[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 167-172
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Bağlanma ve Stres Düzeyleri
Nuray CANER1, Öznur BAŞDAŞ1, Gülşah OĞUL2
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
2Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Niğde, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, anneler, bağlanma, stres

Amaç: Bu çalışmanın amacı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBÜ) bebeği yatan annelerin bağlanma ve stres düzeyleri ile bu düzeyleri etkileyen değişkenlerin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: İç Anadolu Bölgesinde bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin YYBܒnde gerçekleştirilen tanımlayıcı tipteki bu çalışmada (n=214) veriler 1 Ocak-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Tanımlayıcı Özellikler Formu, YYBÜ- Anne Baba Stres Ölçeği ve Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ) ile toplanmıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için Etik Kurul, Kurum izni ve annelerin yazılı gönüllü olurları alınmıştır.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan annelerin YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği, Görüntü ve Sesler, Görünüm ve Davranış, Anne Baba Rolünde Değişim ve MBÖ puan ortalamalarının sırasıyla 117.09±32.11, 16.64±7.73, 59.10±19.10, 41.34±70.43 ve 96.85±8.72 puan olduğu saptanmıştır. Bebeği mekanik ventilatöre bağlı olan annelerin, YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği alt boyutlarından aldıkları puanların daha fazla olduğu (p<0.05) ve MBÖ puanlarının daha az olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Annelerin YYBÜ stres puanları ile MBÖ puanları arasında zayıf düzeyde pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Annelerin YYBÜ streslerini ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, stres ve stresle baş etme tarzlarının bebekleri ile olan bağlanmaları üzerindeki etkinin incelenmesi önerilmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]