağı çocuklarında obezitenin önlenmesine yönelik koruyucu sağlık hizmetleri programları geliştirilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]