[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1
Yazarlara Bilgi


1. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi’ nde; Tıp alanındaki deneysel ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, davetli derlemeler ve editöre mektuplar yayınlanır.

2. Dergi, yılda 3 kez yayınlanır.

3. Dergiye gönderilen yazılar daha önceden yayınlanmamış (kongre bildirileri hariç) ve orijinal olmalıdır. Eşzamanlı olarak incelenmek üzere başka dergilere gönderilmiş olmamalıdır. Daha önce kongrelerde sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu özelliği belirtilmek üzere kabul edilebilir.

4. Yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir. Gönderilen yazının yayınlanabilmesi için, yayın kurulunca tayin edilen danışmanlar tarafından uygun bulunması şarttır. Dergide yayınlanan yazılar için ücret yada karşılık ödenmez. Kabul edilmeyen yazılar ve ekleri, aksi belirtilmediği taktirde iade edilmez.

5. Derginin yayın dili Türkçe’dir İngilizce, yazılmış yazılar da yayınlanabilir. Her yayının başında bir Türkçe Özet ve İngilizce "Abstract" verilmelidir.

6. Metinde sade ve anlaşılır bir yazım dili kullanılmalı, bilimsel yazım tarzı benimsenmeli, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı ve kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.

7. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi'nde yayına kabul edildiği takdirde her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi'nin" imzalanarak sunum aşamasında gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda sunulsa bile, ''Yayın Hakkı Devir Sözleşmesinin'' orijinali Editöre postayla gönderilmelidir.

8. Dergiye sunulan çalışmaların “etik kurul onayı” sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.

9. Makalede yer alan tüm yazarların bir bilimsel araştırmacı tanımlama sistemi olan ORCID ID (Open Researcher and Contributor Identifier) kayıt numarası bilgisini makale gönderilme aşamasında sisteme yüklemesi gerekmektedir. ORCID ID kaydı, http://orcid.org adresinden ücretsiz yapılabilir.

10. Yazışma adresinde belirtilen yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların matbaa provasının düzeltilmesinden sorumludur.

11. Elektronik sunum: Yayın inceleme sürecini hızlandırmak amacıyla yazılar elektronik olarak da sunulabilir (detaylı bilgi için bkz. www.fusabil.org). Bu durumda şekil ve tablo gibi eklerin de elektronik ortamda yazı ile birlikte gönderilmesi gerekir. Ancak, yazı yayına kabul edildikten sonra, tüm şekil ve tabloların orijinalleri kayıtlı bir disketin aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Disketin üzerinde yazışmadan sorumlu yazarın, çalışmanın ve kullanılan yazılım programının adı belirtilmelidir.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 23119 Elazığ, TÜRKİYE
Tel: 0424 212 27 08
Faks: 0424 237 91 41
http://www.fusabil.org
http://portal. Firat.edu.tr/WebPortal/?BirimID=199

12. Yayınlanması istenen çalışmalar; A4 boyutunda kağıdın tek yüzüne, çift aralıklı, sayfanın tüm kenarlarında en az 2.5 cm boşluk olacak şekilde yazılmalı ve toplam 16 sayfayı aşmamalıdır.

13. Fırat Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi’ne gönderilen yazılar, aşağıdaki sıraya göre (Başlık, Özet, Metin, Kaynaklar, Tablolar ve Şekiller) düzenlenmeli, Tablo ve Şekiller ayrı sayfalara basılmalıdır.

