[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-019
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Siklik Mastaljili Hastalarda Meme Fibroglandüler Doku Kalınlığı Oranı ile Mastalji Şiddeti Arasında Bir Korelasyon Var mı?
Figen ERKUŞ1, Ahmet BOZDAĞ2, Zülfü BİRKAN3, Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK4
1Private Kavaklidere Bayindir Hospital, Department of Radiology, Ankara TURKIYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, General Surgery Department, Elazig, TURKIYE
3Silivri State Hospital, Department of Radiology, Istanbul, TURKIYE
4Hacettepe University, Faculty of Medicine, Radyology Department, Ankara, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Mastalji, meme yoğunluğu, fibroglandüler doku oranı

Amaç: Bu çalışmanın amacı siklik mastaljili hastalarda meme fibroglandüler doku kalınlığı oranı ile mastalji şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Mastalji şikayeti premenepozal üreme çağındaki 96 kadın prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar aynı genel cerrah tarafından muayene edildi ve mastalji şiddeti görsel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Meme fibroglandüler doku kalınlığı oranı, fibroglandüler doku kalınlığının deri ve ön göğüs duvarı kasları arasındaki mesafeye oranı olarak tanımlandı. Bu ölçümler, her iki memenin üst-dış kadranındaki periareolar alanlarda ultrasound ile yapıldı. İstatistiksel analizde Pearson korelasyon katsayısı testi kullanıldı.

Bulgular: Hastaların yaşları 18 ile 39 arasındaydı ve ortalama yaş 30.1 idi. Tüm grubun ortalama fibroglandüler doku kalınlığı oranı 0.618 mm idi. Ortalama meme fibroglandüler doku oranı ile VAS skorları arasındaki korelasyon için Pearson'ın katsayısı r değeri 0.791 idi, bu da güçlü bir korelasyon olduğu anlamına gelir. Hastaları hafif, orta ve şiddetli olarak 3 grupta kategorize ederken ortalama meme fibroglandüler doku oranı ve şiddet grupları arasındaki korelasyon için Pearson'ın katsayısı r değeri 0.737'dir.

Sonuç: Çalışmamızda, siklik mastaljili hastalarda ortalama meme fibroglandüler doku oranının mastalji şiddeti ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu bulduk. Meme yoğunluğu yüksek olan hastalara daha etkili bir analjezik tedavi yaklaşımı ve kanser açısından daha dikkatli bir takip uygulanmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]