[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 091-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Papilödemli Olgularımızın Görme Alanı, Patern VEP, Ishihara ve Farnsworth-Munsell 100 Hue Renk Görme Testleri ile Değerlendirilmesi
Esra DAĞ ŞEKER1, Mualla ŞAHİN HAMURCU1, Mustafa SAKA2
1Ankara Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
2Serbest Hekim, Nöroloji, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Görme alanı, görsel uyarılmış potansiyeller, idyopatik intrakranyal hipertansiyon, papilödem, renk görme

Amaç: Papilödem, kafa içi basınç artışının optik sinire yansımasıyla oluşan optik sinir ödemidir. Bu çalışmanın amacı papilödemli hastalarımızın, etyolojik değerlendirmeleriyle, görme alanı, görsel uyarılmış potansiyel (VEP) ve renkli görme testleri ile yaptığımız takiplerinin sonuçlarını paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 16 papilödemli hasta dahil edildi. Görme alanı Humphrey görme alanı cihazı ile yapıldı. Renkli görme Ishihara ve Farnsworth-Munsell (FM) 100 Hue renk testleri ile değerlendirildi. FM-100 Hue testi her kutunun hata skoru ve toplam hata skoru açısından Mann Whitney U testi ile kontrol grubu ile karşılaştırıldı Görsel uyarılmış potansiyel testi (VEP) Nöroloji Kliniğinde yapıldı.

Bulgular: Hastaların 11’i (%68.75) kadın, 5’i (%31.25) erkekti. Yaş ortalaması 38.8±9.2 olarak hesaplandı. Bir hastada hidrosefali, 2 hastada intrakranial kitle, 3 hastada nörobruselloz, 1 hastada nöroBehçet, 1 hastada ise venöz sinüs trombozu saptandı. Sekiz hastaya (%50) modifiye Dandy kriterlerine göre idyopatik intrakranial hipertansiyon (İİH) tanısı kondu. İİH tanısı konan hastaların tümü obez (BMI>28) ve kadındı. Görme alanında en sık kör nokta genişlemesi ve periferik konsantrik daralma saptandı. VEP P100 latansları 89.2 ile 122 ms arasındaydı (ort. 100.87±8.47). FM-100 Hue testinin toplam hata skoru açısından kontrol grubu ile farkı istatistiki olarak anlamlı bulundu (p=0.043).

Sonuç: Papilödem, erken dönemde tanı aldığında, görme keskinliği, Ishihara kartları ile renkli görme ve VEP’ te bozulma saptanmamaktadır. Kronik papilödem aşamasında ise tablo bir optik nöropati gibi seyretmekte, görme keskinliği azalmakta, ileri görme alanı defektleri oluşarak kalıcı hale geçmekte, renkli görme bozulmakta, VEP’ te iletim defektleri meydana gelmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]