[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-061
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hemodiyaliz Hastalarında Parathormon ile Serum Ürik Asit ve Aterojenik İndeks İlişkisi
Mustafa AKEL1, Ali GÜREL2, Aysun GÜRBÜZCAN ÖZEN3, Fatih GENÇ2
1Göçeri Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Adıyaman, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Harran İlçe Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ürik asit, plazma aterojenik indeksi, parathormon, hemodiyaliz

Amaç: Kardiyovasküler hastalık (KVH), son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. Diyaliz hastalarında; hiperürisemi, hipoalbüminemi, dislipidemi, inflamasyon, oksidatif stres ve vasküler kalsifikasyon nedeniyle vasküler hasar genel popülasyondan daha yaygındır. Bu çalışmada, diyaliz hastalarında kardiyovasküler etkilenme açısından non-invaziv laboratuar yöntemleri olan aterojenik indeks ve ürik asit (ÜA) düzeyleri ile parathormon (PTH) arasındaki ilişkiyi inceledik.

Gereç ve yöntem: Retrospektif çalışmamız 18 yaş ve üzeri, 91 diyaliz hastasını içermiştir. Hastalar PTH düzeylerine göre; düşük (PTH<136) Grup-1, hedef aralıkta (136≤PTH<612) Grup-2, yüksek (PTH≥612) Grup-3 olarak kategorize edilmiştir. Veriler SPSS22.0 ile analiz edilmiş, istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak P<0.05 kabul edilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 53.48±18.41 olup, %49,5 (n=45)’i kadındı. Gruplar, ÜA düzeyleri bakımından farklılık gösteriyordu (P<0.05). Grup-1 ÜA düzeyi Grup-2 den düşük (P<0.05), Grup-3’ün ÜA düzeyi ise Grup-1 den düşüktü (P<0.05). Grup-2 ve 3’ün ÜA düzeyleri ise benzerdi (P>0.05). Gruplar plazma aterojenik indeks (PAİ) düzeyine göre karşılaştırıldığında ise gruplar arası anlamlı bir fark saptanmadı (P>0.05).

Sonuç: Çalışmamızda hedef PTH grubunda diğer gruplara göre en düşük ÜA seviyelerine sahipti ve PTH ile ÜA düzeyleri koreleydi. PTH ile PAİ arasında korelasyon yoktu ve gruplar benzer PAİ düzeylerine sahipti fakat anlamlı olmasa da PAİ düzeyleri Grup-1’den Grup-3’e doğru gittikçe artmaktaydı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]