[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-072
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçanlarda Artan Dozlarda Nω-Nitro-L-Arginin (L-NNA) Uygulaması ve Yüksek Tuzlu Diyetin Adrenerjik Aktivite ve Vasküler Reaktivite Üzerine Etkileri
Selçuk İLHAN1, Engin ŞAHNA1, Hakkı Engin AKSULU2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Çanakkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Çanakkale, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, L-NNA, tuz diyeti, vanililmandelik asit

Amaç: Nitrik oksit sentaz (NOS) enziminin akut ve kronik blokajı kan basıncı artışına neden olmaktadır. Bu model hipertansiyonda yüksek tuz diyeti ilavesi (%1), hipertansiyonun şiddetini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu modelde tuza bağımlılığın, NOS inhibisyonunun büyüklüğü ve/veya vasküler alfa-adrenerjik reseptör duyarlılığı ile ilişkisi olup olmadığını belirlemekti.

Gereç ve Yöntem: Erişkin Spraque-Dawley sıçanlara standart (%0.8) veya yüksek tuz (%8) içeren diyet ve günlük 5 veya 25 mg/kg oral L-NNA tedavisi uygulandı. Kan basıncı indirekt kan basıncı ölçüm sistemi olan tail-cuff yöntemi ile, idrar vanililmandelikasit (VMA) düzeyleri ise yüksek performanslı sıvı kromotografi (HPLC) metodu kullanılarak ölçüldü. Alfa-adrenerjik reseptör yanıtları izole torasik aorta halkalarında “in vitro” şartlarda değerlendirildi.

Bulgular: 14 gün sonunda, düşük doz L-NNA tedavisi ile birlikte tuz yüklemesi yapılan grupta anlamlı kan basıncı artışı saptandı. Yüksek doz L-NNA alan sıçanlarda anlamlı kan basıncı artışı görüldü ve hipertansiyon tuzun artırılmasıyla şiddetlendi. Çalışmanın 14. gününde düşük dozda L-NNA ile birlikte yüksek tuz diyeti alan grupta idrar VMA düzeyleri, diğer gruplara göre anlamlı yüksek bulundu. Aynı zamanda bu grupta, alfa-1 adrenerjik reseptör duyarlılığı anlamlı oranda azaldı.

Sonuç: Mevcut bulgular, subpressör dozda NOS inhibitörü ve beraberinde yüksek tuz içeren diyet uygulamasıyla hipertansiyon gelişmesinde, sempatik sistem aktivitesinde artışın önemli katılımcı olabileceğini göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]