[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 167-174
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Covid-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanları Üzerine Psikolojik Etkisi
Nurgül BOZKURT1, Ali İhsan BOZKURT2
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, TÜRKİYE
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Antalya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hastane çalışanı, Covid-19, pandemi; anksiyete, depresyon

Amaç: Pandemi dönemleri en fazla sağlık çalışanlarını olumsuz etkilenmekte, kaygı/stresleri ve anksiyete/depresyon sıklığı artmaktadır. Bu çalışmada Covid-19 salgınında hastane çalışanlarında psikososyal etkilenme ve anksiyete depresyon skorları araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Haziran-2020’de hastanemiz pandemi kliniğinde ve Covid-19 şüpheli hastaların tetkik/tedavisinin yapıldığı kliniklerde çalışan 167 hastane çalışanında gerçekleştirilmiştir. Çalışanlara anket uygulanmış, sosyo-demografik özelliklerin yanı sıra kaygı/stres hissi, Covid-19 hasta ile temas, test yaptırma ve pozitiflik oranı, vücut ağırlığı ve içilen sigara miktarında değişimler sorgulanmıştır. Kontrol grubu olarak sigara bırakma polikliniğine başvuran 115 kişiye aynı anket uygulanmış, veriler karşılaştırılmıştır. Aralık-2020’de hastane çalışanlarına ikinci bir anket uygulanmış; kaygı/stres hissinde değişim, uyku bozukluğu, fiziksel/mental yorgunluk durumu sorgulanmıştır. Ayrıca Hastane Anksiyete Depresyon ölçeğiyle çalışanların anksiyete ve depresyon skorları belirlenmiştir. Veriler SPSS-15.0 programında analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya 167’si hastane personeli toplam 282 kişi katılmıştır. Çalışanların en büyük kaygıları “Covid-19 hastalığına yakalanma (%44.3) ve hastalığı ailelerine bulaştırma korkusudur (%74.4). Hastane çalışanlarının %25.7’sinde anksiyete, %49.1’inde depresyon skoru yüksek bulunmuştur. Covid-19 test pozitifliği Haziran-2020’de %1.3 iken Aralık-2020’de %16.9’a yükselmiştir. Pandemiden olumsuz etkilenmenin belirtisi olarak çalışanlarda öfkelenme/sinirlenmede ve içilen sigara miktarında artış görülmüştür. Pandemi hem çalışanlarda hem de kontrol grubunda vücut ağırlığında artışa neden olmuştur. Verilerimiz hastane personelinde pandemiden olumsuz etkilenmenin (%77.8) ve kontrol grubuna göre iki kat fazla (%35) olduğunu göstermektedir (p<0.01). Pandemi kliniği ve diğer klinik çalışanlarında etkilenme benzer düzeylerdedir (p>0.05).

Sonuç: Hastane çalışanlarında yüksek düzeyde anksiyete ve depresyon skorları saptanmıştır. Yine kaygı/stres kontrol grubuna göre iki kat fazla bulunmuştur. Altı aylık izlem sürecinde gözlenen artışlar sağlık çalışanlarındaki riski açıkça göstermektedir. Sürecin devam ettiği düşünülürse; sağlık çalışanlarının ruh sağlığını destekleyici önlemler alınmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]