[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocukluk Çağı Travmalarında Mortalite Belirleyicileri
Yunus ÇOLAKOĞLU1, Ünal BAKAL2, Mehmet SARAÇ2, Tugay TARTAR2, Tarık AKKUŞ2, Ahmet KAZEZ2
1Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği Diyarbakır, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Travma, çocuk, mortalite, fizyolojik parametreler, batın, toraks

Amaç: Çocukluk yaş grubunda ölümlerin en sık nedenleri arasında yer alan travmaların bölgemizdeki genel özellikleri ve mortaliteyi etkileyen yönlerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma için etik kurul onayı alındı. Üçüncü basamak bir üniversite hastanesi çocuk cerrahisi kliniğinde 10 yıl boyunca travma nedeni ile takip ve tedavileri yapılan hastaların bilgileri değerlendirildi. Travmalı çocuk hastalar eksitus olanlar (Grup 1) ve yaşayanlar (Grup 2) olarak ikiye ayrıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, ağırlık, yaralanma bölgesi ve organları, kan basıncı, nabız, endotrakeal entübasyon, resusitasyon, kan transfüzyonu, hemogram ve travma şekli incelendi.

Bulgular: Çalışmada 410 çocuk travma olgusuna ait veriler incelendi. Yaş, ağırlık, batın yaralanması ile mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmadı (P>0.05). Buna karşılık kan basıncı, nabız, hemoglobin ve aspartat aminotransferaz/alanin aminotransferaz düzeyleri, endotrakeal entübasyon, resusitasyon, kan transfüzyonu ve künt travma ile mortalite arasında anlamlı ilişki saptandı (P<0.05).

Sonuç: Çocukluk çağı travmaları en fazla karayollarında meydana gelmektedir. Fizyolojik ve biyokimyasal bazı parametreler mortalite belirleyicisi olarak anlamlı bulunmuştur. Bu parametrelerin travma sonrası yakın takibi ve erken düzeltici yaklaşımlar mortalitenin önüne geçmek için önerilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]