[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 062-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çift Çene Cerrahisi Yapılan Hastalarda Preemptif Intravenöz İbuprofenin Postoperatif Opioid Tüketimine Etkisi: Randomize Çift Kör Plasebo Kontrollü Çalışma
İrem ATES1, Ümit ERTAŞ2, Muhammed Enes AYDIN1, Ahmet Murat YAYIK1, Zehra BEDİR3, Sara SALCAN4
1Atatürk University, Faculty of Medicine, Anesthesiology and Reanimation Department, Erzurum, TURKIYE
2Atatürk University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Erzurum, TURKIYE
3Erzurum City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Erzurum, TURKIYE
4Binali Yıldırım University, Faculty of Medicine, Public Health Care Department, Erzincan, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Çift çene cerrahisi, ibuprofen, preemptif analjezi, postoperatif analjezi

Amaç: Preemptif uygulanan intravenöz ibuprofenin çift çene cerrahisi sonrası ağrı yönetimindeki rolü ile ilgili bilgi kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı çift çene cerrahisi (ÇÇC) geçiren hastalarda preemptif intravenöz ibuprofenin postoperatif analjezi ve opioid tüketimine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra, ÇÇC planlanan, Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) I-II, 48 hasta, rastgele iki gruba ayrıldı. Ameliyattan otuz dakika önce ibuprofen grubu (n=24) 100 mL salin içinde 800 mg IV ibuprofen alırken, kontrol grubu (n=24) 100 mL salin aldı. Tüm hastalar operasyon bitiminden yarım saat önce 1.000 mg parasetamol aldı ve her 6 saatte bir tekrarlandı. Postoperatif analjezi hasta kontrollü analjezi (HKA) ile sağlandı. Her iki grubun ağrısı Vizüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi ve 24 saat sonunda toplam opioid tüketimleri kaydedildi.

Bulgular: VAS skorları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında ibuprofen grubunda 1., 2., 4., 8., 12. ve 24. saatlerde istatistiksel olarak düşüktür (P<0.05). 24 saat sonundaki toplam opioid tüketimi kontrol grubunda ibuprofen grubuna göre (326.04±209.7 μcg ve 163.95±122.7 μcg, P=0.002) istatistiksel olarak daha fazla bulunmuştur. Ek analjezik ihtiyacı kontrol grubunda ibuprofen grubuna göre daha fazladır (14/24, 6/24). Bulantı kusma kontrol grubunda istatistiksel olarak daha çoktur (P<0.05). Hemoraji açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (P>0.05).

Sonuç: Preemptif IV İbuprofen ÇÇC’de kullanılabilecek alternatif analjezik ilaçlardan biri olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]