[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-039
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Böbrek Hastalığında Trigliserit/HDL Oranı Kardiyak Riskinin Öngördürücüsü Olabilir mi?
Ahmet AKTAŞ1, Mustafa Asım GEDİKLİ1, Canan KARA1, Muhammed Raşid BAKIR2
1Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Internal Medicine Department, Sivas, TURKIYE
2Bozok University, Research and Application Center, Yozgat, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, trigliserid/HDL kolesterol oranı, kardiyak risk

Amaç: Kronik Böbrek Yetmezliği, son zamanlarda artan morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biridir. Kardiyovasküler mortalite, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda önemli bir ölüm nedenidir. Önceki çalışmalarda trigliserid/HDL (TG/HDL) kolesterol oranının kardiyak riski gösterdiği bildirilmiştir. Çalışmada, diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği ve diyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarında TG/HDL kolesterol oranı ile kardiyovasküler risk arasında bir ilişki olup olmadığını göstermeyi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Dahiliye Polikliniği'ne başvuran 40 sağlıklı, 50 diyalizli kronik böbrek yetmezliği hastası ve diyalize girmeyen 50 kronik böbrek hastası dahil edildi. Hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. TG/HDL oranları kaydedildi ve hesaplandı.

Çalışmada lipid düşürücü ilaç kullanan hastalar ve diyabetli hastalar dahil edilmedi.

Bulgular: TG/HDL kolesterol oranı diyaliz öncesi ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. TG/HDL kolesterol oranı, diyaliz uygulanmayan kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, diyaliz yapılan kronik böbrek yetmezliği hastalarına göre daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Kronik böbrek hastalığına bağlı kardiyovasküler mortalitenin bir göstergesi olarak, TG/HDL-C oranı ucuz, tekrarlanabilir bir prediktör olabilir. Diyalize giren kronik böbrek hastaları ve sağlıklı kontrol grubuna göre diyalize girmeyen kronik böbrek hastalığı olanlarda TG/HDL-C oranı daha yüksek bulundu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]