[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nonobstruktif Azoospermik Hastalarda Yapılan Mikrocerrahi Testiküler Sperm Ekstraksiyonu Sonuçlarımız ve Başarıyı Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi
Kemal YILMAZ1, Necip PİRİNÇÇİ2, Fatih FIRDOLAŞ2, Tunç OZAN2, Ahmet KARAKEÇİ2, İrfan ORHAN2
1TC Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bayburt, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Azoospermi, infertilite, mikro-TESE

Amaç: Nonobstruktif azoospermi (NOA) nedeniyle mikrocerrahi testiküler sperm ekstraksiyonu (mikro-TESE) uygulanan hastalarda başarıyı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: 2016-2020 yılları arasında NOA tanısıyla mikro-TESE uygulanan ve verilerine ulaşılan 81 hastanın yaşı, infertilite süreleri, geçirdiği operasyonlar, serum follikül stimülan hormon (FSH), total testosteron düzeyleri, testis boyutları, testiküler histopatolojik bulguları ve bu parametrelerin mikro-TESE’de sperm elde etme başarısı üzerine etkileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: 81 hastanın 37 (%45.7)’sinde TESE pozitifliği; 44 (%54.3)’ünde TESE negatifliği saptandı. Yaşlarına göre 2 gruba (22-34 ve 35-60) ayrılan hastalar arasında sperm pozitifliği açısından anlamlı fark saptanmadı. (P=0.778). İnfertilite süreleri 1-21 yıl arası saptandı. Sekiz hastada (%9.8) genetik anomali mevcut (6 Klinefelter sendromu ve 2 AZFC delesyonu) olup, TESE pozitifliği Klinefelter hastalarında anlamlı düşük saptandı (P=0.029). Hormon profiline göre; mikro-TESE pozitif hastalarda FSH ortalaması anlamlı düşük saptanırken (P=0.04), total testosteron düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (P=0.109). Testis boyutlarının sperm bulma üzerine etkisi saptanmazken (P=0.3), histopatolojide maturasyon arresti, Sertoli cell only ve fibrozis tespit edilenlerde sperm bulma olasılığı hipospermatogeneze göre daha düşük saptandı (sırasıyla; %35, %26, %14.9, %91)

Sonuç: Mikro-TESE’de sperm elde etme başarısı ile eşlik eden genetik hastalık, serum FSH değerleri ve testiküler histopatoloji arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcutken; hasta yaşı, infertilite süresi, testis boyutları, serum testosteron değerleri ile ilişkisi ve elde edilen spermlerle oluşacak gebelikler üzerinde eş yaşının etkisi ise net değildir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]