[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
TGF-Β1 Covid-19 Hastalığının Şiddetini Öngörmede Önemli Bir Prognostik Faktör Olabilir mi?
Mustafa TİMURKAAN1, Hakan AYYILDIZ2, Mehmet KALAYCI3
1Fethi Sekin City Hospital, Internal Medicine Clinic, Elazığ, TÜRKİYE
2Fethi Sekin City Hospital, Biochemistry Laboratory, Elazığ, TÜRKİYE
3Akçakoca State Hospital, Biochemistry Laboratory, Düzce, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: TGFβ1, Covid19, pandemi, fibroz

Amaç: Küresel bir salgına neden olan Covid-19, varyant formlarının da ortaya çıkmasıyla birlikte milyonlarca insanı etkilemeye devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 fizyopatolojisinde hastalık şiddetiyle ilişkili olabileceğini düşündüğümüz Transforming growth factor β1 (TGFβ1)’in, hastalar ve sağlıklı popülasyon düzeylerini karşılaştırıp prognostik ve prediktif bir belirteç olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada COVID-19 tanısı konmuş ve hastalık şiddetine göre sınıflandırılmış 43 hafif (Bilgisayarlı Tomography (BT) [-], Kadın=21-Erkek=22), 45 şiddetli (BT [+], Kadın=20-Erkek=25) Covid-19 hastası ve 88 Sağlıklı kontrol (Kadın=46-Erkek=42) grubundan oluşmuştur.

Bulgular: Covid-19’ da; TGFβ1, CRP ve D-Dimer düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde artış bulduk. Hasta grubunda TGFβ1 düzeyleri ile CRP düzeyleri arasında pozitif korelasyon bulduk.

Sonuç: Antiviral ilaç ve aşı seçenekleriyle pandemiyi önleme çalışmaları tüm Dünya’ da devam ederken, halen Covid-19 enfeksiyonuna yönelik nihai tedavi bulunabilmiş değildir. Covid-19 enfeksiyonu tanısı almış hastalarda TGFβ1 düzeylerinin, bu hastalık için anahtar molekül olabileceğini ve patofizyolojisinin anlaşılmasıyla birlikte, hastalığın şiddetinin seyri açısından erken tanıda yol gösterici olabileceğini düşünüyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]