[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 323-328
[ English ] [ PDF ]
MEME KANSERİNİN TEDAVİSİNDEN SONRA LENFÖDEM: ANATOMİ VE FİZYOPATOLOJİ
Erhan AYGEN, Cemalettin CAMCI, Osman DOĞRU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, lenfödem, anatomi, fizyopatoloji.

Lenfatik akım konnektif dokuda ki yalnız endotel tabakası içeren lenfatik kapillerlerden başladıktan sonra anatomik pleksuslara ve ortak lenfatik kanallara doğru devam eder. El, ön kol ve kolun fasia tarafından bölünmüş yüzeyel ve derin lenfatik sistemleri vardır. İki sistemin lenfatik akımı aksillada birleşir ve buradan subklavian lenfatik trunkus tarafından, Jugulo-subklavian birleşim yerinde venöz sisteme drene olur.

Lenfödem, deri ve deri altı dokunun hipertrofisi ve kronik inflamatuar fibrozisi ile karakterize progresif patolojik bir durumdur. Primer ve sekonder lenfödem olarak ikiye ayrılır. Sekonder lenfödemin en sık nedeni meme kanseri tedavisinden sonra kolda görülen lenfödemdir. Yapılan çalışmalarda mastektomi sonrası gelişen lenfödemin fizyopatolojisi net olarak ortaya konulamamıştır. Cerrahi tedavi ve/veya radyoterapiye bağlı lenfatik sistemin hasarlanmasının patogenezde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bu hasardan çoğunlukla cerrahi olarak lenfatik damarlarının ligasyonu, transeksiyonu ve rezeksiyonu ile radyasyona bağlı lenfatiklerde, lenf nodlarında veya çevre dokuda gelişen fibrozis sorumludur. Ayrıca cerrahi ve radyasyon tedavisi dışında enfeksiyonlar, venöz ve arteriel nedenler gibi tam açıklanamayan faktörlerde fizyopatolojide rol almaktadır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]