[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Arter Baypas Greftleme Operasyonu Öncesi Mekanik Bağırsak Temizliği Gerekli mi?
Ömer Faruk RAHMAN1, Fevzi AYYILDIZ2, Selim DURMAZ2
1Burdur Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Burdur, TÜRKİYE
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas greftleme, mekanik bağırsak temizliği, gastrointestinal sistem

Amaç: Bu çalışmada, koroner arter baypas greftleme (KABG) operasyonundan önce mekanik bağırsak temizliği (MBT) uygulamasının gerekliliği ve operasyon sonrası değişkenlere etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında elektif izole KABG operasyonu yapılan 157 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalar, operasyondan önce MBT yapılan (Grup I) ve MBT yapılmayan (Grup II) olmak üzere iki gruba ayrılarak demografik veriler, laboratuvar parametreleri ve klinik özellikler (operasyona ait değişkenler ve erken postoperatif değişkenler) açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Olguların 111’i Grup I’de, 46’sı ise Grup II’de yer almıştır. Grup I’de erkek cinsiyet oranı, Grup II’ye göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Operasyon öncesi karaciğer fonksiyon testlerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Gruplar arasında anlamlı farklılıklar saptanan parametreler, (Cinsiyet, Hiperlipidemi, Sigara kullanımı, AST, ALT) GİS komplikasyonlara etki açısından lojistik regresyon ile değerlendirildi (p>0.05) .

Gruplar arasında klinik ve erken postoperatif değişkenler (yoğun bakımda ve hastanede kalış, ekstübasyon süresi, gastroinstestinal sistem komplikasyonu) açısından fark saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışma, elektif KABG cerrahisinde operasyon öncesi MBT'nin gastrointestinal sistem komplikasyonları üzerinde etkisi olmadığını gösteren ilk çalışmadır. Preoperatif MBT prosedürünü araştıran çalışmamıza ait bu bulgular prospektif klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]