a. Başlık sayfası:Başlık sayfası: Başlık kısa, açık, tüm harfleri büyük ve yazı için uygun olmalıdır. Özellikle elektronik sunumda makalenin sadece başlığı, (yazar ve kurum adresi vermeksizin) yazılmalıdır. Bu yöntem, yazıların uzmanlarca tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

b. Özet: Türkçe yazılarda Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. İngilizce yazılarda Türkçe özet de gereklidir. Özet, 250 kelimeden daha uzun olmamalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır: Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç. Özetlerin altına 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler "Türkiye Bilim Terimleri (TBT)" ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com ). İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings (MESH)" e uygun olarak verilmelidir (Bkz. "http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html" )

c. Metin:Araştırma çalışmalarında; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri, olgu sunumlarında ise; Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümleri olmalıdır. Bölüm başlıkları büyük harflerle yazılmalıdır. Araştırmaya finansman sağlayan kuruluşa veya çeşitli katkıları için ilgili kişilere kurumları belirtilerek “Teşekkür” edilmeli ve bu bölüm Tartışma ile Kaynaklar arasında yer almalıdır. Yazılarda “Systeme International (SI)” birimleri kullanılmalıdır.

d. Kaynaklar:Metin içindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve atıf yapıldığı yerde tek aralık verildikten sonra, parantez içine alınarak gösterilmelidir. Kullanılan kaynakların tümü metin sonunda bir liste halinde sunulmalı ve kaynakların tümü metin içinde kullanılmış olmalıdır. Altı yada daha fazla yazar olduğu durumlarda; üçüncü isimden sonra “ve ark.” (İngilizce kaynaklarda “et al’’) ifadesi kullanılmalıdır. Dergi kısaltmaları Index Medicus ile uyum içerisinde olmalıdır. Kaynakların yazımındaki hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Kişisel görüşler ve yayımlanmamış yazılar kaynak gösterilmemelidir.

Kaynak dergilerde yayınlanmış ise:
Sharp H, Russell AT, Baykal K, Smith AS, et al. Effect of systemic L-DOPA administration on extracellular dopamine levels in the striatum. Eur J Neurosci 1998; 29: 469-489. *Türkiye'de yayınlanan dergilerin adları (PubMed'de indekslenenler hariç) tam olarak yazılmalıdır.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise:
Emmerson BT. Gout and renal disease. In: Massry SG, Glassock RJ (Editors). Textbook of Nephrology. 1st Edition, Baltimore: Williams and Wilkins, 1989: 756-760.

Kaynak bir kitap ise:
Özcan R. Kalp Hastalıkları.1.Baskı, İstanbul: Sanal Matbaacılık, 2003: 185-194.

Çeviri Kitaptan Alıntı için:
White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

Kaynak bir tez ise:
Polat C. Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Uzmanlık Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997.

Kaynak bir internet adresi ise:
Wilson AT. "Environmental pollution and breast cancer". http://www.who.int/en/ 29.05.2002. Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.

e. Tablo ve Şekiller:Her türlü çizim, grafik, resim, mikrograf ve radiograf “şekil” olarak adlandırılır. Metin içinde yazıdaki tüm şekil ve tablolara atıfta bulunulmalıdır.

Her şekil ve tablo ayrı bir sayfaya basılmalıdır. Şekiller için altyazı ve tablolar için başlık çift aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Her kısaltma altyazının sonunda açıklanmalıdır. Şekiller fotoğraf filmi alınabilecek kalitede olmalı ve 13x18 cm'den büyük olmamalıdır.

Resimler parlak kağıda basılı olarak 3 nüsha halinde gönderilmeli, 2 tanesi alt yazıların olduğu sayfada uygun bir şekilde yapıştırılmalı ve yapıştırılmamış resimlerin arkalarına makalenin başlığı, şekil numaraları ve üste gelen kısım işaretlenmelidir. Gönderilen tüm şekillerin bir takımının da yazarlarda bulunması özellikle önerilir.

14. Yayının baskı öncesi matbaa provası yazışmadan sorumlu yazara gönderilir ve üç gün içerisinde kontrol edilerek dergiye geri gönderilmesi istenir.

15. Her yayın için Fırat Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi'nin ilgili sayısı yazışmadan sorumlu yazara gönderilir. Makalelerin PDF türü tam metin dosyalarına derginin web sayfasından erişilebilir: www.fusabil.org

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]