[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 020-024
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Klinik Olarak Prostat Kanseri Şüphesi Olan Olgularda Multiparametrik Prostat Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanıda Etkinliği
Hasan GENÇ1, Mustafa KOÇ2, İrfan ORHAN 3
1Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Bingöl, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bingöl, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, manyetik rezonans görüntüleme, PIRADS

Amaç: Bu çalışmanın amacı, klinik olarak prostat kanseri şüphesi olan olgularda, tanı amacı ile kullanılan multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntüleme (Mp-MRG), raporlama ve data sistemi (PIRADS) rehberinin etkinliğinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016-Mart 2019 tarihleri arasında, prostat kanseri lehine pozitif muayene ve laboratuvar bulgularına sahip olgular çalışmaya dâhil edildi (n: 52). Olgular biyopsi öncesi 3Tesla Mp-MRG ile değerlendirildi. PIRADS skorlaması yapıldı ve elde edilen skorlar histopatolojik sonuçlar ile karşılaştırıldı. Mp-MRG nin tanıda sensitivitesi, spesifitesi, pozitif ve negatif prediktif değerleri hesaplandı. Ayrıca difüzyon MRG ile apparent diffusion coefficient (ADC) ölçümü, PSA artışı ve PSA yoğunluğu ile kanser ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Olguların yaşları 48-79 arasında olup, ortalama 65.1±5.8 bulundu. Radyolojik olarak, 5 hasta PIRADS 2, 9 hasta PIRADS 3, 18 hasta PIRADS 4 ve 20 hasta PIRADS 5 olarak skorlandı. Histopatolojik incelemede ise 28 hasta adeno kanser, 3 hasta atipik küçük asiner proliferasyonu (ASAP) 9 hasta benign prostat hiperplazisi (BPH) 4 hasta kronik prostatit ve 3 hasta diğer iltihabi reaksiyon olarak raporlandı. Bu skorlar ile histopatolojik bulgular arasındaki doğruluk oranlarının karşılastırılmasında, sensitivite, spesifite ile negatif ve pozitif prediktif değerleri sırasıyla %67.8, %66.6, %64 ve %70 olarak hesaplandı. Difüzyon MRG ile ADC ölçümü, PSA volümü ve PSA yoğunluğu ile kanser ilişkisi arasında pozitif korelasyon saptandı.

Sonuç: Klinik olarak prostat kanseri şüphesi olan olgularda, biyopsi halen en çok kullanılan yöntemdir. Ancak yanlış negatiflik oranı yüksek ve invaziv bir işlemdir. Non-invaziv bir yöntem olan Mp-MRG ile PIRADS skorlamanın, kanser şüphesi bulunan olgularda biyopsi öncesi tercih edilmesi tanı, doğru biyopsi endikasyonu ve tedavi açısından oldukça faydalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]