[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-170
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ÜNİVERSİTELERİN FARKLI BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİLERİN SIVI TÜKETİMLERİ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Cengiz ARSLAN1, Bekir MENDEŞ2
1Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Elazığ – TÜRKİYE
2Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Gaziantep – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, öğrenci, cinsiyet, su, sıvı, içecek.

Bu araştırmada, üniversitelerin farklı bölümlerinde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin tükettikleri sıvı miktarları ve sıvı tüketimi konusundaki bilgi düzeylerini saptamak ve karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Araştırmanın evreni Fırat, Çukurova, 18 Mart, 19 Mayıs ve Kafkas Üniversitelerindeki öğrencilerdir. Örneklem grubu olarak basit tesadüfi yöntem ile ortalama yaşları 22.4±2.85 olan 445 erkek, 21.6±2.52 olan 233 kız olmak üzere toplam 678 üniversite öğrencisi çalışmaya alınmıştır. Günlük sıvı tüketimi ve bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla anket formu uygulanmıştır.

Günlük sıvı tüketim miktarları bakımından, beden eğitimi ve diğer bölüm öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). (BESYO: 2114±184 ml, Diğer Bölümler: 1848±144 ml). Günlük su tüketiminin erkek ve kızlarda ortalama 913±9.27 ml, BESYO’larda 910±10.71 ml ve diğer bölümlerde 760±8.81 ml olarak bulunmuştur. Bu bulgulara göre, kız ve erkek öğrencilerin günlük su tüketme alışkanlıkları yetersiz bulunmuştur. Erkekler (%27.43) kız öğrencilere göre daha fazla çay tükettikleri ve cinsiyetin çay tüketimi üzerinde etkisinin olduğu tespit edilmiştir(p<0.05). Çalışmaya alınan öğrencilerin%58.7’si sıvı tüketiminin “günlük sıvı kayıplarını karşılaması açısından önem arz ettiğini”,%21.2’si “bilinçli sıvı tüketmediklerini”,%14.9’u “yaşam fonksiyonları için gerekliliğini”,%3.4’ü de “susuzluklarını gidermek amacıyla içtiklerini” belirtmiştir.

Sonuç olarak; cinsiyetin sıvı tüketimi üzerine önemli bir etkisinin olmadığı (p>0.05), kız ve erkek öğrencilerin tükettikleri günlük toplam sıvı miktarları, günlük alınması gereken asgari değerlerden düşük olduğu ve bilinçli olarak sıvı tüketmedikleri saptanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]