[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-024
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Amatör Futbolcuların Sigara Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi
Yunus YILDIRIM1, İrfan YILDIRIM2, Menderes KABADAYI3, Yücel OCAK2, Sebiha GÖLÜNÜK2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hatay, TÜRKİYE
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Afyonkarahisar, TÜRKİYE
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
Anahtar Kelimeler: Sigara içme, Amatör, Futbol

Amaç: Bu araştırmada Amatör Futbol Kulüplerindeki futbolcuların sigara kullanım alışkanlıkları ve alışkanlıklarını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar amatör kulüplerde futbol oynayan sporcular oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tesadüfü yöntemlerle seçilen 258 amatör futbolcu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 22 sorudan oluşan anket uygulandı.

Bulgular: Araştırmaya katılan amatör futbolcuların yaş ortalamaları 23.94±4.81 olarak tespit edildi. Yapılan bu araştırmada amatör futbolcuların %41,5'nin sigara kullandıkları, sigara kullananların %64,5'nin kendilerini sigara bağımlısı olarak tanımladıkları görüldü. Sigaraya başlamada özellikle sosyal çevreye uyumun etkili olduğu (%43,9), etkileyen kişi olarak da arkadaş faktörünün (%66,4) önemli olduğu belirlendi. Sigara kullanan amatör futbolcuların %53,3'ü 18 ve sonraki yaşlarda sigaraya başladıklarını belirtmişlerdir. Sigara kullanan amatör futbolcuların %49,5'nin günde 10-19 adet sigara tükettikleri tespit edildi. Amatör futbolcuların medeni durumları, uzun süre yetişip yaşadıkları yerler, alkol kullanma durumları ve küçükken evde anne ve babalarının sigara içme durumlarının, sigara içme alışkanlıklarında istatistikî olarak farklılık oluşturduğu saptandı.

Sonuç: Amatör futbolcuların sigara kullanım alışkanlıklarının yüksek olduğu, evli olanların, kırsal kesimde yaşayanların, alkol kullananların ve küçükken evde anne-babası sigara içenlerin sigara kullanım alışkanlıklarının diğerlerine göre daha yüksek oranda olduğu tespit edildi. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda amatör futbolculara panel ve konferans gibi yollarla sigaranın sporcu sağlığı ve performansına olumsuz etkileri anlatılarak, sigarayı bıraktırıcı çalışmaların gerekliliğinin uygun olacağı düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]