[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 210-216
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pemfiguslu Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Betül DEMİR1, Yunus GÜRAL2, Mustafa ESEN1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pemfigus vulgaris, pemfigus foliaseus, demografik özellik

Amaç: Pemfigus akantoliz, mukoza ve deride bül ve erozyonlarla karakterize otoimmün büllöz bir hastalıktır. Bu çalışmada 56 pemfiguslu hastanın demografik verilerinin ve klinik özelliklerinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Nisan 2013-Nisan 2023 tarihleri arasında pemfigus tanısı ile takip edilen 56 hasta alındı. Hastalık şiddetinin belirlenmesinde Pemfigus Hastalığı Alan İndexi (PDAI) skorlama sistemi kullanıldı. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar verilerine hastane kayıtlarından ulaşıldı.

Bulgular: Bu çalışmada 50 (%89.3) pemfigus vulgaris (PV)’li ve 6 (%10.7) pemfigus foliaseus (PF)’li olmak üzere toplam 56 pemfiguslu hasta değerlendirildi. Çalışmadaki hastaların 29 (%51.8)’u kadın, 27 (%48.2)’si erkek ve yaş ortalaması 52.66±14.96 idi. PV’li hastaların 17 (%30.4)’si oral mukozal tip, 33 (%58.9)’ü mukokutanöz tipti. Göz tutulumu erkeklerde, idrar yolu enfeksiyonu ise kadınlarda istatistiksel anlamlı yüksek tespit edildi (p<0.05). 60 yaş üstü hastalarda göz tutulumu, hipertansiyon (HT), hiperlipidemi, pulmoner emboli ve benign prostat hipertrofisi istatistiksel anlamlı yüksek tespit edildi (p=0.019, p=0.006, p=0.001, p=0.026, p=0.026, sırasıyla). Şiddetli ve çok şiddetli hastalıkta rituksimab kullanımı sistemik kortikosteroid kullanımına göre istatistiksel anlamlı yüksek tespit edildi (p=0.000).

Sonuç: Pemfiguslu hastalarda osteoporoz, HT ve hiperlipidemi yüksek bulundu. Dolayısıyla tedavi planlanırken eşlik eden hastalıklar ve sistemik kortikosteroid tedavisinin getireceği ek riskler ortaya konmalı ve hastaların takibi dikkatli yapılmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]