[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-045
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adiponektin Düzeyleri ile Metabolik Sendrom, Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Burkay YAKAR1, Erhan ÖNALAN2, Abdullah Önder BARIM3, Mehmet Ferit GÜRSU3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, adiponektin, Tip 2 Diyabetes Mellitus, glukoz intoleransı

Amaç: Metabolik sendrom (MetS) koroner kalp hastalığı, Tip 2 diyabetes mellitus (T2DM) ve birçok kardiyometabolik hastalık ile ilişkili olan yüksek prevalansa sahip önemli bir halk sağlığı sorunudur. MetS patofizyolojisinin araştırılması ve görülme sıklığını azaltmak ve erken müdahalede bulunmak için uygun ve spesifik tarama markerlarının önemli olduğu bildirilmiştir. Araştırmada MetS ve ilişkili endokrinopatilerin etyolojisinde rol aldığı düşünülen Adinopektinin sağlıklı bireyler ile vaka grubu arasında ki ilişkisinin araştırılması ve Adinopektin düzeylerinin MetS ve ilişkili bozukluklarda ki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Vaka-kontrol araştırma; Haziran 2011 ile Ocak 2012 tarihleri İç Hastalıkları polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya İç Hastalıkları uzmanı tarafından tanısı konan 18 T2DM hastası, 18 bozulmuş açlık glukozu (BAG) olan, 18 bozulmuş glukoz toleransı (BGT) olan, 18 MetS tanısı olan vaka grupları ile kontrol grubunu oluşturan 16 sağlıklı katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş, cinsiyet, boy, kilo ve bel çevresi ve kan basıncı değerleri sosyodemografik anket formu ile elde edilmiştir. Açlık plazma örneklerinden adiponektin ve biyokimyasal parametreler ölçülmüştür.

Bulgular: Serum adiponektin düzeyleri; T2DM (P<0.001), BGT (P<0.01) ve MetS (P<0.05) gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük saptandı. Vaka gruplarının karşılaştırılmasında T2DM grubunda ki katılımcıların adiponektin düzeyleri BAG grubu (P<0.001) ve MetS grubuna (P<0.01) göre anlamlı şekilde düşük saptanmıştır. Adiponektin düzeylerinin düşük olduğu BGT, T2DM ve MetS’lu katılımcıların glukoz, LDL, VLDL, trigliserit, HbA1c ve kan basınçları kontrol grubuna göre daha yüksek saptandı.

Sonuç: Yağ dokudan salgılanan adiponektinin BGT, MetS ve T2DM ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Adiponektin seviyelerinde ki azalmanın bireylerde artmış lipid, glukoz, kan basıncı ile ilişkili olduğu ve bel çevresi ve obezite artışına neden olduğu düşünülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]