[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 066-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sinapik Asit Sisplatin Kaynaklı Periferik Nöropatiyi İyileştirir: İn Vivo ve İn Vitro Bir Çalışma
Caner YILDIRIM1, Hatice YAMANER1, Mustafa ÖRKMEZ2, Sibel CANGİ3, Mehmet Akif BOZDAYI2, Demet TAŞDEMİR2, Sena CEVİK1
1Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Gaziantep, TÜRKİYE
2Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Gaziantep, TÜRKİYE
3Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Gaziantep, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sisplatin, nöropati, nosiseptif davranış deneyleri, sinapik asit, sitotoksisite, in vivo ve in vitro çalışma

Amaç: Platin bileşikleri, özellikle sisplatin, en etkili antitümör ajanlar arasındadır. Bununla birlikte, ilacın ciddi yan etkileri vardır. Sisplatinin sitotoksik etkileri nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Kanser kemoterapisinde kısıtlayıcı faktörlerden biri nörotoksisitedir. Sinapik asitin antioksidan ve antienflamatuar bir etkinliği olduğundan, sisplatin nöropatisi üzerindeki koruyucu etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Spraque Dawley erkek sıçanlar rastgele beş gruba ayrıldı: grup I, normal kontrol; grup II, taşıyıcı; grup III, CIS; grup IV, CIS+SA 20 mg/kg; ve grup V, CIS + SA 40 mg/kg. Çalışmanın tamamlanmasının ardından hayvanlar üzerinde davranışsal nosiseptif çalışmalar ve sinir iletim hızı ölçümleri yapılmıştır. Hayvanlar daha sonra sakrifiye edilerek siyatik sinir dokusunda ve kanda oksidatif stres göstergeleri ve proinflamatuar sitokin seviyeleri ELISA yöntemi kullanılarak değerlendirildi. Siyatik sinir dokusunun histopatolojik boyaması yapıldı. Ek olarak, sinapik asiti sisplatinin antitümör aktivitesi üzerindeki olası etkisi sitotoksisite deneyleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Sisplatine maruz kalan sıçanlarda, somatosensoriyel disfonksiyon, motor inkoordinasyon ve siyatik sinir motorik iletim hızında azalma görüldü. CMAP latens süresi artmıştı. Biyokimyasal olarak oksidatif stres belirteçleri ve proinflamatuar sitokin seviyeleri yükselmişti. Histopatolojik değerlendirmede akson dejenerasyonu, ödem ve fibrozis saptandı. Sinapik asit, oksidatif stresi ve proinflamatuar sitokin düzeylerini azaltmıştır. Sinapik asit ayrıca CMAP ve sinir lifi mimarisini de restore ettiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Sinapik asit tedavisi, sisplatinin neden olduğu istenmeyen etkileri iyileştirmiştir. Sinapik asidin sisplatinin antitümör etkinliğini azaltmadan restoratif etkilere sahip olduğu değerlendirilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]