[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sekreterlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Beslenme Çeşitliliğinin Beden Kitle İndeksi ile Karşılaştırılması: Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği
Zeynep Tuğçe AVCI ÖZKUL1, Ayşe GÖKÇE2, Ali ÖZER2
1İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara, TÜRKİYE
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, diyet, fizik aktivite, sekreter

Amaç: Bu çalışmada; sekreterlerin fiziksel aktivite düzeyi ve beslenme çeşitliliğinin beden kitle indeksi ile arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel tipte olup, bir üniversite hastanesinde sekreter olarak çalışan 137 kişi ile yapılmıştır. Çalışma için etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. Çalışmada kullanılan anket diyet çeşitlilik skoru, beden kitle indeksi ve uluslararası fiziksel aktivite anketinin kısa formu yer almaktadır. İstatistiksel analizlerde Ki-Kare testi ve Spearman Korelasyon Testi kullanılmıştır. Tüm değerlendirmeler için p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırma grubunun %38.7’si fazla kilolu saptanmıştır. Sekreterlerin %32.8’i fiziksel olarak aktif olmadığı bulunmuştur. Beden kitle indeksi ile hem fiziksel aktivite düzeyi hem de diyet çeşitlilik skoru arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki, diyet çeşitlilik skoru ile fiziksel aktivite düzeyi arasında ise pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.001).

Sonuç: Çalışma grubundaki sekreterlerin önemli bir kısmının fazla kilolu, yaklaşık üçte biri fiziksel olarak aktif olmadığı bulunmuştur. Beden kütle indeksi arttıkça fizikse aktivite ve diyet çeşitliliği azalmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]