[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 6, Sayfa(lar) 343-349
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Klimakterik Dönemdeki Evli Kadınların Eş Uyumları ve Menopoza İlişkin Tutumlarının Menopozal Yakınmalar Üzerine Etkisi
Ayden ÇOBAN1, Sevgi NEHİR1, Hülya DEMİRCİ2, Ferda ÖZBAŞARAN1, Ümit İNCEBOZ3
1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Manisa, TÜRKİYE
2Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Manisa, TÜRKİYE
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Manisa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Menopozal tutum, evlilik uyumu, menopozal yakınmalar

Çalışmanın amacı; klimakterik dönemindeki evli kadınların eş uyumları ve menopoza ilişkin tutumlarının menopozal yakınmalar üzerine etkisini belirlemektir.

Bu çalışma Celal Bayar Üniversitesi Lokal Etik Komitesinin onayını takiben Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu ve Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı birlikteliğinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 01 Eylül 2004-30 Eylül 2005 tarihleri arasında CBÜ Doğum ve Kadın Hastalıkları Polikliniğine menopozal şikayetleri nedeniyle başvuran toplam 1346 hasta oluşturmuştur. Örneklem seçimi kesitsel tipte olan çalışmada 01 Kasım 2005-31 Ocak 2006 tarihleri arasında 3 aylık dönemde menopozal semptomları nedeniyle polikliniğe başvuran evli kadınlar çalışmaya alınmıştır. Bu kadınlar arasından araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 226 evli olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan 40 soruluk anket formu, Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği, Evlilik Uyum Ölçeği ve Menopoza İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır.

Kadınların %41.6'sı menopoza yönelik kısmen bilgisi olduğunu, %27.4'ü menopozal yakınmalarının eşiyle olan ilişkisini olumsuz etkilediğini, %20.6'sı menopozal yakınmaları için ilaç veya bitki kullandığını, %40.3'ü menopozal yakınmalarını eşiyle paylaşmak istediğini ifade etmişlerdir. Araştırma kapsamına alınan kadınların evlilik uyum puanları (ort: 41.2±9.7) ve menopoza ilişkin tutum puanları (ort: 41.5±12.5) arttıkça menopoz semptom değerlendirme puanlarının (ort: 18.0±8.7) azaldığı belirlenmiştir.

Klimakterik dönemdeki kadınların menopozal yakınmalarını, iyi evlilik uyumu ve olumlu menapoza ilişkin tutumlarının pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]