[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2021, Cilt 35, Sayı 1
Endarterektomisiz LAD-LIMA Uzun Onlay-Yama Anastomozu Yapılan Koroner Baypas Hastalarında Koroner Akım Rezervinin Transtorasik Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Esra ERTÜRK TEKİN, Ayhan UYSAL, Özden VEZİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kombine Karotid Endarterektomi ve Koroner Baypas Cerrahisinde Deneyimlerimiz: 480 Hastada Postoperatif Erken Sonuçlar
Esra ERTÜRK TEKİN, Ayhan UYSAL, Özden VEZİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Siklik Mastaljili Hastalarda Meme Fibroglandüler Doku Kalınlığı Oranı ile Mastalji Şiddeti Arasında Bir Korelasyon Var mı?
Figen ERKUŞ, Ahmet BOZDAĞ, Zülfü BİRKAN, Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Olarak Prostat Kanseri Şüphesi Olan Olgularda Multiparametrik Prostat Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanıda Etkinliği
Hasan GENÇ, Mustafa KOÇ, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dental İmplantlarda Boyun Rezorpsiyonlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Mehmet GÜL, Serkan DÜNDAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Losartanın Titanyum İmplant Osseointegrasyonuna Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Mehmet Ali KOBAT, Serkan DÜNDAR, Tuba TALO YILDIRIM, Alihan BOZOĞLAN, Erhan Cahit ÖZCAN, İzzet ACIKAN, Necmettin KARASU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Böbrek Hastalığında Trigliserit/HDL Oranı Kardiyak Riskinin Öngördürücüsü Olabilir mi?
Ahmet AKTAŞ, Mustafa Asım GEDİKLİ, Canan KARA, Muhammed Raşid BAKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Adiponektin Düzeyleri ile Metabolik Sendrom, Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Burkay YAKAR, Erhan ÖNALAN, Abdullah Önder BARIM, Mehmet Ferit GÜRSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk Çağı Travmalarında Mortalite Belirleyicileri
Yunus ÇOLAKOĞLU, Ünal BAKAL, Mehmet SARAÇ, Tugay TARTAR, Tarık AKKUŞ, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nonobstruktif Azoospermik Hastalarda Yapılan Mikrocerrahi Testiküler Sperm Ekstraksiyonu Sonuçlarımız ve Başarıyı Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi
Kemal YILMAZ, Necip PİRİNÇÇİ, Fatih FIRDOLAŞ, Tunç OZAN, Ahmet KARAKEÇİ, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemodiyaliz Hastalarında Parathormon ile Serum Ürik Asit ve Aterojenik İndeks İlişkisi
Mustafa AKEL, Ali GÜREL, Aysun GÜRBÜZCAN ÖZEN, Fatih GENÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çift Çene Cerrahisi Yapılan Hastalarda Preemptif Intravenöz İbuprofenin Postoperatif Opioid Tüketimine Etkisi: Randomize Çift Kör Plasebo Kontrollü Çalışma
İrem ATES, Ümit ERTAŞ, Muhammed Enes AYDIN, Ahmet Murat YAYIK, Zehra BEDİR, Sara SALCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19 Fobi Durumlarının Değerlendirilmesi
Süheyla RAHMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukta Sertalin Kullanımına Bağlı Üriner İnkontinans: Bir Olgu Sunumu
Arzu ÇALIŞKAN DEMİR, Nursel AKTI KAVURAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kafa İçi Kitle Lezyonları ile İlişkili Beyin Ödemine Bağlı Kuadripareziye İkincil Rabdomyoliz
Ali GÜREL, Fatih GENÇ, Ferhat BALGETİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]